GEOTECHNIKA III. NGB_SE005_3
tárgyfelelős Dr. Koch Edina
közreműködő oktatók Hudacsek PéterWolf Ákos
kredit 3 kötelező előadás 2 óra/hét gyakorlat 1óra/2hét
szak építőmérnök Bsc beszámoló formája    folyamatos számonkérés         oktatási félév        tavaszi                       
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A Geotechnika I. és II. folytatásaként az alapozások után a további geotechnikai szerkezeteket és tchnológiákat ismertetjük. Célunk az általános tájékozottság elérése, melynek révén a végző hallgatók a mélyépítési feladatok megoldásában közreműködhetnek, ill. később, a gyakorlat megszerzése és további képzés után e területen önálló geotechnikus szakemberként dolgozhatnak. 
előadások témakörei Földmegtámasztó szerkezetek áttekintése, támfalak szerkezete, építése, tervezése.
Rés-, cölöp- és szádfalak, dúcolatok.
Talajhorgonyzások. Befogott és kihorgonyzott támszerkezetek tervezése.
Földművek típusai, szerkezete, tervezése. Földművek anyaga, minősítése.
Földmunkák elemei, gépei, technológiái.
Víztelenítések ideiglenes és végleges céllal.
Geoműanyagok alkalmazása földszerkezetekben.
Talajjavítás mechanikai eljárásokkal és szemcsés anyagok bevitelével.
Talajjavítás kötőanyagok bevitelével.
Földalatti műtárgyak funkciói, szerkezetei és építésük nyílt eljárásokkal.
Alagútépítési zárt eljárásokkal. 
A geotechnikai előkészítő tevékenységek rendje és módszerei.
gyakorlatok témakörei Autós pihenőhely tervezésének menete (geometriai kialakítás, támfal tervezés, víztelenítés tervezése, földtömegszámítás)
Hallgatói előadások 
Félévközi feladatok        
félévközi
feladatok
Zh - Zárthelyi dolgozat (zh1-zh5)
A félév során 4 db „kis” zárthelyi dolgozat (zh1-zh4) lesz az előző 2 esetleg 3 előadás anyagából. A „kis” zárthelyi dolgozatok teszt jellegűek, segédeszköz nem használható, a rendelkezésre álló idő 10 perc.
A 14. héten félévzáró „nagy” zárthelyi dolgozat (zh5) lesz. 40 kérdésből álló tesztet kell a hallgatóknak önállóan, segédeszköz nélkül megoldaniuk az 1-13. előadásokon elhangzott tananyagból, majd 30 perc alatt önállóan kell egy konkrét, gyakorlati jellegű geotechnikai feladat megoldását rövid rajzos és/vagy szöveges felvázolni. A zárthelyi dolgozat pótlására a vizsgaidőszakban lesz lehetőség.

HF - Autós pihenőhely tervezése
Pihenőhely és a hozzávezető út csatlakozó szakaszának geotechnikai terve a kiadott (internetről levehető) térképlapon, mely A3 méretben nyomtatva 1:500 méretarányú.
Részfeladatok
A földmű geometriai terve, egy részének víztelenítési terve, földtömegszámítás, egy földmegtámasztó szerkezet tervezése, és a földmű és a támfal építésének rövid műszaki leírása.
Kiindulási adatok (az egyes hallgatókra érvényes értékek az internetről levehető táblázatból)
Beadandó munkarészek
a) A pihenőhely és az út geometriai tervei
helyszínrajz (a támfallal és a vízelvezetéssel), keresztmetszetek (4 db), hosszmetszet
b) A támfal tervei
nézetrajz (1 oldalról), mintaszelvény (1 db), statikai számítások, szerkesztések
c) A pihenőhely környékének víztelenítése, egy árokszakasz hidraulikai méretezése, minta- és hossz-szelvénye
d) A földtömegszámítás: a plató köbtartalma, a hozzávezető út tervezési szakaszának köbtartalma
e) A földmunka és a támfal építésének műszaki leírása

T+E - Tanulmány készítése (T) és előadás tartása (E)
Tanulmány írása és előadása két fős csoportokban
A gyakorlaton kiadott témák közül választott, illetve konkretizált, vagy hozott témát kell párosával, elsősorban a gyakorlatban szerzett információk, ill. szakirodalom alapján feldolgozni, s arról ~10 oldalas, illusztrált dolgozatot készíteni. 
Egy-egy téma prezentálására 15 perc időtartam áll majd rendelkezésre, s mindkét a téma kidolgozásában résztvevő hallgatónak szerepelni kell. A félév elején rögzített előadási időpontokon csak egymás közötti egyeztetéssel lehet változtatni, az alőadás elmaradása esetén a pontszám megszerzésének lehetősége elveszik. 

L - Laboratóriumi vizsgálat
A feladat adott talaj CBR-értékének a meghatározása.
A vizsgálatot 5-6 fős csoportokban a megjelölt időpontban labormérnöki segítséggel kell végezni, s arról jegyzőkönyvet (vizsgálati jelentést) csoportonként beadni. A feladat csak igazolt hiányzás esetén pótolható a félév utolsó hetében kijelölt alkalommal. 
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Az aláírás feltétele, hogy a HF+T+E+L feladatokból szerezhető 40 pontból min. 20 pont legyen.
A „kis” zárthelyi dolgozatokból (zh1-zh4) szerezhető 20 pontból min. 10 pont legyen.
A félévzáró zárthelyi dolgozatból (zh5) szerezhető 40 pontból min. 20 pont legyen.  
vizsga Vizsga
A 14. héten megírásra kerülő Zh alapján a hallgatóknak érdemjegyet ajánlunk meg. Aki ezzel elége-detlen, az a vizsgaidőszakban szóbeli vizsgán javíthatja az érdemjegyét.  
érdemjegy A félévközi munkát az alábbi pontozással értékeljük:
HF – 20 pont  T – 10 pont       E – 5 pont      L – 5 pont   kis zh (zh1-zh4) – 4×5 pont
félévzáró zh (zh5) – 40 pont
    
Osztályozás:
0-49 p. (1) elégtelen,   50-61 p. (2) elégséges,   62-73 p. (3) közepes,  
74-85 p. (4) jó,   86-100 p. (5) jeles
Irodalom        
kötelező irodalom Szepesházi Róbert: Geotechnika, SZIF-Universitas jegyzet
Szepesházi Róbert: Geotechnikai példatár I-II., főiskolai jegyzet J 19-666 és 19666/a
ajánlott irodalom MSZ EN 1997-1:2006 (Eurocode 7) Geotechnikai tervezés 1. rész: Általános szabályok
Szepesházi R., szerk., A közlekedésépítés geotechnikai feladatai. Id. dr. Gáspár László Útügyi Tech-nológiai Továbbképzés. Magyar Közút Nonprofit Zrt, Budapest, 2012
Letölthető anyagok        
követelmények 2018/19 tavasz aktuális félév ütemterve 2018/19 tavasz   
vizsgakérdések vizsgakérdések eredmények 2017/18 tavasz félév 

előadásanyagok

 

házi feladat   
segédanyagok

 

ajánlott linkek  

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak vége 2020. július 11.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55