ngm_se014_1

 

GEOTECHNIKAI SZERKEZETEK ÉS TECHNOLÓGIÁK NGM_SE014_1
tárgyfelelős dr. Koch Edina
közreműködő oktatók dr. Szepesházi Róbert 
kredit 3 kötelező előadás 2 óra/hét gyakorlat 1 óra/hét
szak építőmérnök MSc beszámoló formája    folyamatos számonkérés        oktatási félév        tavasz                    
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A tárgy célja
Olyan ismeretek elsajátítása, szemléletmód kialakítása, mely az infrastruktúrát szolgáló geotechnikai szerkezetek rendszerezése, a funkcionális igények, a környezeti adottságok és lehetséges kivitelezési technológiák műszaki-gazdasági összehangolása révén elősegíti a teljes létesítményi életciklusban a megbízható működést.

Rövid tartalom
A geotechnika új eszközei, fejlődési irányai. A támszerkezetek, a speciális mélyalalpozási szerkezetek bemutatása. A speciális mélyalapozási technológiák áttekintése. Talajjavítási technológiák áttekintése. Erősítések alkalmazása földszerkezetekben. A szerkezeti funkció, anyagválasztás, tartóssági követelmények és a kivitelezési technológia egymásra hatása. A tervezési-kivitelezési-üzemeltetési életciklushoz kapcsolódó technológiai kockázatcsökkentési lehetőségek áttekintése.
előadások témakörei

A tárgy munkaprogramja 
Foglalkozások     
 1.    Bevezető. Vert cölöpözési technológiák.
 2.    Fúrt cölöpözési technológiák.
 3.    Rés-, cölöp- és szádfalak.
 4.    Talajhorgonyzások. Befogott és kihorgonyzott támszerkezetek.
 5.    Mélykeverés.  
 6.    Injektálások és jet grouting.
 7.    Támfalak.
 8.    Talajerősítés, talajszegezés.
 9.    Munkaterek víztelenítése.
10.   Egészségvédelem, munkabiztonság, környezetvédelem.
11.   Technológia, organizáció, minőségbiztosítás.
12.   Geotechnikai projektmenedzsment.

gyakorlatok témakörei  -
Félévközi feladatok        
félévközi
feladatok
A hallgatók évközi feladatainak tárgya, az elkészítés módja és határideje

Projekt feladatok (P)  Az előadások végén, 2-3 fős csoportokban kell az előadás anyagához kapcsolódó problémát meg-oldani és arról 5-10 perces bemutatót tartani.

Idegen nyelvű cikk feldolgozása (HF1)
Legalább 4 oldalas idegen nyelvű, mélyépítésben, geotechnikai projektben, szerkezetben alkalmazott termékről, technológiáról vagy szerkezetról szóló cikk rövid ismertetése és értékelése az alábbi szempontok szerint összesen kb. 3 oldalas terjedelemben:1. Mennyiben új a cikk tartalma a hazai szabályzatokban, szakkönyvekben és gyakorlatban megismertekhez képest?2. Miként értékelhető a cikkbeli termék, technológia vagy szerkezet a gazdaságosság és a környezetvédelem szempontjából?3. Bevezethető-e és ha igen, milyen módon az eljárás vagy termék Magyarországon?

Technológiai utasítás vázlatának készítése (HF2)
Kb. 4-5 A4 oldal terjedelemben egy mélyépítési feladat megoldási technológiájának felvázolása rajzos illusztrációval a gyakorlatokon kiadandó szempontok és segédanyag szerint.

Támszerkezetek szerkezeti kialakítása és méretezése (HF3)
Az előadáson megbeszéltek alapján kell egy ajánlati vázlattervet kidolgozni.

Beszámoló (B)
A házi feladatokat leadásukkal egy időben, az utolsó előadáson meg kell védeni. Ennek keretében a házi feladat elkészítése során alkalmazott eljárásokról és az ehhez kapcsolódó tananyagok ismeretéről kell számot adni.
zárthelyi dolgozatok  
A félév végén zárthelyi dolgozatot kell írni, amely teszt jellegű. A zh tárgyát képezik az előadásanyagokon túl a kötelező szakirodalom anyagai is.
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele

A házi feladatokból szerezhető 50 pontból legalább 25 pontot kell elérni. A zárthelyi dolgozatot legalább 50%-ra kell teljesíteni.
vizsga
Az indexbe kerülő jegy a félévközi munkát értékeli az alábbi pontozás szerint:
P   10 pont     HF1   10 pont      HF2   20 pont        HF3   20 pont        ZH   25 pont       B   15 pont
érdemjegy Osztályzat:
0-49 p. (1) elégtelen,
50-61 p. (2) elégséges,
62-73 p. (3) közepes,
74-85 p. (4) jó,
86-100 p. (5) jeles
Irodalom        
kötelező irodalom Szepesházi R., szerk., A közlekedésépítés geotechnikai feladatai. 1.,4., 7., 8. fejezetek, Id. dr. Gáspár László Útügyi Technológiai Továbbképzés. Magyar Közút Nonprofit Zrt, Budapest, 2012MSZ EN ….: Speciális geotechnikai munkák kivitelezése szabványsorozat
Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozat: Útmutató talajjavítási módszerek alkalmazásához, 2015.
Az előadásokon kiadott kéziratok.
ajánlott irodalom Moseley, M. P., Kirsch, K. ed. Ground Improvement. Taylor and Francis, London, 2004.
U.Smoltzczyk szerk.: Geotechnical Engineering Handbook Volume 1-3, Ernst and Sohn, 2003
Szepesházi R.: Geotechnikai tervezés. Tervezés az Eurocode 7 és a kapcsolódó európai geotechnikai szabványok alapján. Média Business. Budapest, 2008.
Letölthető anyagok        
követelmények 2017/18 tavaszi félév  aktuális félév ütemterve  2017/2018 tavaszi félév
vizsgakérdések   eredmények  

előadásanyagok

 
házi feladat

1. házi feladat
2. házi feladat
3. házi feladat

segédanyagok  
ajánlott linkek  

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.