Mérnöketika

LGM_SE004_1

tárgyfelelős Szép János
közreműködő oktatók dr. Scharle Péter
kredit 2 kötelező előadás 2 x 3 óra gyakorlat -
szak építőmérnök Bsc beszámoló formája    vizsga oktatási félév        őszi                       
Tárgy tartalma
rövid
leírás
Az előadások a mérnöki (azon belül kiemelten az építő) tevékenység, kompetencia és társadalmi szerep összefüggéseinek etikai kérdéseit tárgyalják. Az áttekintés kiterjed az általánosabb (filozófiai, társadalomtudományi) alapokra, etikai irányzatokra és rendszerekre, a mérnöki szaktudás megszerzésének, alkalmazásának és komplex tevékenységekben történő érvényesítésének kihívásaira. A foglakozások szemináriumi jellegűek: nem egyetlen, helyesnek vélt etikai rendszer megismerése és elfogadása, hanem a hallgatói tájékozottság növelése, a saját (már létező) etikai beállítódások tudatosabbá alakítása, a különböző etikai felfogások értékeinek, együttműködési lehetőségeinek, korlátainak tisztázása, megvitatása a cél. Esettanulmányok feldolgozása során a szaktudományos ismeretek etikai kontextusban jelennek meg.
előadások témakörei

1.konzultáció:
Általános bevezető. Etikai iskolák. Gyakorlati etikák értékrendjei. Professzionális etikák. Az értékválasztások lehetőségei, motivációi és korlátai. A mérnöki etika szakmai és társadalmi meghatározottsága. Esetelemzések. Etikai kódexek.

2.konzultáció:
Képzettségi szintek, etikai kockázatok és felelősségek. Funkcionális etikák (tervezés, szakértés, vállalkozás, ellenőrzés, stb.). Etikai csapdák és konfliktushelyzetek a mérnöki tevékenységben. A felelős cselekvés akadályai. A számítógép-használat etikai kérdései. Esetelemzések.

Félévközi feladatok        
házi
feladatok
A konzultációkon való részvétel a tanulmányi aktivitás megítélésének egyik szempontja. Távolmaradást igazolni ezért nem kell, pótolni nem lehet.
A konzultációkon a tananyag szemináriumi jellegű megbeszélése, az esetelemzések megvitatása előzetes felkészülést is feltételez, ezt alapozza meg a kiadott munkaanyagok feldolgozása.
Házi feladat:
  • Hazai szakirodalmi esettanulmány feldolgozása, értékelése etikai szempontok szerint
A tanulmányi teljesítmény értékelése:
Összesen maximálisan 100 pont érhető el. A félév során teljesített részfeladatokban az alábbi pontszámokat lehet elérni:
  • Részvétel a prezentációk esettanulmányok megvitatásában: 0-20 pont
  • Házi feladat: 0-25 pont
  • Írásbeli vizsga: 0-30 pont
  • Szóbeli vizsga: 0-25 pont
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Az aláírás feltétele legalább 25 pont elérése. A pontok megszerzésének módja tetszés szerinti. Az elért pontszámnak megfelelő érdemjegy egyszersmind megajánlott osztályzat is. A házi feladat beadásának késedelme a határidőt követő naptól kezdve hétköznaponként 1 pont elvesztésével jár. Az aktivitási pontszám az évközi munka mennyiségi és minőségi elismerésének szubjektív eszköze.
vizsga írásbeli, szóbeli
érdemjegy Az osztályzat az alábbi határok szerint adódik:
  • 0 - 40 elégtelen
  • 41-53 elégséges
  • 54-66 közepes
  • 67-79 jó
  • 79-… jeles
Irodalom        
kötelező irodalom  
ajánlott irodalom  
Letölthető anyagok        
követelmények 2013/14 ősz tantárgyi követelmény   aktuális félév ütemterve 2013/14 ősz ütemterv  
vizsgakérdések 2013/14 ősz vizsgakérdései eredmények 2013/14 ősz félév végi eredmények
segédanyagok A tárgy hallgatói számára a http://www.sze.hu/~scharle felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó jegyzetek, gyakorló példák, előadások. 
ajánlott linkek http://www.sze.hu/~scharle

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak kezdete 2021. június 23. - 2021. július 2.
Vizsgaidőszak vége 2021. június 26.
Szenátusi Ülés 2021. június 28. 14:00 - 16:00
Méltányossági vizsgák 2021. június 30. - 2021. július 3.
AHJK, GIVK, ÉÉKK közös diplomaátadó 2021. július 10. 14:00 - 16:00