GEOTECHNIKA I. NGB_SE005_1
tárgyfelelős Dr. Koch Edina Hudacsek Péter
közreműködő oktatók Szilvágyi Zsolt
kredit 3 kötelező előadás 2 óra/hét gyakorlat 1óra/2hét
szak építőmérnök Bsc beszámoló formája    vizsga         oktatási félév        tavasz                       
Tárgy tartalma
rövid
leírás

A hallgatók megismerkednek:

  • a talajok szerkezetének, mechanikai viselkedésének sajátosságaival, ezen sajátosságok eredetével, okaival következményeivel,
  • a talajok alkotórészeinek fizikai tulajdonságaival, valamint a különböző alkotórészek arányainak leírására használatos mérőszámokkal s ezeknek a talaj állapotváltozásai során bekövetkező változásaival,
  • a talajban különböző hatásokra visszavezethető nyomáskülönbségek eredményeképpen kialakuló fázismozgásokkal,
  • a talajokban ébredő mechanikai feszültségek értelmezésével,
  • a talajok szilárdságának, merevségének értelmezésével, ezek összefüggéseivel,
  • a talajmechanika újabb, a modern végeselemes programok használatához szükséges eredményeivel
  • a kőzetek és talajok felépítésének, keletkezésének, körforgásának földtani és mérnökgeológia vonatkozásaival 
előadások témakörei Kőzetciklus, karbonciklus, ásványok, kőzetek. 
Mérnökgeológia, hidrogeológia.
Kőzet- és talajosztályozás, talajtan.
Talajalkotók fizikai tulajdonságai, arányai (állapotjellemzők).
Az állapotjellemzők változásai.
Vízáramlás a talajban.
Mechanikai alapok: feszültségek számítása, szilárdság merevség értelmezése.
 Talajok szilárdsága – megfigyelések, megfigyelések értelmezése, a szilárdság modellezése.
Talajok összenyomódásának vizsgálata.
A talajok mechanikai viselkedésének komplex vizsgálata.
Fejlett talajmodellek.
gyakorlatok témakörei Talajazonosítás (szemeloszlás, PI, IC)  
Állapotjellemzők állapotváltozások
Vízmozgás 1D, homogén rétegzett
Feszültségek számítása főfeszültségek, p-q, Mohr féle feszültségi körök 
Talajok törési állapotának vizsgálata
Talajok összenyomódásának vizsgálata (kompresszió, konszolidáció)
CS modellek viselkedése
Félévközi feladatok        
házi
feladatok

Házi feladatokat és zárthelyi dolgozatokat kell teljesíteni, melyeket a 9. pont szerint értékelünk. A felkészüléshez az elméleti és gyakorlati foglalkozások, a kiadott silabuszok, valamint a laborvizsgálat esetén az önálló munkával előállított mérési adatok nyújtanak alapot. Mindezekhez azonban még sok önálló munka szükséges, amit az egyéni vagy csoportos konzultációk segíthetnek. A félév teljesítését igazoló aláírás feltétele a félévközi munkával szerezhető pontokból az egyes feladatrészekhez megadott minimum pontszámok elérése. 

Házi feladatok Az első házi feladatot a harmadik gyakorlaton adjuk ki, a feladat mindenkinek egyforma, de a feladat jellegéből adódóan önálló munka esetén egyedi megoldások kell szülessenek.  A második feladat silabuszát és kiindulási adatait a tanszéki honlapról lehet letölteni. A kapcsolódó előadást követően. A laboratóriumi vizsgálatokra az 5. hétig a laboratórium ajtajára kifüggesztett táblázaton kell jelentkezni.A feladatok elkészítéséhez az előadások és a gyakorlatok mellett a honlapra feltöltött silabuszok továbbá a kötelező és az ajánlott irodalomban megadott művek, illetve egyéni konzultációk nyújtanak segítséget. A beadandó munkákban megfelelő magyarázó és értékelő szövegek kísérjék a számításokat, jegyzőkönyveket hogy azok jól értelmezhetők legyenek. Az negyedik házi feladatra a 12. heti előadást követően a Geotechnika labor ajtajára kifüggesztett táblázaton kell feliratkozni.Az első házi feladat a ZH-ra való felkészülést hivatott szolgálni, ezért késedelmes leadás esetén nem szerezhetnek pontot. A második és harmadik feladat leadásánál a késedelmes beadás 2 (HF2) illetve 4 (HF3) pont levonásával jár. A feladatokkal kapcsolatos konzultációra mindig a rendes beadási határidőig van lehetőség. A negyedik házi feladat beadásának a hallgatói előadás minősül (HF4) így ez esetben késedelmes leadásra nincs lehetőség.

HF1 Excel számolótábla, vagy kód készítése állapotváltozási feladatok megoldására Egyéni feladat. Excel, Numbers OpenOffice Spreadsheet számolótábla, vagy Mathcad program késztése, talajállapot jellemzők laborvizsgálatból származó geometriai és tömegadatok alapján való számítására és az állapotjellemzők állapotváltozások során bekövetkező változásának numerikus és grafikus követésére. A feladat célja az 1. ZH-ra való felkészülés segítése. Ha a feladatot nem készítik el a megadott határidőre, az okafogyottá válik, ezért késedelmes leadás esetén nem jár pont a feladatért. Aki a kötelezőkön túl, további elemzéseket végez és azok eredményét is értelmezi 2 plusz pontot szerezhet. Mivel a feladat jellegénél fogva a másolás lehetősége fokozottan fennáll, ugyanakkor a lehetséges megoldások száma gyakorlatilag végtelen ezért az egyértelműen nem önálló munka esetén, a láthatóan egyazon forrásból származó munkák között az eredeti forrás keresése nélkül a megszerzett összpontot egyenlő arányban osztjuk szét. (pl. 2 egyforma 4 pontot érő dolgozat 2-2 pont mindkét hallgatónak, vagy 3 egyforma 3 pontot érő dolgozat 1-1 pont mindhárom hallgatónak,)

HF2 Síkbeli  szivárgás jelenségének vizsgálata Egyéni feladat. A feltöltött silabusz alapján a pl. a Matlab program PDE megoldó moduljával egy adott geometriával leírható áramlási feladat beható vizsgálata a megadott paraméterek módosításainak az eredményekre gyakorolt hatásainak elemzésével. A kötelezően vizsgálandó paraméterek változásának körültekintő, részletes, ábrákkal alátámasztott elemzését tartalmazó megoldással 5 pont szerezhető. Aki a kötelezőkön túl, további elemzéseket végez és azok eredményét is értelmezi 2 plusz pontot szerezhet. Késedelmes leadás esetén maximum 3 pont szerezhető.

HF3 Laboratóriumi vizsgálatok elvégzése és beszámoló készítése. Csoportos feladat. A félév során 2x1,5 óra időtartamú laborgyakorlatra kerül sor. A gyakorlatokon önálló méréseket kell végezni, ezek eredményét fel kell dolgozni, majd a mért adatok alapján jegyzőkönyveket kell készíteni, mely az eredményeken túl a vizsgálatok célját, lefolyását az eredmények értékelését, s a silabuszban feltett kérdések megválaszolását is kell tartalmazza a teljes (6 pont) jegyzőkönyvre adható pontszám eléréséhez. A laborgyakorlatra a feltöltött silabusz alapján felkészülve kell érkezni a gyakorlatra való feliratkozáskor megadott időpontban. A részvételért járó pontok (gyakorlatonként 2p) gyakorlat megkezdése előtt néhány, az elvégzendő vizsgálatokkal kapcsolatos kérdést kell megválaszolni. A hibás válaszokkal beadott 0 pontos teszt is igazolja a jelenlétet. Ezen felül a legjobb 5 csoport tagjai fejenként 2 plusz pontot szerezhetnek. A laboratóriumi vizsgálaton való részvétel kötelező, pótlásra nincs lehetőség. Késedelmes leadás esetén maximum 6 pont szerezhető.

HF4 e-poszter Csoportos feladat. 5 fős csoportokat alakítva készítsenek a jelentkezéskor kiválasztott geológiai tárgyú címszóról egy 1980x1280 pixel felbontású .pdf .ppt, .pptx formátumú e-posztert. Az e-poszter beadásakor az elkészült munkát kivetítjük, s annak tartalmáról a csoport 4-7 perces beszámolót tart. Az értékelésben az előadás 2 a poszter maga 3 pontot ér. Ezen felül a legjobb 5 csoport tagjai fejenként 2 pluszpontot szerezhetnek. Késedelmes leadásra nincs lehetőség.

zárthelyi dolgozatok

Zárthelyi dolgozatok

Két zárthelyi dolgozat lesz a félév során, melyeknek keretében számpéldákat kell megoldani és elméleti, tesztszerűen megfogalmazott kérdéseket kell megválaszolni 60 perc alatt, amihez 1 db A/4 lap 2 oldalára otthon elkészített, saját kézzel írott segédlet használható. A feladatok terjedelme, számításigénye olyan, hogy csak annak van esélye elfogadható eredményre, aki a felkészülés során készségfokot ér el, a számításokat nem csak ismeri, hanem be is gyakorolja, és a zárthelyi munkát előkészíti.

 ZH1  Talajok azonosítása, állapotjellemzőinek és változásaiknak számítása: 03.14. 645-745 F terem

A gyakorlatokon bemutatott feladatokhoz hasonló nehézségű feladatok megoldása. A ZH-n felteszünk egy, a szokásosnál nehezebb, ezért elmélyültebb tudást igénylő kérdést is, melynek megválaszolásával +2 pont szerezhető.

ZH2  Feszültségek talajokban, nyírási ellenállás, összenyomódás, konszolidáció:                                                          04.25. 645-745 F terem

A gyakorlatokon bemutatott feladatokhoz hasonló nehézségű feladatok megoldása. A ZH-n felteszünk egy, a szokásosnál nehezebb, ezért elmélyültebb tudást igénylő kérdést is, melynek megválaszolásával +2 pont szerezhető.

ZH pótlás, javítás  05.02. 645-745  F terem

Mindenki egy dolgozatot javíthat. 

Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Az aláírás megszerzésének, a vizsgázásnak a feltétele, hogy a hallgató
– zárthelyinken elérhető 30 pontból legalább 15 pontot teljesítsen,
– a félévközi munkával szerezhető 25 pontból legalább 13 pontot elérjen.
– a laboratóriumi vizsgálatokon igazoltan részt vett.    
vizsga A vizsgaidőszakban öt alkalommal lesz vizsga, melyre a szokásos módon kell a NEPTUN-rendszerben jelentkezni. Vizsgára csak az jelentkezhet, aki a tárgyból aláírást szerzett. A vizsga első része írásbeli (ITV), a második szóbeli (SZV), s az utóbbin már csak az vehet részt, aki az elsőn legalább az előírt minimum pontszámot teljesíti. A vizsgán segédeszköz (jegyzet, könyv) nem használható.
ITV Írásbeli tesztvizsga
45 perc alatt 20 tesztkérdésre kell válaszolni. És 3-5 egyszerű számításos feladatot kell megoldani A kérdések a teljes tananyag alapvető ismereteire irányulnak.
SZV Szóbeli vizsga
A szóbeli vizsga tételeit a félév során folyamatosan, témakörönként, az aktuális témakörhöz kapcsolódó előadássorozat végén tesszük közzé. A végleges tételsort az utolsó előtti előadáson megtárgyaljuk, aminek során az egyes tételek kapcsán ismertetendő ismeretanyagot címszavakban
átbeszéljük. A szóbeli vizsgán 2 tételt kell ismertetni.
érdemjegy A félévközi munkát és a 8. pontbeli írásbeli és szóbeli vizsgán mutatott teljesítményt az alábbi pontozással értékeljük:
ZH1 15 pont      ZH2 15 pont (30 pont)
HF1 5 pont      HF2 5 pont        HF3 10 pont  HF4 5 pont (25 pont)
ITV 25 pont     SZV 20 pont (45 pont)

Jelenlét:
8 hiányzás: -15 pont 7 hiányzás: -10 pont 6 hiányzás: -6 pont
5 hiányzás: -3 pont 4 hiányzás: -1 pont 3 hiányzás: 0 pont
2 hiányzás: +1 pont 1 hiányzás: +3 pont 0 hiányzás: +6 pont

Plusz pontok
ZH 2x2 pont, HF: 4 x 2 pont = max. +12 pont

A jelenlétért kapott pontszám csak az érdemjegy meghatározásánál számítanak.
A korábbi aláírásokat elfogadjuk, a korábbi házifeladatokat és zárthelyi dolgozatokat nem.

A vizsganapon a hallgató az addig elért összpontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet:
0-49 p. (1) elégtelen,  
50-61 p. (2) elégséges,   
62-73 p. (3) közepes,  
74-85 p. (4) jó,   
86-100 p. (5) jeles

Elégtelen érdemjegyet kap a hallgató – még ha összpontszáma jobb jegyet is indokolna – ha
– az ITV vizsgán nem teljesít legalább 15 pontot,
– az SZV vizsgán nem teljesít legalább 10 pontot.Utóvizsgán az ezeknél jobb korábbi teljesítést elfogadjuk, de a hallgatónak jogában áll mindkettőt javítani. Az osztályzatba az új teljesítés eredménye számít.
Irodalom        
kötelező irodalom Szepesházi Róbert: Geotechnika, SZIF-Universitas jegyzet www.sze.hu/~szepesr
Szepesházi Róbert: Geotechnikai példatár I-II., főiskolai jegyzet J 19-666 és 19-666/a
ajánlott irodalom Szepesházi Róbert: Talajmechanikai kiegészítő ismeretek. Kézirat.
Török Ákos: Geológia mérnököknek, Egyetemi Tankönyv, Műegyetemi Könyvkiadó, 2007
Muni Budhu.: Soil Mechanics and foundations, JOHN WILEY & SONS, INC.
Letölthető anyagok        
követelmények 2016/17 tavasz tantárgyi követelmény   aktuális félév ütemterve 2016/17 tavasz ütemterv  
vizsgakérdések 2016/17 tavasz vizsgakérdései eredmények

 

előadásanyagok 1. Kőzetciklus, karbonciklus, ásványok, kőzetek
2. Mérnökgeológia, hidrogeológia HF1 bemutatása
3. Kőzet- és talajosztályozás, talajtan
4. Talajalkotók fizikai tulajdonságai, arányai (állapotjellemzők) (anyag a 3. előadásban)
5. Az állapotjellemzők változásai (anyag a 3. előadásban)
6. Vízáramlás a talajban
7. Vízáramlás a talajban - HF2 bemutatása (anyag a 6.előadásban)
8. Mechanikai alapok: feszültségek számítása, szilárdság merevség értelmezése
9. Talajok szilárdsága 1 – megfigyelések, megfigyelések értelmezése
10. Talajok szilárdsága 2 – megfigyelések értelmezése a szilárdság modellezése (anyag a 9. előadásban)
11. Talajok összenyomódásának vizsgálata
12. A talajok mechanikai viselkedésének komplex vizsgálata
13. Fejlett talajmodellek
14. Összefoglalás vizsgatételek tartalmának megbeszélése
laboranyagok

1. Felkészülési anyag az első laborgyakorlathoz

2. Felkészülési anyag a második laborgyakorlathoz

3. Mérési adatok , ödo tömeg

házi feladat

1. Szivárgási feladat jelölések, feladatok

2. Szivárgási feladat névsor, feladat hozzárendelés

3. Szivárgási feladat névsor, feladat hozzárendelés - levelező

4. Szivárgási feladat leírás

5. Minta script

6. Csatlakozás

segédanyagok

 gyak állapotváltozás
 gyak állapotváltozás 2 
 gyak vízáramlás

gyak mohr1

gyak mohr2

gyak triax

gyak ödo

eredmények

Eredmények

Levelező_Eredmények

ajánlott linkek www.sze.hu/~szepesr

 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak vége 2020. július 11.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55