lgm_se011_1

 

TALAJVIZSGÁLATOK LGM_SE011_1
tárgyfelelős Dr. Richard Ray 
közreműködő oktatók Hudacsek Péter
kredit 3 kötelező előadás 9 óra/félév gyakorlat -
szak építőmérnök MSc beszámoló formája    félévközi folyamatos          oktatási félév        tavasz                    
Tárgy tartalma
rövid
leírás

 A hallgatók elsajátítják a geotechnikai gyakorlatban előforduló feladatok megoldásához szükséges alapvető méréselméleti és gyakorlati méréstechnikai ismereteket. A tárgy magába foglalja mind a terepi, mind a laboratóriumi vizsgálatokat. A hallgatók megismerik a talajvizsgálatok eszközeit, eljárásait. Gyakorolják a feladathoz illesztett vizsgálati programok tervezésének, fejlett talajmodellek paramétereinek optimalizálással való meghatározását laboratóriumi vizsgálatok alapján eredménye alapján. Foglalkozunk a mérési adatok feldolgozása, eredmények informatív interpretációjával, az adatok statisztikai elemzésével.

A hallgató a kurzus elvégzését követően olyan tudásbeli eszköztárral rendelkezzen, mellyel egy adott geotechnikai tervezési feladathoz a legjobban illeszkedő feltárási program megalkotására képes lehet. Ismerje az új geotechnikai vizsgálati szabványok által a megrendelőre és a vizsgálat elvégzőjére hárított feladatokat. Legyen tisztában a vizsgálatok céljával, azok valós idő-, erőforrás- és költségigényével, az elvégzésükre, és az eredmények dokumentálására vonatkozó szabványi és használhatósági követelményekkel. Egy önnáló feladat elvégzésén keresztül szerezzen némi gyakorlatot abban, hogy a nyers mérési adatoktól milyen úton lehet eljutni a geotechnikai végeselemes programunkban újólag használt fejlett konstitutív modellek paramétereinek meghatágozásához.

előadások témakörei

 Vizsgálati stratégiák, egyszerű laboratóriumi vizsgálatok az új vizsgálati szabványok tükrében, talajmechanika alapok a mechanikai vizsgálatok szabványinak értelmezéséhez, laboratóriumi vizsgálatok a talajok mechanikai jellemzőinek meghatározásához, eredmények interpretációja, 

gyakorlatok témakörei
Félévközi feladatok        
házi
feladatok

HF1 Két az új európai talajvizsgálatok előírásainak megfelelő működőképes jegyzőkönyv elkészítése Excel vagy más számolótábla programban 
HF2 A Plaxis HS modell paramétereinek meghatározása szimulált mérési eredmények alapján a kiírásban megadott részfeladatok elvégzésével
HF3 A feladatok ismertetése csoportokban az utolsó konszultáció második felében. 

zárthelyi dolgozatok  nincs

Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
A félévközi munkával szerezhető 50 pontból legalább 25 pontot el kell érni.    
vizsga -
érdemjegy

3 db feladat: 

1- mérési adatok feldolgozása, szabványi előírásoknak megfelelő jegyzőkönyv elkészítése (8 pont)
2-egy fejlett talajmodell paramétereinek meghatározása (6 pont) 
3-a 2. feladat eredményeinek bemutatása rövid kiselőadásban (4 pont)
 
Értékelhetetlen feladat beadása esetén a félév megtagadásra kerül. 
 
Jelenlét, aktivitás (2 pont)
 
0-11 elégtelen
12-13 elégséges
14-16 közepes
17-18 jó
19-20 jeles
Irodalom        
kötelező irodalom

A házi feladat megoldásához szükséges vonatkozó vizsgálati szabványok (17892 sorozat, MSZ EN 1997-2 vonatkozó fejezetei) A könyvtárban betekintésre rendelkezésre állnak. BÁRMILYEN MÓDON LETÖLTENI TILOS!

Plaxis manuals (material manual)

ajánlott irodalom  
Letölthető anyagok        
követelmények  lásd fent aktuális félév ütemterve Előadások: 3 előadás a Neptunban megadott órarned szerint
vizsgakérdések  - eredmények  
előadásanyagok

1.EA: Feltárási stratégiák / Azonosító vizsgálatok 

1.EA: Vizsgálati eredmények interpretációja 

2.EA: Talajmechanikai alapok a mechanikai vizsgálatokhoz 

2.EA: Mechanikai vizsgálatok 

3.EA: Terepi vizsgálatok, szondázások

házi feladat

2015/16 csoportbeosztás

segédanyagok   
ajánlott linkek  

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.