eklb_setm007

 

GEOTECHNIKA II. EKLB_SETM007
tárgyfelelős Wolf Ákos
közreműködő oktatók  
kredit 3 kötelező előadás 8 óra/félév gyakorlat -
szak építőmérnök Bsc beszámoló formája    vizsga         oktatási félév        ősz                    
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A Geotechnika tárgy első félévének (se005_1) folytatásaként, arra épülve a hallgatók előbb elsajátítják a legfontosabb földstatikai feladatok megoldásának hagyományos számítási eljárásait és az újabb számítógépes módszereinek alapjait is. A félév második részében a sík- és a cölöpalapozások tervezésével, szerkezeti kialakításával és építési technológiáival foglalkozunk. A tárgy ismereteit felhasználjuk a Geotechnika tárgy további féléveiben (se005_3 és se005_4) is. Arra törekszünk, hogy az anyag túlnyomó részét a hallgatók mélyen megértsék, egyes részleteket pedig alkalmazni is tudjanak.
előadások témakörei Földnyomás számítás, általános állékonyság vizsgálata;
Síkalapozás fogalma, alap alatti talajtörés vizsgálata, süllyedésszámítás
Cölöpalapozási technológiák, cölöpalapozás tervezése, méretezése
Geotechnikai tervezés, véges elemes modellezés 
gyakorlatok témakörei -
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
HF1 Földnyomásszámítás
Határozza meg a  moodle rendszeren keresztül letölthető adatokból kiadódó geometriájú falra ható aktív földnyomást számítással és szerkesztéssel. A számítást a J19666 jegyzet 2.6., a szerkesztést e jegyzet 2.7. példája alapján lehet elkészíteni.

HF2 Rézsűállékonyság vizsgálata
Határozza meg a moodle rendszeren keresztül letölthető adatokból kiadódó geometetriájú és talajú rézsű csúszással szembeni biztonságát mind körcsúszólapot, mint összetett csúszólapot feltételezve. 
zárthelyi dolgozatok Két zárthelyi dolgozat lesz a félév során, melynek keretében számpéldákat kell megoldani. A zh-íráshoz 1 db A4 lapon (2 oldalon) sajátkezüleg elkészített segédlet használható. A feladatok terjedelme, azonban olyan nagy, hogy csak annak van esélye elfogadható eredmény teljesítésére, aki készségfokot ér el a felkészülés során, aki a számításokat nem csak ismeri, hanem be is gyakorolja, és a zárthelyi munkát az előbbi segédlettel előkészíti.

ZH1  Síkalapok alaptörési vizsgálata és süllyedésszámítása
ZH2  Cölöpalapok méretezése
ZH pótlás, javítás: mindenki csak egy dolgozatot javíthat. 
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
A zárthelyiken elérhető 25 pontból legalább 10 pontot el kell érni.
A félévközi munkával szerezhető 50 pontból legalább 25 pontot el kell érni.    
vizsga Írásbeli vizgsa
40 perc alatt 30 tesztkérdésre kell válaszolni. A kérdések a teljes tananyag alapvető ismereteire irányulnak. Az írásbeli vizsga teljesítéséhez a vizsgát min. 50%-osra kell teljesíteni.

Szóbeli vizsga
Az letölthető vizsgakérdések közül 2 kérdésről kell rövid felkészülés után átfogó ismertetőt tartani. Az egyes kérdésekre adandó válaszok elvárt mélységét, részletességét elsősorban az előadások és a kötelező irodalmak érzékeltetik.  
érdemjegy A félévközi munkát és a vizsgán mutatott teljesítményt az alábbi pontozással értékeljük:     
ZH1 15 pont      ZH2  10 pont       
HF1  10 pont      HF2  15 pont     
ITV  30 pont      SZV  20 pont    

A korábbi féléves HF1+HF2 házi feladat pontokat együttesen elfogadjuk. A ZH1+ZH2 pontokat csak abban az esetben fogadjuk el, ha a hallgató korábbi félévben aláírást kapott. 

A vizsganapon a hallgató az addig elért összpontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet:
0-49 p. (1) elégtelen,   
50-61 p. (2) elégséges,   
62-73 p. (3) közepes,  
74-85 p. (4) jó,   
86-100 p. (5) jeles

Elégtelen érdemjegyet kap a hallgató – még ha összpontszáma jobb jegyet is indokolna – ha
– az ITV vizsgán nem teljesít legalább 15 pontot,
– az SZV vizsgán nem teljesít legalább 10 pontot.

Utóvizsgán az ezeknél jobb korábbi teljesítést elfogadjuk, de a hallgatónak jogában áll mindkettőt javítani. Az osztályzatba az új teljesítés eredménye számít.
Irodalom        
kötelező irodalom Szepesházi Róbert: Geotechnika, SZIF-Universitas jegyzet
Szepesházi Róbert: Geotechnikai példatár I-II., főiskolai jegyzet J 19-666 és 19666/a
Szepesházi Róbert: Geotechnikai tervezés. Tervezés az Eurocode 7 és kapcsolódó európai geotechnikai szabványok alapján, Business Media, Budapest, 2008
ajánlott irodalom Kézdi Árpád: Talajmechanika I., Tankönyvkiadó, Budapest 1977.
Kézdi Árpád: Talajmechanika II., Tankönyvkiadó, Budapest, 1975 
Letölthető anyagok        
követelmények   aktuális félév ütemterve  
vizsgakérdések   eredmények  
előadásanyagok  
házi feladat  
segédanyagok  
ajánlott linkek www.sze.hu/~szepesr

 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.