lgb_se005_2

 

GEOTECHNIKA II. LGB_SE005_2
tárgyfelelős Wolf Ákos
közreműködő oktatók  
kredit 3 kötelező előadás 8 óra/félév gyakorlat -
szak építőmérnök Bsc beszámoló formája    vizsga         oktatási félév        ősz                    
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A Geotechnika tárgy első félévének (se005_1) folytatásaként, arra épülve a hallgatók előbb elsajátítják a legfontosabb földstatikai feladatok megoldásának hagyományos számítási eljárásait és az újabb számítógépes módszereinek alapjait is. A félév második részében a sík- és a cölöpalapozások tervezésével, szerkezeti kialakításával és építési technológiáival foglalkozunk. A tárgy ismereteit felhasználjuk a Geotechnika tárgy további féléveiben (se005_3 és se005_4) is. Arra törekszünk, hogy az anyag túlnyomó részét a hallgatók mélyen megértsék, egyes részleteket pedig alkalmazni is tudjanak.
előadások témakörei Földnyomás számítás, általános állékonyság vizsgálata;
Síkalapozás fogalma, alap alatti talajtörés vizsgálata, süllyedésszámítás
Cölöpalapozási technológiák, cölöpalapozás tervezése, méretezése
Geotechnikai tervezés, véges elemes modellezés 
gyakorlatok témakörei -
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
HF1 Földnyomásszámítás
Határozza meg a  moodle rendszeren keresztül letölthető adatokból kiadódó geometriájú falra ható aktív földnyomást számítással és szerkesztéssel. A számítást a J19666 jegyzet 2.6., a szerkesztést e jegyzet 2.7. példája alapján lehet elkészíteni.

HF2 Rézsűállékonyság vizsgálata
Határozza meg a moodle rendszeren keresztül letölthető adatokból kiadódó geometetriájú és talajú rézsű csúszással szembeni biztonságát mind körcsúszólapot, mint összetett csúszólapot feltételezve. 
zárthelyi dolgozatok Két zárthelyi dolgozat lesz a félév során, melynek keretében számpéldákat kell megoldani. A zh-íráshoz 1 db A4 lapon (2 oldalon) sajátkezüleg elkészített segédlet használható. A feladatok terjedelme, azonban olyan nagy, hogy csak annak van esélye elfogadható eredmény teljesítésére, aki készségfokot ér el a felkészülés során, aki a számításokat nem csak ismeri, hanem be is gyakorolja, és a zárthelyi munkát az előbbi segédlettel előkészíti.

ZH1  Síkalapok alaptörési vizsgálata és süllyedésszámítása
ZH2  Cölöpalapok méretezése
ZH pótlás, javítás: mindenki csak egy dolgozatot javíthat. 
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
A zárthelyiken elérhető 25 pontból legalább 10 pontot el kell érni.
A félévközi munkával szerezhető 50 pontból legalább 25 pontot el kell érni.    
vizsga Írásbeli vizgsa
40 perc alatt 30 tesztkérdésre kell válaszolni. A kérdések a teljes tananyag alapvető ismereteire irányulnak. Az írásbeli vizsga teljesítéséhez a vizsgát min. 50%-osra kell teljesíteni.

Szóbeli vizsga
Az letölthető vizsgakérdések közül 2 kérdésről kell rövid felkészülés után átfogó ismertetőt tartani. Az egyes kérdésekre adandó válaszok elvárt mélységét, részletességét elsősorban az előadások és a kötelező irodalmak érzékeltetik.  
érdemjegy A félévközi munkát és a vizsgán mutatott teljesítményt az alábbi pontozással értékeljük:     
ZH1 15 pont      ZH2  10 pont       
HF1  10 pont      HF2  15 pont     
ITV  30 pont      SZV  20 pont    

A korábbi féléves HF1+HF2 házi feladat pontokat együttesen elfogadjuk. A ZH1+ZH2 pontokat csak abban az esetben fogadjuk el, ha a hallgató korábbi félévben aláírást kapott. 

A vizsganapon a hallgató az addig elért összpontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet:
0-49 p. (1) elégtelen,   
50-61 p. (2) elégséges,   
62-73 p. (3) közepes,  
74-85 p. (4) jó,   
86-100 p. (5) jeles

Elégtelen érdemjegyet kap a hallgató – még ha összpontszáma jobb jegyet is indokolna – ha
– az ITV vizsgán nem teljesít legalább 15 pontot,
– az SZV vizsgán nem teljesít legalább 10 pontot.

Utóvizsgán az ezeknél jobb korábbi teljesítést elfogadjuk, de a hallgatónak jogában áll mindkettőt javítani. Az osztályzatba az új teljesítés eredménye számít.
Irodalom        
kötelező irodalom Szepesházi Róbert: Geotechnika, SZIF-Universitas jegyzet
Szepesházi Róbert: Geotechnikai példatár I-II., főiskolai jegyzet J 19-666 és 19666/a
Szepesházi Róbert: Geotechnikai tervezés. Tervezés az Eurocode 7 és kapcsolódó európai geotechnikai szabványok alapján, Business Media, Budapest, 2008
ajánlott irodalom Kézdi Árpád: Talajmechanika I., Tankönyvkiadó, Budapest 1977.
Kézdi Árpád: Talajmechanika II., Tankönyvkiadó, Budapest, 1975 
Letölthető anyagok        
követelmények 2017/18 őszi tantárgyi követelmény aktuális félév ütemterve 2017/18 őszi félév ütemterve
vizsgakérdések 2017/18 őszi félév vizsgakérdései eredmények  
előadásanyagok  
házi feladat  
segédanyagok  
ajánlott linkek www.sze.hu/~szepesr

 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00