lgb_se004_2

  

TARTÓSZERKEZETEK II. LGB_SE004_2
tárgyfelelős

Szép János

közreműködő oktatók Fehér Zoltán
kredit 3 kötelező előadás 10 óra/félév    
szak építőmérnök Bsc beszámoló formája    vizsga         oktatási félév        tavaszi                     
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A megelőző Tartószerkezetek I. tárgyban szerzett tudásra építve, különböző szerkezeti elemek (gerenda, lemez, lépcső merevítőrendszer) vizsgálatát mutatjuk be. Ismertetjük a fontosabb szerkesztési szabályokat, vasalási részletmegoldásokat.
előadások témakörei Bevezetés, tantárgyi követelmények. A félév feladatainak áttekintése. Terhek (hatások) teherkombinációk, határállapotok Eurocode szerint. Vasbeton rúdszerkezetek tervezési kérdései. Méretezés ellenőrzés.
A rugalmas lemezelmélet. Lemezegyenlet. Vasbeton lemezek igénybevételeinek közelítő meghatározása.Összetett lemezek. Igénybevételek vasaláskialakítás, szerkesztési szabályok.Vasbeton szerkezetek töréselmélete.

Oszlopokkal alátámasztott gombafödémek. Igénybevételek. Oszlopokkal alátámasztott gombafödém, átszúródás. Vasalás kialakítása, szerkesztési szabályokVasbeton keretszerkezetek. Igénybevételek, méretezés

Vasbeton szerkezeti elemek, részletek, csomópontok (gerenda, konzol, oszlop, keret, alaptest, rövidkonzol, gerendavég stb.) vizsgálata. Igénybevételek, vasaláskialakítás
Vasbeton épületek merevítése.

Vasbeton lépcsők típusai szerkezeti rendszerük, erőjátékuk, igénybevételeik számítása, vasalásának kialakítása

Vasbeton szerkezetek méretezése földrengésteherre, célszerű szerkezetkialakítások. 
gyakorlatok témakörei  
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
Tervezési feladat
Vasbeton lemez tervezése (számítás, vasalási terve) (40 pont)

Be nem adott feladat esetén a félév értékelhetetlen.

A házi feladat értékelésének feltétele a feladatokhoz tartozó konzultációs lap konzulenssel történő aláíratása, valamint a feladat a szorgalmi időszakon belül, a megadott határidőre beadása.
zárthelyi dolgozatok A zárthelyi dolgozat témakörei:
Használhatósági határállapotok vizsgálata
Lemezek igénybevételeinek számítása (sávmódszer, Marcus módszer, összetett lemezek, átszúródásvizsgálat)

A zárthelyi dolgozat pótlására egy pótlási lehetőséget biztosítunk.

zárthelyi dolgozat értékelése:A dolgozaton maximum 40 pont érhető el. 21 pont alatti zárthelyi pótolandó! 
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Az aláírás feltétele a féléves tervezési feladat beadása, annak legalább elégségesre minősítése, valamint, hogy a zárthelyi dolgozatra kapott pontszám érje el legalább a 2-es minősítésnek megfelelő pontszámot (21pont).
vizsga A vizsgaidőszakban a félév elméleti és gyakorlati anyagából irásbeli és szóbeli vizsgát kell tenni (120 pont).
A félévvégi érdemjegy megszerzésének feltétele a szükséges összpontszámon túl a vizsgán minimálisan elért 2 ( elégséges ) eredmény 
érdemjegy A vizsgán megszerezhető jegy a féléves feladatra kapott, a zárthelyiből és a vizsgán elért pontszámok összegéből tevődik össze.

A féléves teljesítmény értékeléséhez a félév során összesen 200 pontot lehet összegyűjteni, ami három részből tevődik össze
zárthelyiből                      40 pont
tervezési feladatból           40 pont
elméleti vizsgából           120 pont

Az egész féléves munka értékelése az összegyűjtött pontok alapján a következő:
102 - 124 : 2(elégséges)
126 - 150 : 3(közepes)
152 - 178 : 4 ( jó )
181 -200 : 5(jeles).

Önálló, órarenden kívüli munka
Otthon 66 óra/félév (tervezési feladat/házi feladat: 50 óra;készülés órákra: 16 óra)
Irodalom        
kötelező irodalom Deák-Draskóczy-Dulácska-Kollár-Visnovitz (2007;2012): Vasbetonszerkezetek  Tervezés az Eurocode alapján

Előadások anyaga:
http://www.sze.hu/~szepj/Tartoszerkezetek_II/
ajánlott irodalom Antal Ákos, Fazakas Zsolt, Szilvási Ferencné, Szücs Sándor, Tápai Antal:
Tartószerkezetek I., Vasbeton szerkezetek, Nemzeti Tankönyvkiadó, J 19-551
Massányi - Dulácska: Statikusok könyve, Magasépítés, Műszaki könyvkiadó
dr. Tóth Zoltán: Tartószerkezetek I. Vasbeton szilárdságtan – elektronikus jegyzet
Letölthető anyagok        
követelmények 2013/14 tavasz tantárgyi követelmény   aktuális félév ütemterve 2013/14 tavasz ütemterv  
vizsgakérdések 2013/14 tavasz vizsgakérdései eredmények 2013/14 tavasz félév végi eredmények
segédanyagok A tárgy hallgatói számára a moodle.sze.hu felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó gyakorló példák, előadások, egyéb információk. 

tanulmányi segédanyagok: http://www.sze.hu/~szepj/Tartoszerkezetek_II/

ajánlott linkek

 

 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.