Oktatott szakok

Valamennyi szakról részletes tájékoztató található a Neptun - Hallgatói Információs Rendszer oldalán a tanulmányi tájékoztatóknál.

A Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék közreműködése a következőekben foglalható össze.

Építőmérnöki alapképzés (BSc)

E szak hallgatóinak oktatása a Tanszék legnagyobb volumenű feladata.
Alap- és szakmai törzstárgyakat okatunk számukra, gondozzuk a szerkezetépítési specializációt, s ennek hallgatói általában nálunk készítik a szakdolgozatukat.

A szak számára a nappali és a levelező tagozaton a következő tárgyakat okattjuk:
- valamennyi hallgató számára
      Mechanika I-III., A mérnök és a társadalom, Mérnöki módszerek I-III., Tartószerkezetek I-V., Hidak I-II., Geotechnika I-III.
- szerkezetépítő specializáció számára
      kötelező tárgyak: Tartók statikája I., Szerkezetépítés I-III., Szerkezetépítési projekt I-II., Szakdolgozat, 
      választható tárgyak: Tartók statikája II., Tartók tervezése II., Véges elemes szerkezettevezés, Számítógéppel segített szerkezettervezés
A szak általános ismertetése a következő helyen található meg: felvételi információ építőmérnöki alapképzésről

Szerkezet-építőmérnöki (Msc)

A képzés célja szerkezet-építőmérnökök képzése, akik - az építőmérnöki alapképzés céljain túlmenően - megfelelő gyakorlat után képesek az építőmérnöki létesítményekkel kapcsolatos szerkezet-építőmérnöki vonatkozású műszaki fejlesztési, kutatási, irányítási, projektmenedzseri feladatok önálló ellátására, továbbá bonyolult és speciális mérnöki létesítmények tervezésére és szakértésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Szakmai jellemzők:
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
- természettudományi és matematikai ismeretek 10-20 kredit;
- gazdasági és humán ismeretek 7-13 kredit;
- a szerkezet-építőmérnöki szakmai ismeretek 15-25 kredit.
A választható specializációkat is figyelembe véve a szerkezet-építőmérnöki szakma igényeinek megfelelő szakterületeken szerezhető speciális ismeret.
A választható ismeretek minimális kreditértéke a diplomamunka készítésével együtt 35-55 kredit.

A KKK alapján a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 50 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 80 kreditből:
- természettudományi és matematikai ismeretek (matematika, fizika, mechanika) terültéről: 25 kredit;
- gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, jogi ismeretek) területéről: 10 kredit;
- általános építőmérnöki szakmai ismeretek (geológia, építőanyagok, talajmechanika, földművek, alapozás, acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, magasépítéstan, utak, vasutak, környezetmérnöki alapismeretek, közművek, hidraulika, hidrológia, vízépítés, vízgazdálko-dás, geodézia, geoinformatika) területéről: 15 kredit;
- szerkezet-építőmérnöki szakmai ismeretek (tartók statikája, véges elemek módszere, hidak, épületszerkezetek, épületfizika, építőanyagok, acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, faszerkezetek

További információk hamarosan!


Építészmérnöki alapképzés (BSc)

E szak hallgatóinak a tartószerkezetekkel kapcsolatos ismereteket oktatjuk.
A tantárgyak oktatása mellett tartószerkezeti konzultációval segítjük a hallgatókat épülettervezési feladataik megoldásában.

A szak számára a nappali a következő tárgyakat okattjuk:
      Mechanika I-II., A mérnök és a társadalom, Tartók tervezése I., Tartószerkezetek I-V.,
      Geotechnika 1, Geotechnikai esettanulmányok (választható)
A szak általános ismertetése a következő helyen található meg: felvételi információ építészmérnöki alapképzésről

Építészmérnöki osztatlan képzés (MSc)

E szak hallgatóinak is a tartószerkezetekkel kapcsolatos ismereteket oktatjuk. 
A tantárgyak oktatása mellett tartószerkezeti konzultációval segítjük a hallgatókat épülettervezési feladataik megoldásában.

A szak számára a nappali a következő tárgyakat okattjuk:
     Mechanika I-II., Tartók tervezése I-II., Tartószerkezetek I-V., 
     Geotechnika 1, Geotechnikai esettanulmányok (választható)
A szak általános ismertetése a következő helyen található meg: felvételi információ építészmérnöki osztatlan képzésről

Infrastruktúra-építőmérnöki mesterképzés (MSc)

E szak hallgatóinak oktatásában 2014-ig csak néhány tárggyal vettünk részt.
2014 őszétől geotechnikai tartalmú, ill. angol nyelvű specializációkat vezetünk be. Új alap- és szakmai törzstárgyakat oktatunk,  s a specializációk geotechnikai kurzusait vezetjük. Az ezeket felvevő hallgatók nálunk készítik majd a diplomatervüket.

A szak számára a következő tárgyakat okattjuk:
- közlekedésépítés-geotechnika specializáció, magyar nyelvű képzés, nappali tagozat számára
      kötelező tárgyak: Kontinuummechanika, Mérnöketika, Hídépítés., Földművek, Alagútépítés
      Geotechnikai szerkezetek és technológiák, Geotechnikai esettanulmányok
      választható tárgyak: Mérnökgeológia, Talajvizsgálatok, Geotechnikai tervezés I., Tervezés földrengésre, Diplomamunka
- közlekedésépítés-geotechnika specializáció, angol nyelvű képzés, nappali tagozat számára
      kötelező tárgyak: Continuum mechanics, Engineering ethics, Bridges, Earthworks, Tunneling, Professional project, 
      Geotechnical structures and technologies, Geotechnical case studies
      választható tárgyak: Engineering geology, Soil investigation and testing, Geotechnical design I., Seismic design,  Diploma thesis
- valamennyi hallgató számára a magyar nyelvű képzésében levelező tagozaton
      Kontinuummechanika, Mérnöketika, Hídépítés., Földművek, Alagútépítés, Szakmai projekt
- geotechnika specializáció, magyar nyelvű képzés, levelező tagozat számára
      kötelező tárgyak: Mérnökgeológia, Talajvizsgálatok, Geotechnikai tervezés I., Tervezés földrengésre, 
      Geotechnikai szerkezetek és technológiák, Geotechnikai esettanulmányok, Diplomamunka
      választható tárgyak: Talajmechanika plusz, Geotechnikai tervezés II., Egyéni kutatási projekt
A felsorolt tárgyak programja még kidolgozás alatt van.
A szak általános ismertetése a következő helyen található meg: felvételi inrofmáció infrastruktúra-építőmérnöki képzésről

Szerkezettervező-építészmérnöki mesterképzés (MSc)

E szak hallgatóinak két tartószerkezetekkel kapcsolatos tárgyat oktatunk. Emellett tartószerkezeti konzultációval segítjük a hallgatókat épülettervezési feladataik megoldásában.
ávlatban tervezzük tartószerkezeti specializáció bevezetését.

A szak számára a nappali a következő tárgyakat okattjuk:
      Mechanika III., Tartók tervezése II.
A szak általános ismertetése a következő helyen található meg: felvételi információ szerkezettervező-építészmérnök képzésről

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Eseménynaptár

Preliminary dissertation defense of Aliyev Tural 2024. június 18. 10:00 - 11:00
Ph.D. doctoral pre-defence of Dilshad Ali Mohammed 2024. június 25. 13:00 - 14:00