Oktatott szakok

Valamennyi szakról részletes tájékoztató található a Neptun - Hallgatói Információs Rendszer oldalán a tanulmányi tájékoztatóknál.

A Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék közreműködése a következőekben foglalható össze.

Építőmérnöki alapképzés (BSc)

E szak hallgatóinak oktatása a Tanszék legnagyobb volumenű feladata.
Alap- és szakmai törzstárgyakat okatunk számukra, gondozzuk a szerkezetépítési specializációt, s ennek hallgatói általában nálunk készítik a szakdolgozatukat.

A szak számára a nappali és a levelező tagozaton a következő tárgyakat okattjuk:
- valamennyi hallgató számára
      Mechanika I-III., A mérnök és a társadalom, Mérnöki módszerek I-III., Tartószerkezetek I-V., Hidak I-II., Geotechnika I-III.
- szerkezetépítő specializáció számára
      kötelező tárgyak: Tartók statikája I., Szerkezetépítés I-III., Szerkezetépítési projekt I-II., Szakdolgozat, 
      választható tárgyak: Tartók statikája II., Tartók tervezése II., Véges elemes szerkezettevezés, Számítógéppel segített szerkezettervezés
A szak általános ismertetése a következő helyen található meg: felvételi információ építőmérnöki alapképzésről

Szerkezet-építőmérnöki (Msc)

A képzés célja szerkezet-építőmérnökök képzése, akik - az építőmérnöki alapképzés céljain túlmenően - megfelelő gyakorlat után képesek az építőmérnöki létesítményekkel kapcsolatos szerkezet-építőmérnöki vonatkozású műszaki fejlesztési, kutatási, irányítási, projektmenedzseri feladatok önálló ellátására, továbbá bonyolult és speciális mérnöki létesítmények tervezésére és szakértésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Szakmai jellemzők:
A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
- természettudományi és matematikai ismeretek 10-20 kredit;
- gazdasági és humán ismeretek 7-13 kredit;
- a szerkezet-építőmérnöki szakmai ismeretek 15-25 kredit.
A választható specializációkat is figyelembe véve a szerkezet-építőmérnöki szakma igényeinek megfelelő szakterületeken szerezhető speciális ismeret.
A választható ismeretek minimális kreditértéke a diplomamunka készítésével együtt 35-55 kredit.

A KKK alapján a mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 50 kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 80 kreditből:
- természettudományi és matematikai ismeretek (matematika, fizika, mechanika) terültéről: 25 kredit;
- gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, jogi ismeretek) területéről: 10 kredit;
- általános építőmérnöki szakmai ismeretek (geológia, építőanyagok, talajmechanika, földművek, alapozás, acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, magasépítéstan, utak, vasutak, környezetmérnöki alapismeretek, közművek, hidraulika, hidrológia, vízépítés, vízgazdálko-dás, geodézia, geoinformatika) területéről: 15 kredit;
- szerkezet-építőmérnöki szakmai ismeretek (tartók statikája, véges elemek módszere, hidak, épületszerkezetek, épületfizika, építőanyagok, acélszerkezetek, vasbetonszerkezetek, faszerkezetek

További információk hamarosan!


Építészmérnöki alapképzés (BSc)

E szak hallgatóinak a tartószerkezetekkel kapcsolatos ismereteket oktatjuk.
A tantárgyak oktatása mellett tartószerkezeti konzultációval segítjük a hallgatókat épülettervezési feladataik megoldásában.

A szak számára a nappali a következő tárgyakat okattjuk:
      Mechanika I-II., A mérnök és a társadalom, Tartók tervezése I., Tartószerkezetek I-V.,
      Geotechnika 1, Geotechnikai esettanulmányok (választható)
A szak általános ismertetése a következő helyen található meg: felvételi információ építészmérnöki alapképzésről

Építészmérnöki osztatlan képzés (MSc)

E szak hallgatóinak is a tartószerkezetekkel kapcsolatos ismereteket oktatjuk. 
A tantárgyak oktatása mellett tartószerkezeti konzultációval segítjük a hallgatókat épülettervezési feladataik megoldásában.

A szak számára a nappali a következő tárgyakat okattjuk:
     Mechanika I-II., Tartók tervezése I-II., Tartószerkezetek I-V., 
     Geotechnika 1, Geotechnikai esettanulmányok (választható)
A szak általános ismertetése a következő helyen található meg: felvételi információ építészmérnöki osztatlan képzésről

Infrastruktúra-építőmérnöki mesterképzés (MSc)

E szak hallgatóinak oktatásában 2014-ig csak néhány tárggyal vettünk részt.
2014 őszétől geotechnikai tartalmú, ill. angol nyelvű specializációkat vezetünk be. Új alap- és szakmai törzstárgyakat oktatunk,  s a specializációk geotechnikai kurzusait vezetjük. Az ezeket felvevő hallgatók nálunk készítik majd a diplomatervüket.

A szak számára a következő tárgyakat okattjuk:
- közlekedésépítés-geotechnika specializáció, magyar nyelvű képzés, nappali tagozat számára
      kötelező tárgyak: Kontinuummechanika, Mérnöketika, Hídépítés., Földművek, Alagútépítés
      Geotechnikai szerkezetek és technológiák, Geotechnikai esettanulmányok
      választható tárgyak: Mérnökgeológia, Talajvizsgálatok, Geotechnikai tervezés I., Tervezés földrengésre, Diplomamunka
- közlekedésépítés-geotechnika specializáció, angol nyelvű képzés, nappali tagozat számára
      kötelező tárgyak: Continuum mechanics, Engineering ethics, Bridges, Earthworks, Tunneling, Professional project, 
      Geotechnical structures and technologies, Geotechnical case studies
      választható tárgyak: Engineering geology, Soil investigation and testing, Geotechnical design I., Seismic design,  Diploma thesis
- valamennyi hallgató számára a magyar nyelvű képzésében levelező tagozaton
      Kontinuummechanika, Mérnöketika, Hídépítés., Földművek, Alagútépítés, Szakmai projekt
- geotechnika specializáció, magyar nyelvű képzés, levelező tagozat számára
      kötelező tárgyak: Mérnökgeológia, Talajvizsgálatok, Geotechnikai tervezés I., Tervezés földrengésre, 
      Geotechnikai szerkezetek és technológiák, Geotechnikai esettanulmányok, Diplomamunka
      választható tárgyak: Talajmechanika plusz, Geotechnikai tervezés II., Egyéni kutatási projekt
A felsorolt tárgyak programja még kidolgozás alatt van.
A szak általános ismertetése a következő helyen található meg: felvételi inrofmáció infrastruktúra-építőmérnöki képzésről

Szerkezettervező-építészmérnöki mesterképzés (MSc)

E szak hallgatóinak két tartószerkezetekkel kapcsolatos tárgyat oktatunk. Emellett tartószerkezeti konzultációval segítjük a hallgatókat épülettervezési feladataik megoldásában.
ávlatban tervezzük tartószerkezeti specializáció bevezetését.

A szak számára a nappali a következő tárgyakat okattjuk:
      Mechanika III., Tartók tervezése II.
A szak általános ismertetése a következő helyen található meg: felvételi információ szerkezettervező-építészmérnök képzésről

Tantárgyi információk

Válassza ki a beiratkozás félévét!
Válassza ki a nyelvet!
Válassza ki a szakot!
Válassza ki a szakirányt!
Válassza ki a tantervet!
 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00