TMDK

TMDK

A TMDK a Tudományos és Művészeti Diák Konferencia rövidítése. Egy-egy vezető oktató köré gyűlve több hallgató a graduális képzésben oktatott tananyagon túlmutató, tudományos kutatómunkát végez. Ennek eredményeként születik meg a TMDK dolgozat, melyet a félévente megrendezett konferencián mutatnak be a hallgatók. A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente megrendezésre kerülő országos konferenciára (OTDK) is lehet nevezni.

A témaválasztás lehet a hallgató preferenciája szerinti, vagy lehetőség van a tanszék oktatói által megadott listából válogatni. Az, hogy a kutatott téma kidolgozásában milyen mélyre tudja beásni magát egy-egy hallgató v agy hallgatói csoport, az nagyban függ az egyéni érdeklődéstől, a befektetett energiától, a ráfordított időtől és a konzulenssel való kapcsolattól.

Miért éri meg TMDK-dolgozatot készíteni?

 • erkölcsi - és részben anyagi - siker;
 • továbbtanulásnál plusz pontokat jelenthet;
 • a TMDK-munka sok esetben a szakdolgozatként, diplomatervként folytatható;
 • tapasztalatszerzés dolgozatírásban és előadásban;
 • előnyt jelenthet munkavállalásnál;
 • tudományos pályát választóknak szinte kötelező.

 Korábbi évek TMDK munkái

OKTATÓINK JAVASOLT TÉMÁK LISTÁJA (Ezen kívül, más jóváhagyott témát is lehet választani.)
     
  Dr. Baróti Enikő Hagyományos és modern íjak rugalmasságtani tulajdonságainak meghatározása.
  Cserpes Imre Földrengés vizsgálat magasépítési szerkezeten (vasbeton vázszerkezetű épületen).
  Halvax Katalin
 • Acélszálak tapadószilárdságának vizsgálata kísérleti úton
 • Mechanikus kapcsolatú fa gerendák teherbírásának vizsgálata
 • Vasúti kisműtárgyak állapotfelmérése, felújítási és átépítési lehetőségei
 • Fa kapcsolatokkal, korszerű/új mesterséges fa termékkel kapcsolatos laborítóriumi kísérletek illetve tanulmányok
 • Acélszál erősítésű vasbeton gerendák nyírási teherbírásának vizsgálata
  Hudacsek Péter
 1. Szerkezetek vizsgálata fizikai modellezéssel.
 2. Geotechnikai kis modell kísérletek.
 3. Fejlett anyagmodellek paramétereinek laboratóriumi méréssel való meghatározása.
 4. Geotechnikai anyagjellemzők meghatározása nem szabványos, gyors kísérletekkel.
 5. Sajátrezgésszám meghatározása SDOF alapján számítással és laboratóriumi mérésekkel épületmodellen. (Kegyes-B. Orsolyával)
  Kegyes-Brassai Orsolya
 1. Épületek osztályozása földrengéskockázati szempontból.
 2. Földrengés erősségét mérő skálák összehasonlítása.
 3. Földrengéskockázat meghatározás nemzetközi példái, a módszerek összevetése.
 4. Talajviszonyok meghatározása földrengéskockázat szempontjából Győr területein.
 5. Épületállomány feltérképezése földrengéskockázat szempontjából Győr területein.
 6. Várható maximális talajmozgás meghatározása Győr területein intenzitás vagy magnitúdó módszerrel.
 7. Fenntartható fejlődés az építésben.
 8. Mérnöki szerepek a pályázatok előkészítésében.
 9. „Zöld bemutató központ” megvalósíthatósági tanulmánya.
  Dr. Lőrincz György PhD Olyan témákat javasolok, amelyek legtöbbje később akár diplomamunkaként is folytatható. Következésképpen a TMDK kereteiben végzett munkát a diplomázó félév előtti félévben ajánlom elsősorban azoknak, akik később MSc diplomát is akarnak szerezni.
 1. Egy régebbi vasbetonszerkezet (magasépület vagy hídszerkezet, pl. síklemez, gombafödém, gerenda, oszlop, stb.) jellemző teherbírásának és alakváltozásainak meghatározása a kiviteli tervekből számítással az Eurocode és az előtte érvényes MSZ előírásai alapján. A teherbírások és alakváltozások számított értékeinek összehasonlítása. (Nem tervezés, hanem ellenőrzés!)
 2. Egy több-bordás vasbeton lemez igénybevételeinek meghatározása a különböző tartórácsmodellek alkalmazásával. (Csavarásmentes végtelen merev kereszttartós, csavarásmentes hajlékony kereszttartós, csavart és hajlékony kereszttartós modell, VEM modell számítógéppel.) Az igénybevételek összevetése.
 3. Tartószerkezetek földrengésre való méretezése és a földrengés szempontjából célszerű szerkezetkialakítás alapelvei. (Általános irmertetés, közelítő számítás, valamilyen szerkezettípus választása: pl. vb. vázas épület, vb. magasépület, hídszerkezet, falazott szerkezet; stb.)
 4. Elméleti téma, diplomamunkaként nem folytatható! Statikailag határozott kéttámaszú íves tartó igénybevételi hatásábráinak meghatározása kinematikus módszerrel! (Elméleti és történeti ismertetés, egy nem lapos ív – pl. hídszerkezet – felvétele, szükség esetén foglalkozni kell az átviteles íves tartókkal is.)
 5. A tartószerkezetek vizsgálati módszereinek áttekintése, ismertetése. (Szemrevételezés, helyszíni műszeres lokális (anyag)vizsgálatok, globális szerkezetvizsgálat, elsősorban a dinamikus vizsgálatok.) Egy tartószerkezet dinamikus jellemzőinek változásából (mit, hogyan és milyen eszközzel mérjünk és regisztráljunk) levonható következtetések a szakirodalom tanulmányozása alapján. – A téma ismertetése során ki kell térni a hídszerkezetek próbaterhelési lehetőségeire is! A téma feldolgozásához a német és az angol nyelv ismerete szükséges.
 6. Elméleti téma, diplomamunkaként nem folytatható! Tartószerkezetek/tartószerkezeti elemek lehetséges stabilitási problémáinak összefoglalása, ismertetése a szakirodalom alapján. (Történeti ismertetés, oszlopok, gerendák, falak, felületszerkezetek.)
  Dr. Lublóy László
 1. Acél (aluminium) szerkezetű gyalogos-kerékpáros híd
 2. Hídgazdálkodási rendszerek (HGR) felépítése, működése
 3. Nagy terek lefedése acélszerkezettel
  Dr. Richard P. Ray PhD
 1. Laboratory testing for dynamic soil properties
 2. Lightweight cement fill for earthworks repair
 3. Seismic response of soil deposits
 4. Learning tools for Geotechnical Engineering Students
 5. Groundwater and contaminant transport in near surface soils
  Dr. Scharle Péter CSc

Építőmérnökök etikai kihívásai.

(A szaktudás és a társadalmi-gazdasági érdekek között gyakran mutatkoznak konfliktusok. Ezek felismerése, feloldása sajátos etikai kérdések megválaszolását igényli a közhasznú létesítmények körében, ahol az építőmérnöki - tervező, kivitelező, építtető, szakértő ... - tevékenység szerepe sokszor meghatározó súlyú. A téma feldolgozását ki kell terjeszteni az etikai alapok áttekintésére, a gyakoribb konfliktusszerkezetek identifikálására, esettanulmányok elemzésére és néhány eset részletesebb feldolgozására. Elengedhetetlen az angol nyelvű tájékozódás képessége, illetve készsége.)
  Szép János
 1. Az építőmérnök szerepe a tűzvédelmi tervezésben. Az Eurocode és az OTSZ szerinti tűzvédelmi méretezés.
 2. Tűzteherre történő méretezés Eurocode szerint vasbeton, fa, és acélszerkezetű építmények esetén.
 3. Szeizmikus tervezés építész és építőmérnököknek. Feladatok, együttműködés, célszerű szerkezetkialakítás.
  Szilvágyi Zsolt Numerikus modellezés a geotechnikában.
  Teiter Zoltán
 1. Nem merőlegesen vasalt vb. lemezek minimális vasalásának kérdése.
 2. Gyámolított irányban vasalatlan pályalemezű öszvérhíd kérdése.
 3. Ívhidak esetén a főtartó és az ív közötti tehermegosztás befolyásolásának technológiai lehetőségei.
  Dr. Tóth Zoltán CSc Építőanyagok tárgykörében:
 1. betontechnológia témakörei;
 2. roncsolásmentes betonszilárdság vizsgálat;
 3. vasbeton szilárdságtan témakörei.
  Wolf Ákos
 1. Alapozások véges elemes modellezése.
 2. Munkatérhatárolás tervezése az Eurocode-7 szerint.