lgb_se007_1

Hidak I.

LGB_SE007_1

tárgyfelelős

Teiter Zoltán

közreműködő oktatók

Teiter Zoltán

kredit

3

előadás

3 alkalom

gyakorlat

--

oktatási félév

ősz

tartalom:
Az építőmérnöki alaptárgyakban megszerzett tudásra építve bevezetést adunk a hídépítés világába, előbb a hídépítés történeti és esztétikai vonatkozásai által, majd megismertetjük a hídépítéstani alapokat, bemutatjuk a vonalas létesítmények akadályok feletti átvezetési módján, megoldási lehetőségein és szabályain keresztül a hídnak, mint műtárgynak a felépítését, szerkezeti részeit, gyakori ill. szabványos kialakításának módjait. Tárgyaljuk a főbb felszerkezet- és hídtípusokat anyaguk, statikai vázuk, építési módjuk és élettartamuk szempontjából. Foglalkozunk a hidak méretezésének alapjaival és a hidak életciklusának ill. üzemeltetésének kérdéseivel. A tárgy olyan általános és áttekintő tudást kíván adni, amely alapszinten egységes szerkezetű, ismeretanyagára a más szakágban magukat továbbképző szakemberek támaszkodhatnak és jó alapot ad a magasabb szintű hídépítési képzéshez is.

ütemterv:

előadás

1. Féléves feladat: kiadása, általános tervről, hosszmetszet alapvonalai, támaszok helyei, keresztmetszet szerkesztése
2. Féléves feladat: alapozás, felülnézet kezdete, oldalnézet folytatása, alépítmények véglegesítése, oldalnézet-hosszmetszet véglegesítése
3. A204 Féléves feladat: hídfő nézet, felülnézet véglegesítése, pillér nézete

félévközi feladatok

házi feladatok

Híd általános tervének megszerkesztése (HF)
A feladat egy megadott jellemzőkkel rendelkező híd általános tervének elkészítése, amely méretarányos
rajzot jelent, tartalmazva a híd oldalnézetét, hosszmetszetét, jellemző keresztmetszetét, felülnézetét és az
alépítmények (hídfő, pillér) nézetét. A rajzot az alábbiak szerint kell beadni.
Féléves feladat bemutatása és beadása (HB)
Az elkészítendő tervrajzot a beadás előtt a félév során egyszer be kell mutatni (legalább az
oldalnézet-hosszmetszet befejezése után, de legkésőbb az utolsó előtti héten) és legkésőbb a félév utolsó
hetében le kell adni. A bemutatáskor a hallgató a feladathoz szorosan kapcsolódó kérdésekre adott
válaszok alapján pontokat kap.

zárthelyi dolgozatok

----

értékelés

aláírás feltétele

 

vizsga

Írásbeli vizsga lesz a vizsgaidőszakban az előadások és a kiadott kötelező irodalom anyagából összeállított, a vizsgaidőszak kezdetére kiadandó kérdésekből.

érdemjegy

Pontozás (zárójelben a minimálisan elérendő pontok)
HF: 35 pont (15) HB: 15 pont (5) HV: 50 pont (20)

Osztályozás
A vizsganapon az addig elért összegzett pontszám alapján az alábbiak szerint adunk jegyet:
0 – 39 pont: 1 (elégtelen
40 – 54 pont: 2 (elégséges)
55 – 69 pont: 3 (közepes)
70 – 84 pont: 4 (jó)
85 – 100 pont: 5 (jeles)

irodalom-jegyzék

kötelező

 

Dr. Tóth Zoltán: Hidak I., Universitas-Győr Kht. jegyzet, Győr, 2003.
- a honlapról letölthető előadásanyagok és kapcsolódó kéziratok
- az ajánlott irodalom megjelölt részei

ajánlott

 

Träger Herbert (szerk.): Hídépítéstan, Tankönyvmester kiadó, Budapest, 2009

letölthető fájlok

tanulmányi segéd-anyagok

honlap: moodle.sze.hu 

Hidak I. követelmények_ütemterv

gyakorló példák

 

ajánlott linkek

 

 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak vége 2020. július 11.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55