TARTÓSZERKEZETEK III. (Acél szilárdságtan)
LGB_SE004_3
Eredmények  
tárgyfelelős Dr. Bukovics Ádám
kredit 3 kötelező előadás 9 óra/félév gyakorlat -
szak építőmérnök Bsc beszámoló formája    vizsga         oktatási félév        tavaszi                      
Tárgy tartalma
rövid
leírás

A tantárgy célja alapvető acélszilárdságtani ismeretek elsajátítása, amely megalapozza, lehetővé teszi az acél tartószerkezetek konstruálásának, építésének, fenntartásának a további acélszerkezeti tantárgyakban való tanulmányozását. Az acél mint építőanyag, az acél tartószerkezeti alkalmazása. Az acél tartószerkezetek keresztmetszeti és a szerkezeti elemek ellenállása. Az acélszerkezetek hegesztett és csavarozott kapcsolatainak méretezése. Alapvető magasépítési szerkezeti megoldások.

előadások témakörei

A tantárgy előadásain a következő témákkal foglalkozunk: az acél tulajdonságai, példák acélszerkezetek alkalmazására, acélszerkezetű csarnokok jellemző kialakítása, a szerkezeti acélok általános jellemzése, acélok szilárdsági és alakváltozási tulajdonságai, az acélszerkezetek méretezésének alapjai, acélszerkezetek határállapotai, keresztmetszetek osztályozása, keresztmetszetek ellenállása egyszerű és összetett igénybevételekre, nyomott oszlop kihajlásvizsgálata, hajlitott gerenda kifordulásvizsgálata, csavarozott és hegesztett kapcsolatok, Acélgyártás, acélszerkezetek gyártása, hegesztési eljárások. 

A félév során a keresztmetszetek ellenállásával, stabilitásvizsgálattal valamint csavarozott kapcsolatok és hegesztési varratok méretezésével kapcsolatos számpéldákat is megoldunk.

gyakorlatok témakörei -
Félévközi feladatok        
zárthelyi dolgozatok

ZH1  Keresztmetszetek ellenállása, stabilitásvizsgálatok
ZH2  Csavarozott és hegesztett kapcsolatok

Minden zárthelyit egyszer, ill. az összesből egyet kétszer lehet pótolni. A zárthelyiken a kötelező irodalom (2) segédlete használható. A zárthelyiket a szorgalmi időszakban  (a nappali tagozatos hallgatóknak megadott időpontokban) és a vizsgaidőszak első három hetében (kiírt vizsganapokon) lehet megírni.

A zárthelyi dolgozatok értékelése:

Minden dolgozattal maximum 50 pont érhető el. A zárthelyikből szerzett összpontszám az egyes dolgozatokra kapott pontszámok összegének fele.

A zárthelyi dolgozatokért kapható legkisebb beszámításra kerülő pontszám 10 pont, mely 20 %-os teljesítménynek felel meg.

Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele

Féléves feladat elkészítése, pontozás, félévi aláírás feltétele

Az elkészített féléves feladatot legkésőbb a 14. oktatási héten kell elküldeni a bukovics@sze.hu e-mail címre.

A féléves feladatra szerezhető pontszám maximális értéke 100 pont. Az érvényes féléves feladathoz minimum 52 pont elérése szükséges. Ez egyben az aláírás megszerzésének feltétele is.

vizsga Írásbeli és szóbeli vizsga 
érdemjegy

Vizsgakövetelmény

A vizsga 3 szakaszból áll. Az első szakaszban a vizsgázónak egy feladatlapot kell kitölteni. A feladatlap előre ismertetett kb. 30 egyszerű (minimum) kérdés közül 4 kérdést tartalmaz (elméleti illetve egyszerű számolásos kérdéseket), amelyekre jó választ kell adni. Bármely kérdésre adott hibás válasz ismételt vizsgával jár. A vizsga második szakaszában írásban kell választ adni egy átfogó témájú vizsgakérdésre. A harmadik szakasz az írásbeli vizsgarész eredménye alapján jegy megajánlásával kezdődik. Amennyiben a vizsgázó teljesítménye alapján nem lehet jegyet megajánlani (pl. elégtelen írásos válasz), vagy a hallgató a megajánlott jegyet nem fogadja el, akkor a vizsga szóban folytatódik. A vizsgán maximum 100 pont szerezhető, az elérendő minimális pontszám 51 pont.

Tantárgyi jegy megállapítása

A tantárgyi jegy a féléves feladatra és a vizsgán szerzett pontok összesítése alapján kerül megállapításra, az alábbiak szerint:

0-109 pont:                 elégtelen

110-129 pont:             elégséges

130-149 pont:             közepes

150-169 pont:             jó

170-200 pont:             jeles

Irodalom        
kötelező irodalom

Dr. Németh György: Tartószerkezetek III. Acélszerkezetek méretezésének alapjai  Elektronikus jegyzet             

Ádány S.-Dulácska E.-Dunai L.- Fernezelyi S.-Horváth L.: Acélszerkezetek 1. Általános eljárások. Tervezés az Eurocode alapján. Springer Média Mo.2006.

Dr. Csellár Ö. - Szépe F.: Táblázatok acélszerkezetek méretezéséhez
ajánlott irodalom Dr. Halász O. - Dr. Platty P.: Acélszerkezetek, Egyetemi tankönyv
Dunai L. - Horváth L. - Kovács N. - Verőci B. - Vígh L. G.: Acélszerkezetek méretezése az Eurocode 3 alapján, Gyakorlati útmutató, Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat
Letölthető anyagok        
követelmények 2016/17 tavasz tantárgyi követelmény   a nappali tagozatosok féléves ütemterve (tájékoztató jelleggel) 2016/17 tavasz ütemterv  
   

Tervezési feladat kiindulási adatai (2017 tavasz)

 

segédanyagok A tárgy hallgatói számára a http://www.sze.hu/~bukovics felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó jegyzetek, gyakorló példák, előadások. 
ajánlott linkek

http://www.haiyangshiyou.com/esdep/master/toc.htm

http://www.steelconstruction.info/

http://www.dunaferr.hu/hu/termeles/technologia

Zárthelyi eredménye (2017. 05. 16.)

Zárthelyi eredménye (2017. 05. 23.)

Zárthelyi eredmény (2017. 05. 30.)

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Ünnepi Szenátusi Ülés 2018. március 20.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. március 23. 00:00 - 2018. március 24. 01:00
Szenátusi ülés 2018. március 26. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2018. március 28.