ngb_se001_2

 

MECHANIKA I. NGB_SE001_2
tárgyfelelős Dr. Baróti Enikő
közreműködő oktatók Herczeg Géza, Movahedi Rad Majid
kredit 5 kötelező előadás 2 óra/hét gyakorlat 2 óra/hét
szak építő- és építészmérnök Bsc, építész osztatlan beszámoló formája    vizsga         oktatási félév        tavaszi                      
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A tárgy elsőrendű célja azon alapvető szilárdságtani ismeretek átadása, amelyek minden mérnöki és műszaki tevékenység fontos részét képezik, nélkülük sajátos mérnöki szemlélet nem alakulhat ki. Szilárd testek alakváltozásainak és feszültségeinek meghatározásával, valamint ezek alapján egyszerű szerkezetek méretezésével és ellenőrzésével foglalkozik. A tárgy további célja, hogy ezen ismereteket a hallgatók jól tudják hasznosítani további tanulmányaik során és a műszaki gyakorlatban.
előadások témakörei Bevezetés a szilárdságtanba, alapfogalmak ismertetése, szilárdságtani alapkövetelmények, szilárdságtan előfeltevései, a feszültség fogalma
Keresztmetszeti jellemzők, súlypont, statikai nyomaték, másodrendű nyomatékok és tételei, főinerciák főirányok meghatározása, a tehetetlenségi MOHR kör
A feszültségek, a feszültségi állapot, az alakváltozások, az alakváltozás fogalma, az alakváltozási állapot, a feszültségek és alakváltozások kapcsolata. Az anyagegyenletek. Egyszerű és általános Hooke törvény.
Rúdszerkezetek keresztmetszeti feszültségei. Feszültségek egyszerű igénybevételekből. Húzás-nyomás-nyírás. 
Rúdszerkezetek keresztmetszeti feszültségei. Feszültségek egyszerű igénybevételekből. Tiszta hajlítás és csavarás.
Rúdszerkezetek keresztmetszeti feszültségei. Hajlított nyírt tartók.
Rúdszerkezetek keresztmetszeti feszültségei. Ferde hajlítás. Külpontos húzás-nyomás. Magidom.
Főfeszültségek meghatározása,feszültségi MOHR kör, főfeszültségi trajektóriák. Általános Hooke törvény.
Nyomott elemek stabilitásvizsgálata. Kihajlás.
Határozott tartók alakváltozása. Munkatételek.
Határozatlan tartók. Erőmódszer.
gyakorlatok témakörei Bevezetés a szilárdságtanba, alapfogalmak ismertetése, szilárdságtani alapkövetelmények, szilárdságtan előfeltevései, a feszültség fogalma
Keresztmetszeti jellemzők, súlypont, statikai nyomaték, másodrendű nyomatékok és tételei, főinerciák főirányok meghatározása, a tehetetlenségi MOHR kör
A feszültségek, a feszültségi állapot, az alakváltozások, az alakváltozás fogalma, az alakváltozási állapot, a feszültségek és alakváltozások kapcsolata. Az anyagegyenletek. Egyszerű és általános Hooke törvény.
Rúdszerkezetek keresztmetszeti feszültségei. Feszültségek egyszerű igénybevételekből. Húzás-nyomás-nyírás. 
Rúdszerkezetek keresztmetszeti feszültségei. Feszültségek egyszerű igénybevételekből. Tiszta hajlítás és csavarás.
Rúdszerkezetek keresztmetszeti feszültségei. Hajlított nyírt tartók.
Rúdszerkezetek keresztmetszeti feszültségei. Ferde hajlítás. Külpontos húzás-nyomás. Magidom.
Főfeszültségek meghatározása,feszültségi MOHR kör, főfeszültségi trajektóriák. Általános Hooke törvény.
Nyomott elemek stabilitásvizsgálata. Kihajlás.
Határozott tartók alakváltozása. Munkatételek.
Határozatlan tartók. Erőmódszer.
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
 Dokumentumdosszié készítése
A dokumentumdosszié saját kézzel megírt jegyzet, amely gyakorló példákat és elméleti összefoglalókat tartalmaz a Mechanika II megadott témaköreiből.Célja:a tananyag megértésének és begyakorlásának elősegítése és egyéni sajátosságokat is tartalmazó tömör összefoglalójának elkészítése, amely felhasználható a további tanulmányokhoz.

Gyakorló példák
: A félév során hétről - hétre témakörönként – legalább 10 témakörből - előírt minimum számú (4 db.) szabadon választott gyakorló feladat elkészítése. A gyakorló feladatokat a gyakorlati órák tananyaga alapján haladva kell készíteni és mindig a megbeszélt ZH dolgozatok időpontjában beadni. A késve beadott gyakorló feladatok és elméleti összefoglalók heti plusz négy feladattal adhatóak be a megelőző témakörök tananyagából.

Elméleti összefoglalók:
A Mechanika II elméleti témaköreiből legalább 10 témakör rövid egy-két oldalas összefoglalóját kell elkészíteni, amely tartalmazza a témakör megnevezését, kulcsszavait, definícióit, tételeit, alapösszefüggéseit és azok magyarázatát. Lehetőség van az adott témakörök alapfogalmainak, definícióinak, tételeinek Moodle felületre való feltöltésére és csoportmunkára. Az elméleti összefoglalókat a félév során hétről hétre kell az elméleti órák tananyaga alapján haladva készíteni és gyakorlati órán az adott részhez tartozó gyakorló feladatokkal együtt beadni.

Formai követelmények:
Igényes kivitelben, előlappal, tartalomjegyzékkel, ceruzás, vonalzóval szerkesztett rajzokkal és olvasható, igényes feladat kidolgozással, kiemelt eredményekkel A4-es irattartóban gyűjtve, irattartót, dokumentumokat címlappal, felirattal ellátva kérjük. Felirat tartalmazza a tárgy (Mechanika II - NGB_SE001_2) és a dokumentum megnevezését (Pl. Gyakorló feladatok, Keresztmetszeti jellemzők), a hallgató nevét, Neptun kódját, tanulmányi félévet. Elkészült részeit a gyakorlati órákon, illetve konzultációs időpontokban lehet megmutatni. Hiányos és nem igényes kivitelű dokumentumdossziét nem fogadunk be!

A félévközi választható egyéb feladatok:
a „Mechanika verseny” illetve „Projekt feladat” lehetnek.

Mechanika verseny:
Plusz gyakorló példák készítésével és beadásával a félév során +10 pont megszerzésére van lehetőség. Legalább 8 témakörből + 4 feladat készítése egyben a „Mechanika versenyre” ill. elővizsgára való jelentkezés előfeltétele is.
Minden beadott témakör elején és a tartalomjegyzékben jelezni kell, hogy hány feladatot tartalmaz és plusz gyakorló példaként, vagy késés miatti plusz gyakorló példát tartalmaz-e! Azok a hallgatók is részt vehetnek, akik elsőre nem, de az első PÓTZH alkalmával teljesítik az elérendő minimum pontszámot. A „Mechanika verseny” –en való sikeres részvétel egyben elővizsga lehetőség is.

Projektfeladat:
A „Projekt feladat” +20 pont megszerzésére ad lehetőséget. Projektfeladatot lehet egyénileg, vagy csoportosan - vegyes szint esetében - készíteni. Projektfeladatra Moodle felületen kell jelentkezni a 4. hétig. Természetesen, a versenyre történő belépéshez vagy projektötlet kidolgozásának választásához alapként teljesíteni kell a minimum szintet.
zárthelyi dolgozatok  4 db kis elméleti ZH, vagy csoportmunka
 4-6 db kis gyakorlati ZH
 nagy ZH 1: félév tananyagának első fele
 nagy ZH 2: félév tananyagának második fele
 PÓT ZH 1: a teljes féléves anyagból, amely egyben a „Mechanika verseny” dolgozata és eredménye is lehet választás esetén.
 PÓTZH 2: a teljes féléves anyagból, amely egyben a „Mechanika verseny” dolgozata és eredménye is lehet választás esetén.
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Aláírás feltétele:
-Órai aktív jelenlét
-Csoportmunkában való aktív részvétel
-Zh dolgozatok legalább elégséges szintje
-Dokumentumdosszié igényes és a követelményeknek megfelel

 Féléves értékelés:
 Félévközi érdemjegy számítási módja:
Kötelező félévközi követelmények teljesítése esetén „Mechanika verseny” választása esetén  Projekt feladat választása esetén
Követelmény Max pont Követelmény Max pont Követelmény Max pont
1 nagy ZH 60 1 nagy ZH 60 1 nagy ZH 60
2 nagy ZH 60 2 nagy ZH 60 2 nagy ZH 60
1-4 gyakorlati kis ZH 4×4 1 -4 gyakorlati kis ZH 4×4 1 -4 gyakorlati kis ZH 4×4
1 -4 elméleti kis ZH, vagy csoportmunka 4×4 1-4 elméleti kis ZH, vagy csoportmunka 4×4 1 -4 elméleti kis ZH, vagy csoportmunka 4×4
Dokumentumdosszié 18 Dokumentumdosszié 18 Dokumentumdosszié 18
Összesen közös: 170   170   170
Félévközi egyéb választható feladatok pontjai
    PÓTZH 120 Projekt feladat  
Több gyakorló feladatért járó plusz pont max +10 Mechanika versenyen való részvételért járó plusz pont max+10 Projekt feladatért járó plusz pont max+20
Összesítés 180   180+120   190
Dokumentumdosszié értékelése:
Kivitel igényessége:     4 pont
Gyakorló feladatok:    10 pont
Elméleti összefoglalók: 4 pont
Összesen:                 18 pont

 Félévközi teljesítmény alapján a félévközi érdemjegy számítási módja:
  0-84     elégtelen (1)
  85-110   elégséges (2)
111-130   közepes (3)
131-150   jó (4)
151-170   jeles (5)
vizsga Írásbeli és szóbeli vizsga 
érdemjegy
Félévközi teljesítményből és a vizsgateljesítményből számított érdemjegyek átlaga.
Írásbeli vizsga maximális pontszáma: 120 pont, minimum pontszáma: 80 pont.
   0-79     elégtelen (1)
 80-89     elégséges (2)
 90-99     közepes(3)
100-109   jó(4)
110-120   jeles(5)
Irodalom        
kötelező irodalom Lublóy László – Agárdy Gyula: Mechanika II. Szilárdságtan elektronikus jegyzet
Lublóy László – Agárdy Gyula: Mechanika I. Statika elektronikus jegyzet
Göde – Szécsi: Mechanika Példatár II. Szilárdságtan, Tankönyvkiadó, Budapest, 1988
Göde – Lublóy – Németh: Mechanika II.(Szilárdságtan, Kinematika, Kinetika), Tankönyvkiadó, Budapest, 1990
ajánlott irodalom Kaliszky Sándor, Kurutzné Kovács Márta, Szilágyi György: Szilárdságtan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2000 tankönyv
M. Csizmadia Béla, Nándori Ernő: Szilárdságtan, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999 tankönyv elektronikus gyakorló példákkal
Szerényi Attila: Szilárdságtan, Szega Books Kft., Pécs, 2008
Letölthető anyagok        
követelmények 2013/14 tavasz tantárgyi követelmény   aktuális félév ütemterve 2013/14 tavasz ütemterv  
vizsgakérdések 2013/14 tavasz vizsgakérdései eredmények 2013/14 tavasz félév végi eredmények
segédanyagok A tárgy hallgatói számára a moodle.sze.hu felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó jegyzetek, gyakorló példák, előadások. 
ajánlott linkek  

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak kezdete 2021. június 23. - 2021. július 2.
Vizsgaidőszak vége 2021. június 26.
Szenátusi Ülés 2021. június 28. 14:00 - 16:00
Méltányossági vizsgák 2021. június 30. - 2021. július 3.
AHJK, GIVK, ÉÉKK közös diplomaátadó 2021. július 10. 14:00 - 16:00