GEOTECHNIKA I. NGB_SE005_1
tárgyfelelős Dr. Szepesházi Róbert Hudacsek Péter
közreműködő oktatók Szilvágyi Zsolt
kredit 3 kötelező előadás 2 óra/hét gyakorlat 1óra/2hét
szak építőmérnök Bsc beszámoló formája    vizsga         oktatási félév        tavasz                       
Tárgy tartalma
rövid
leírás

A hallgatók megismerkednek:
- a kőzetek és talajok felépítésének, keletkezésének, körforgásának földtani és mérnökgeológia vonatkozásaival
a talajok szerkezetének, mechanikai viselkedésének sajátosságaival, ezen sajátosságok eredetével, okaival következményeivel,
- a talajok alkotórészeinek fizikai tulajdonságaival, valamint a különböző alkotórészek arányainak leírására használatos mérőszámokkal s ezeknek a talaj állapotváltozásai során bekövetkező változásaival,
- a talajban különböző hatásokra visszavezethető nyomáskülönbségek eredményeképpen kialakuló fázismozgásokkal,
- a talajokban ébredő mechanikai feszültségek értelmezésével,
- a talajok szilárdságának, merevségének értelmezésével, ezek összefüggéseivel,
végül a talajmechanika újabb, a modern végeselemes programok használatához szükséges eredményeivel.

előadások témakörei Kőzetciklus, karbonciklus, ásványok, kőzetek. 
Mérnökgeológia, hidrogeológia.
Kőzet- és talajosztályozás, talajtan.
Talajalkotók fizikai tulajdonságai, arányai (állapotjellemzők).
Az állapotjellemzők változásai.
Vízáramlás a talajban.
Mechanikai alapok: feszültségek számítása, szilárdság merevség értelmezése.
 Talajok szilárdsága – megfigyelések, megfigyelések értelmezése, a szilárdság modellezése.
Talajok összenyomódásának vizsgálata.
A talajok mechanikai viselkedésének komplex vizsgálata.
Fejlett talajmodellek.
gyakorlatok témakörei Talajazonosítás (szemeloszlás, PI, IC)  
Állapotjellemzők állapotváltozások
Vízmozgás 1D, homogén rétegzett
Feszültségek számítása főfeszültségek, p-q, Mohr féle feszültségi körök 
Talajok törési állapotának vizsgálata
Talajok összenyomódásának vizsgálata (kompresszió, konszolidáció)
CS modellek viselkedése
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
Házi feladatokat és zárthelyi dolgozatokat kell teljesíteni. A felkészüléshez az elméleti és gyakorlati foglalkozások, a kiadott silabuszok, valamint a laborvizsgálat esetén az önálló munkával előállított mérési adatok nyújtanak alapot. Mindezekhez azonban még sok önálló munka szükséges, amit az egyéni vagy csoportos konzultációk segíthetnek. A félév teljesítését igazoló aláírás feltétele a félévközi munkával szerezhető pontokból az egyes feladatrészekhez megadott minimum pontszámok elérése.

Az első házi feladatra a 2. heti előadást követően a TIGER terem ajtajára kifüggesztett táblázaton kell feliratkozni. A második feladat silabuszát és kiindulási adatait a tanszéki honlapról lehet letölteni a kapcsolódó előadást követően. A laboratóriumi vizsgálatokra az 5. hétig a laboratórium ajtajára kifüggesztett táblázaton kell jelentkezni.
A feladatok elkészítéséhez az előadások és a gyakorlatok mellett a honlapra feltöltött silabuszok, továbbá a kötelező és az ajánlott irodalomban megadott művek, illetve egyéni konzultációk nyújtanak segítséget. A beadandó munkákban megfelelő magyarázó és értékelő szövegek kísérjék a számításokat, jegyzőkönyveket, hogy azok jól értelmezhetők legyenek. Az első házi feladat beadásának a hallgatói előadás minősül (HF1) így ez esetben késedelmes leadásra nincs lehetőség. A második és harmadik feladat leadásánál a késedelmes beadás 2 (HF2) illetve 4 (HF3) pont levonásával jár. A feladatokkal kapcsolatos konzultációra mindig a rendes beadási határidőig van lehetőség.

HF1 e-poszter 
Csoportos feladat. 5 fős csoportokat alakítva készítsenek a jelentkezéskor kiválasztott geológiai tárgyú címszóról egy 1980x1280 pixel felbontású .pdf .ppt, .pptx formátumú e-posztert. Az e-poszter beadásakor az elkészült munkát kivetítjük, s annak tartalmáról a csoport 4-7 perces beszámolót tart. Az értékelésben az előadás 2, a poszter maga 3 pontot ér. Ezen felül a legjobb 5 csoport tagjai fejenként 2 pluszpontot szerezhetnek.

HF2 Síkbeli szivárgás jelenségének vizsgálata 
Egyéni feladat. A feltöltött silabusz alapján a pl. a Matlab program PDE megoldó moduljával egy adott geometriával leírható áramlási feladat beható vizsgálata a megadott paraméterek módosításainak az eredményekre gyakorolt hatásainak elemzésével. A kötelezően vizsgálandó paraméterek változásának körültekintő, részletes, ábrákkal alátámasztott elemzését tartalmazó megoldással 5 pont szerezhető. Aki a kötelezőkön túl, további elemzéseket végez és azok eredményét is értelmezi 2 plusz pontot szerezhet.

HF3 Laboratóriumi vizsgálatok elvégzése és beszámoló készítése. 
Csoportos feladat. A félév során 2x1,5 óra időtartamú laborgyakorlatra kerül sor. A gyakorlatokon önáló méréseket kell végezni, ezek eredményét fel kell dolgozni, majd a mért adatok alapján jegyzőkönyveket kell készíteni, mely az eredményeken túl a vizsgálatok célját, lefolyását az eredmények értékelését, s a silabuszban feltett kérdések megválaszolását is kell tartalmazza a teljes (6 pont) jegyzőkönyvre adható pontszám eléréséhez. A laborgyakorlatra a feltöltött silabusz alapján felkészülve kell érkezni a gyakorlatra való feliratkozáskor megadott időpontban. A részvételért járó pontok megszerzéséhez (gyakorlatonként 2p) a gyakorlat megkezdése előtt néhány, az elvégzendő vizsgálatokkal kapcsolatos kérdést kell megválaszolni. A hibás válaszokkal beadott 0 pontos teszt is katalógus értékű. Ezen felül a legjobb 5 csoport tagjai fejenként 2 pluszpontot szerezhetnek. A laboratóriumi vizsgálaton való részvétel kötelező, pótlásra nincs lehetőség.
zárthelyi dolgozatok A félév 2. gyakorlatán ismétlő „kis" ZH-t írnak (ZH1). Ezen kívül két fő zárthelyi dolgozat lesz a félév során, melyeknek keretében elméleti, tesztszerűen megfogalmazott kérdéseket kell megválaszolni és számpéldákat kell megoldani 60 perc alatt, amihez 1 db A/4 lap 2 oldalára otthon elkészített, saját kézzel írott segédlet használható. A feladatok terjedelme, számításigénye olyan, hogy csak annak van esélye elfogadható eredményre, aki a felkészülés során készségfokot ér el, a számításokat nem csak ismeri, hanem be is gyakorolja, és a zárthelyi munkát előkészíti.
ZH2 Talajok azonosítása, állapotjellemzőinek és változásaiknak számítása
A gyakorlatokon bemutatott feladatokhoz hasonló nehézségű feladatok megoldása. A ZH-n felteszünk egy, a szokásosnál nehezebb, ezért elmélyültebb tudást igénylő kérdést is, melynek megválaszolásával +2 pont szerezhető.
ZH3 Feszültségek talajokban, nyírási ellenállás, összenyomódás, konszolidáció
A gyakorlatokon bemutatott feladatokhoz hasonló nehézségű feladatok megoldása. A ZH-n felteszünk egy, a szokásosnál nehezebb, ezért elmélyültebb tudást igénylő kérdést is, melynek megválaszolásával +2 pont szerezhető.
ZH pótlás, javítás

A ZH2 és ZH3 dolgozatok közül mindenki egy dolgozatot javíthat.
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Az aláírás megszerzésének, a vizsgázásnak a feltétele, hogy a hallgató
– a második és harmadik zárthelyin elérhető 30 pontból legalább 15 pontot teljesítsen,
– a félévközi munkával szerezhető 20 pontból legalább 10 pontot elérjen.
– a laboratóriumi vizsgálatokon igazoltan részt vett.    
vizsga A vizsgaidőszakban öt alkalommal lesz vizsga, melyre a szokásos módon kell a NEPTUN-rendszerben jelentkezni. Vizsgára csak az jelentkezhet, aki a tárgyból aláírást szerzett. A vizsga első része írásbeli (ITV), a második szóbeli (SZV), s az utóbbin már csak az vehet részt, aki az elsőn legalább az előírt minimum pontszámot teljesíti. A vizsgán segédeszköz (jegyzet, könyv) nem használható.
ITV Írásbeli tesztvizsga
45 perc alatt 20 tesztkérdésre kell válaszolni. És 3-5 egyszerű számításos feladatot kell megoldani A kérdések a teljes tananyag alapvető ismereteire irányulnak.
SZV Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsga tételeit a félév során folyamatosan, témakörönként, az aktuális témakörhöz kapcsolódó előadássorozat végén tesszük közzé. A végleges tételsort az utolsó előtti előadáson megtárgyaljuk, aminek során az egyes tételek kapcsán ismertetendő ismeretanyagot címszavakban
átbeszéljük. A szóbeli vizsgán 2 tételt kell ismertetni.
érdemjegy A félévközi munkát és a 8. pontbeli írásbeli és szóbeli vizsgán mutatott teljesítményt az alábbi pontozással értékeljük:
ZH1 5pont       ZH2 15 pont      ZH3 15 pont (35 pont)
HF1 5 pont      HF2 5 pont        HF3 10 pont (20 pont)
ITV 25 pont     SZV 20 pont (45 pont)

Jelenlét:
8 hiányzás: -15 pont 7 hiányzás: -10 pont 6 hiányzás: -6 pont
5 hiányzás: -3 pont 4 hiányzás: -1 pont 3 hiányzás: 0 pont
2 hiányzás: +1 pont 1 hiányzás: +3 pont 0 hiányzás: +6 pont

Plusz pontok
ZH 2x2 pont, HF: 3 x 2 pont = max. +10 pont

A jelenlétért kapott pontszám csak az érdemjegy meghatározásánál számítanak.
A korábbi aláírásokat elfogadjuk, a korábbi házifeladatokat és zárthelyi dolgozatokat nem.

A vizsganapon a hallgató az addig elért összpontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet:
0-49 p. (1) elégtelen,  
50-61 p. (2) elégséges,   
62-73 p. (3) közepes,  
74-85 p. (4) jó,   
86-100 p. (5) jeles

Elégtelen érdemjegyet kap a hallgató – még ha összpontszáma jobb jegyet is indokolna – ha
– az ITV vizsgán nem teljesít legalább 15 pontot,
– az SZV vizsgán nem teljesít legalább 10 pontot.Utóvizsgán az ezeknél jobb korábbi teljesítést elfogadjuk, de a hallgatónak jogában áll mindkettőt javítani. Az osztályzatba az új teljesítés eredménye számít.
Irodalom        
kötelező irodalom Szepesházi Róbert: Geotechnika, SZIF-Universitas jegyzet www.sze.hu/~szepesr
Szepesházi Róbert: Geotechnikai példatár I-II., főiskolai jegyzet J 19-666 és 19-666/a
ajánlott irodalom Szepesházi Róbert: Talajmechanikai kiegészítő ismeretek. Kézirat.
Török Ákos: Geológia mérnököknek, Egyetemi Tankönyv, Műegyetemi Könyvkiadó, 2007
Muni Budhu.: Soil Mechanics and foundations, JOHN WILEY & SONS, INC.
Letölthető anyagok        
követelmények 2015/16 tavasz tantárgyi követelmény   aktuális félév ütemterve 2015/16 tavasz ütemterv  
vizsgakérdések 2015/16 tavasz vizsgakérdései eredmények

 

előadásanyagok 1. Kőzetciklus, karbonciklus, ásványok, kőzetek
2. Mérnökgeológia, hidrogeológia HF1 bemutatása
3. Kőzet- és talajosztályozás, talajtan
4. Talajalkotók fizikai tulajdonságai, arányai (állapotjellemzők) (anyag a 3. előadásban)
5. Az állapotjellemzők változásai
6. Vízáramlás a talajban
7. Vízáramlás a talajban - HF2 bemutatása (anyag a 6.előadásban)
8. Mechanikai alapok: feszültségek számítása, szilárdság merevség értelmezése
9. Talajok szilárdsága 1 – megfigyelések, megfigyelések értelmezése
10. Talajok szilárdsága 2 – megfigyelések értelmezése a szilárdság modellezése (anyag a 9. előadásban)
11. Talajok összenyomódásának vizsgálata
12. A talajok mechanikai viselkedésének komplex vizsgálata
13. Fejlett talajmodellek
14. Összefoglalás vizsgatételek tartalmának megbeszélése
laboranyagok

1. Felkészülési anyag az első laborgyakorlathoz

2. Felkészülési anyag a második laborgyakorlathoz

3. Mérési adatok , ödo tömeg

házi feladat

1. Szivárgási feladat jelölések, feladatok

2. Szivárgási feladat névsor, feladat hozzárendelés

3. Szivárgási feladat névsor, feladat hozzárendelés - levelező

4. Szivárgási feladat leírás

5. Minta script

6. Csatlakozás

segédanyagok

 gyak állapotváltozás
 gyak állapotváltozás 2 
 gyak vízáramlás

gyak mohr1

gyak mohr2

gyak triax

gyak ödo

eredmények

Eredmények_05.08

Levelező_Eredmények_05.19

ajánlott linkek www.sze.hu/~szepesr

 

Tanszéki hírek

Nem találhatóak hírek!

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Bejelentkezés a 2. félévre (neptunon keresztül) 2017. január 26. 06:00 - 2017. február 4. 07:00
Vizsgaidőszak vége 2017. január 28. 16:00 - 17:00
Tantárgyválasztás 2017. január 30. 06:00 - 2017. február 4. 07:00
Méltányossági vizsgák 2017. február 1. 06:00 - 2017. február 4. 18:00