Mérnöketika

NGM_SE004_1

tárgyfelelős Szép János
közreműködő oktatók dr. Scharle Péter
kredit 2 kötelező előadás 2 óra/hét gyakorlat -
szak építőmérnök Bsc beszámoló formája    vizsga oktatási félév        őszi                       
Tárgy tartalma
rövid
leírás
Az előadások a mérnöki (azon belül kiemelten az építő) tevékenység, kompetencia és társadalmi szerep összefüggéseinek etikai kérdéseit tárgyalják. Az áttekintés kiterjed az általánosabb (filozófiai, társadalomtudományi) alapokra, etikai irányzatokra és rendszerekre, a mérnöki szaktudás megszerzésének, alkalmazásának és komplex tevékenységekben történő érvényesítésének kihívásaira. A foglakozások szemináriumi jellegűek: nem egyetlen, helyesnek vélt etikai rendszer megismerése és elfogadása, hanem a hallgatói tájékozottság növelése, a saját (már létező) etikai beállítódások tudatosabbá alakítása, a különböző etikai felfogások értékeinek, együttműködési lehetőségeinek, korlátainak tisztázása, megvitatása a cél. Esettanulmányok feldolgozása során a szaktudományos ismeretek etikai kontextusban jelennek meg.
előadások témakörei
 1. Általános bevezető. Etikai iskolák.
 2. Gyakorlati etikák értékrendjei
 3. Professzionális etikák. Az érték-választások lehetőségei, motivációi és korlátai
 4. A mérnöki etika szakmai és társadalmi meghatározottsága. Etikai kódexek
 5. prezentációk
 6. Képzettségi szintek, etikai kockázatok és felelősségek
 7. Funkcionális etikák (tervezés, szakértés, vállalkozás, ellenőrzés, …)
 8. A felsőfokú képzés etikai környezete
 9. Etikai csapdák és konfliktushelyzetek a mérnöki tevékenységben
 10. prezentációk
 11. A felelős cselekvés akadályai
 12. A számítógép-használat etikai kérdései
 13. prezentációk
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
Az óralátogatás a tanulmányi aktivitás megítélésének egyik szempontja. Távolmaradást igazolni ezért nem kell, pótolni nem lehet.
 1. Szemináriumi gyakorlatok (folyamatosan)
 2. Választott morális iskola tanításának bemutatása (prezentáció)
 3. Részvétel esettanulmányok megvitatásában

Házi feladatok:
 1. Szakirodalmi esettanulmány minősítése etikai szempontok szerint
 2. Mérnöki esetismertetés összehasonlító elemzése
A tanulmányi teljesítmény értékelése:
Összesen maximálisan 100 pont érhető el. A félév során teljesített részfeladatokban az alábbi pontszámokat lehet elérni:
 1. Szemináriumi prezentáció: 0-20 pont
 2. Részvétel esettanulmányok megvitatásában: 0-20 pont
 1. 1. házi feladat: 0-20 pont
 2. 2. házi feladat: 0-25 pont
Aktivitás: 0-15 pont
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Az aláírás feltétele legalább 25 pont elérése. A pontok megszerzésének módja tetszés szerinti. Az elért pontszámnak megfelelő érdemjegy egyszersmind megajánlott osztályzat is. A házi feladat beadásának késedelme a határidőt követő naptól kezdve hétköznaponként 1 pont elvesztésével jár. Az aktivitási pontszám az évközi munka mennyiségi és minőségi elismerésének szubjektív eszköze.
vizsga vizsga
érdemjegy Az osztályzat az alábbi határok szerint adódik:
 • 0 - 40 elégtelen
 • 41-53 elégséges
 • 54-66 közepes
 • 67-79 jó
 • 79-… jeles
Irodalom        
kötelező irodalom  
ajánlott irodalom  
Letölthető anyagok        
követelmények 2013/14 ősz tantárgyi követelmény   aktuális félév ütemterve 2013/14 ősz ütemterv  
vizsgakérdések 2013/14 ősz vizsgakérdései eredmények 2013/14 ősz félév végi eredmények
segédanyagok A tárgy hallgatói számára a http://www.sze.hu/~scharle felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó jegyzetek, gyakorló példák, előadások. 
ajánlott linkek http://www.sze.hu/~scharle
 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak kezdete 2021. június 23. - 2021. július 2.
Vizsgaidőszak vége 2021. június 26.
Szenátusi Ülés 2021. június 28. 14:00 - 16:00
Méltányossági vizsgák 2021. június 30. - 2021. július 3.
AHJK, GIVK, ÉÉKK közös diplomaátadó 2021. július 10. 14:00 - 16:00