lgb_se005_1

 

GEOTECHNIKA I. LGB_SE005_1
tárgyfelelős dr. Szepesházi Róbert; Hudacsek Péter
közreműködő oktatók  
kredit 4 kötelező előadás 10 óra/félév gyakorlat -
szak építőmérnök Bsc beszámoló formája    vizsga         oktatási félév        tavasz                       
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A tárgy keretében a földtani, mérnökgeológiai alapismeretek után a talajok alapvető műszaki tulajdonságait, hidraulikai és mechanikai viselkedésének elméleti kezelését tárgyaljuk, és ismertetjük a talajok vizsgálatának főbb módszereit. A tárgyban tanultakra épülnek a geotechnikai képzés további kurzusaiban a földsztatikai módszerek, valamint a geotechnikai tervezési eljárások.
előadások témakörei A Föld felépítése, anyagai, a kőzetciklus. A földkérget alakító folyamatok. Vízföldtani alapok. Magyarország földtana.
A talajok alkotói és alapvető paraméterei. A talajok szerkezete és története. Talajosztályozás.
Vízmozgások hidraulikai alapjai és a szivárgás törvénye. Szivárgási feladatok megoldása. Egyéb vízmozgások.
Szilárdságtani alapismeretek. A talajok mechanikai viselkedésének sajátosságai.
A talajtörés és a nyírószilárdság vizsgálata. A talajok alakváltozásának meghatározása.
gyakorlatok témakörei -
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
HF1 - Természetes építőkő állapotának értékelése
Lakóhelyükön, lehetőleg egy utcában vagy egy egyedi létesítményen kell legalább 2 különböző természetes kőanyagot felkutatni, azonosítani és erről jelentést írni. Ez a következőket tartalmazza: a helyszín és a létesítmény rövid bemutatása, a természetes kőanyag funkciójának megállapítása,  a kőanyag típusa, a megmunkálás módja, a kőanyag állapota (mállottsága), általános értékelés és a szükséges teendők megfogalmazása. A 3-4 oldalas jelentésben legyenek fényképfelvételek és szabadkézi vázlatrajzok. A ritkább előfordulású, speciális megmunkálású és mállottabb állapotú kőzetek felkutatását magasabbra értékeljük. 

HF2 - Szádfal körüli vízáramlás vizsgálata
A feladat a kiadott rajzon vázolt esetben bekövetkező vízáramlás áramképének megszerkesztése legalább 4 csatornával, vízhozamszámítás egy a fal folyóméterére vonatkozóan, a falra ható víznyomás meghatározása, a hidraulikus talajtörés ellenőrzése. A számszerű alapadatokat a honlapon tesszük közzé. A munka határidőn túli beadása 4 pont levonással jár.

zárthelyi dolgozatok Két zárthelyi dolgozat lesz a félév során, melynek keretében számpéldákat kell megoldani. A zh-íráshoz 1 db A4 lapon (2 oldalon) sajátkezüleg elkészített segédlet használható. A feladatok terjedelme, azonban olyan nagy, hogy csak annak van esélye elfogadható eredmény teljesítésére, aki készségfokot ér el a felkészülés során, aki a számításokat nem csak ismeri, hanem be is gyakorolja, és a zárthelyi munkát az előbbi segédlettel előkészíti.

ZH1  A talajok azonosító és állapotjellemzői
ZH2  A talajok mechanikai jellemzői
ZH pótlás, javítás: mindenki csak egy dolgozatot javíthat. 
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
A zárthelyiken elérhető 35 pontból legalább 15 pontot el kell érni.
A félévközi munkával szerezhető 50 pontból legalább 25 pontot el kell érni.    
vizsga Írásbeli vizgsa
40 perc alatt 30 tesztkérdésre kell válaszolni. A kérdések a teljes tananyag alapvető ismereteire irányulnak. Az írásbeli vizsga teljesítéséhez a vizsgát min. 50%-osra kell teljesíteni.

Szóbeli vizsga
Az letölthető vizsgakérdések közül 2 kérdésről kell rövid felkészülés után átfogó ismertetőt tartani. Az egyes kérdésekre adandó válaszok elvárt mélységét, részletességét elsősorban az előadások és a kötelező irodalmak érzékeltetik.  
érdemjegy A félévközi munkát és a vizsgán mutatott teljesítményt az alábbi pontozással értékeljük:     
ZH1 15 pont      ZH2  20 pont       
HF1   5 pont      HF2  10 pont     
ITV  30 pont      SZV  20 pont    

A korábbi féléves HF1+HF2 házi feladat pontokat együttesen elfogadjuk. A ZH1+ZH2 pontokat csak abban az esetben fogadjuk el, ha a hallgató korábbi félévben aláírást kapott.

A vizsganapon a hallgató az addig elért összpontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet:
0-49 p. (1) elégtelen,  
50-61 p. (2) elégséges,   
62-73 p. (3) közepes,  
74-85 p. (4) jó,   
86-100 p. (5) jeles

Elégtelen érdemjegyet kap a hallgató – még ha összpontszáma jobb jegyet is indokolna – ha
– az ITV vizsgán nem teljesít legalább 15 pontot,
– az SZV vizsgán nem teljesít legalább 10 pontot.

Utóvizsgán az ezeknél jobb korábbi teljesítést elfogadjuk, de a hallgatónak jogában áll mindkettőt javítani. Az osztályzatba az új teljesítés eredménye számít.
Irodalom        
kötelező irodalom Szepesházi Róbert: Geotechnika, SZIF-Universitas jegyzet
Szepesházi Róbert: Geotechnikai példatár I-II., főiskolai jegyzet J 19-666 és 19666/a
ajánlott irodalom Szepesházi Róbert: Talajmechanikai kiegészítő ismeretek. Kézirat.
Török Ákos: Geológia mérnököknek, Egyetemi Tankönyv, Műegyetemi Könyvkiadó, 2007
Szepesházi Róbert: Geotechnika I., Talajmechanika, főiskolai jegyzet J 19-591 
Kézdi Árpád: Talajmechanika I., Tankönyvkiadó, Budapest 1977.
Letölthető anyagok        
követelmények 2014/15 tavasz tantárgyi követelmény   aktuális félév ütemterve 2014/15 tavasz ütemterv  
vizsgakérdések 2014/15 tavasz vizsgakérdései eredmények  2014/15 tavasz eredmények (2015.05.24.)
előadásanyagok 1. Földtani alapismeretek (1.rész, 2.rész, 3.rész) (ásványok, kőzetek)
2. Talajok alapvető tulajdonságai, vízmozgások a talajban
3. Talajok szilárdsági jellemzői
4. Talajok alakváltozási jellemző 
házi feladat Szádfal körüli vízáramlás - alapadatok
segédanyagok  1. zárthelyi dolgozat segédanyag
 2. zárthelyi dolgozat segédanyag 
ajánlott linkek www.sze.hu/~szepesrSzerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.