lgm_se014_1

 

Geotechnikai szerkezetek és technológiák LGM_SE014_1
tárgyfelelős dr. Koch Edina
közreműködő oktatók dr. Szepesházi Róbert
kredit 3 kötelező előadás  4 konzultáció gyakorlat  
szak építőmérnök MSc beszámoló formája    folyamatos számonkérés        oktatási félév        tavasz                   
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A tárgy célja, kapcsolata más tárgyakkal
Olyan mérnöki szemlélet kialakítása, amely az infrastruktúrát szolgáló geotechnikai szerkezetek rendszerezése, a funkcionális igények, környezeti adottságok és lehetséges kivitelezési technológiák műszaki-gazdasági összehangolása révén elősegíti a teljes létesítményi életciklusban a megbízható működést.

Rövid tartalom
A geotechnika új eszközei, fejlődési irányai. A támszerkezetek, a speciális mélyalalpozási szerkezetek bemutatása. A speciális mélyalapozási technológiák áttekintése. Talajjavítási technológiák áttekintése. Erősítések alkalmazása földszerkezetekben. A szerkezeti funkció, anyagválasztás, tartóssági követelmények és a kivitelezési technológia egymásra hatása. A tervezési-kivitelezési-üzemeltetési életciklushoz kapcsolódó technológiai kockázatcsökkentési lehetőségek áttekintése.
előadások témakörei


Foglalkozások

1. konzultáció   Speciális mélyépítési technológiák I.
2. konzultáció   Speciális mélyépítési technológiák II.
3. konzultáció   Speciális mélyépítési technológiák III.
4. konzultáció   Munkavédelem, organizáció, kockázatmanagement

gyakorlatok témakörei  -
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
Idegen nyelvű cikk feldolgozása (HF1)  
Legalább 4 oldalas idegen nyelvű, mélyépítésben, geotechnikai projektben, szerkezetben alkalmazott termékről, technológiáról vagy szerkezetról szóló cikk rövid ismertetése és értékelése az alábbi szempontok szerint összesen kb. 3 oldalas terjedelemben:
1. Mennyiben új a cikk tartalma a hazai szabályzatokban, szakkönyvekben és gyakorlatban megismertekhez képest?
2. Miként értékelhető a cikkbeli termék, technológia vagy szerkezet a gazdaságosság és a környezetvédelem szempontjából?
3. Bevezethető-e és ha igen, milyen módon az eljárás vagy termék Magyarországon?

Technológiai utasítás vázlatának készítése (HF2)
Kb. 4-5 A4 oldal terjedelemben egy mélyépítési feladat megoldási technológiájának felvázolása rajzos illusztrációval a gyakorlatokon kiadandó szempontok és segédanyag szerint.

Támszerkezetek szerkezeti kialakítása és méretezése (HF3)     
Az előadáson megbeszéltek alapján kell egy ajánlati vázlattervet kidolgozni.
 
Beszámoló (B) 
A házi feladatokat leadásukkal egy időben, az oktatókkal előre egyeztetett időpontban meg kell védeni. Ennek keretében a házi feladat elkészítése során alkalmazott eljárásokról és az ehhez kapcsolódó tananyagok ismeretéről kell számot adni.
zárthelyi dolgozatok  
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
A házi feladatokból szerezhető 35 pontból legalább 20 pontot el kell érni.   
vizsga

Írásbeli vizsga (IV=TV+FV)

A számonkérendő tananyag a kötelező szakirodalom és az előadások anyaga.

A vizsga két részből áll, melyeket egy vizsganapon kell teljesíteni.

A vizsga TV részében 50 perce alatt 50 tesztkérdésre kell válaszolni.

A vizsga FV részében 45 perc alatt egy konkrét gyakorlati jellegű feladat megoldási módjára vonatkozóan kell rövid rajzos vagy szöveges választ adni.

A vizsga akkor sikeres, ha a TV és FV feladatrészeket is legalább 50%-ra teljesíti a hallgató.

 
érdemjegy
Az indexbe kerülő jegy a félévközi munkát értékeli az alábbi pontozás szerint: HF1-10 pont; HF2-10 pont; HF3-15 pont; B-15 pont; IV-50 pont
Osztályzat
0-49 p. (1) elégtelen,
50-61 p. (2) elégséges,
62-73 p. (3) közepes,
74-85 p. (4) jó,
86-100 p. (5) jeles
Elégtelen érdemjegyet kap a hallgató – még ha összpontszáma jobb jegyet is indokolna – ha az írásbeli vizsga eredménye nem éri el az 50%-ot.
Irodalom        
kötelező irodalom
Szepesházi R., szerk., A közlekedésépítés geotechnikai feladatai. 1., 7., 8. fejezetek, Id. dr. Gáspár László Útügyi Technológiai Továbbképzés. Magyar Közút Nonprofit Zrt, Budapest, 2012
MSZ EN ….: Speciális geotechnikai munkák kivitelezése szabványsorozat
Magyar Mérnöki Kamara Geotechnikai Tagozat: Útmutató talajjavítási módszerek alkalmazásához, 2015.
Az előadásokon kiadott kéziratok.
ajánlott irodalom
Moseley, M. P., Kirsch, K. ed. Ground Improvement. Taylor and Francis, London, 2004.
U.Smoltzczyk szerk.: Geotechnical Engineering Handbook Volume 1-3, Ernst and Sohn, 2003
Szepesházi R.: Geotechnikai tervezés. Tervezés az Eurocode 7 és a kapcsolódó európai geotechnikai szabványok alapján. Média Business. Budapest, 2008.
Letölthető anyagok        
követelmények  2018/2019 tavaszi félév aktuális félév ütemterve  2018/2019 tavaszi félév
vizsgakérdések   eredmények  
előadásanyagok  
házi feladat

1. házi feladat
2. házi feladat   adatok
3. házi feladat   adatok

segédanyagok   
ajánlott linkek  

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.