lgb_se005_3

 

GEOTECHNIKA III. LGB_SE005_3
tárgyfelelős Dr. Koch Edina
kredit 3 kötelező előadás 9 óra/félév gyakorlat -
szak építőmérnök Bsc beszámoló formája    vizsga         oktatási félév        tavaszi                       
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A Geotechnika I. és II. folytatásaként az alapozások után a további geotechnikai szerkezeteket és tchnológiákat ismertetjük. Célunk az általános tájékozottság elérése, melynek révén a végző hallgatók a mélyépítési feladatok megoldásában közreműködhetnek, ill. később, a gyakorlat megszerzése és további képzés után e területen önálló geotechnikus szakemberként dolgozhatnak. 
előadások témakörei Házi feladat ismertetése (autós pihenőhely tervezése), Támszerkezetek
Talajjavítási eljárások.
Földalatti  műtárgyak funkcióinak, szerkezeteinek áttekintése. Alagútépítési eljárások, földalatti műtárgyak építése nyílt eljárással. 
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
HF1 - Tanulmány készítése 
Tanulmány írása választott témából
Az alább ajánlottak közül választott, illetve konkretizált, vagy hozott témát kell, elsősorban a gyakorlatban szerzett információk, ill. szakirodalom alapján feldolgozni, s arról ~10 oldalas, illusztrált dolgozatot készíteni. 
 1. Egy épületalapozás bemutatása.
 2. Egy hídalapozás bemutatása.
 3. Egy városi mélyépítési munka bemutatása.
 4. Egy földműépítési munka bemutatása.
 5. Egy alagútépítési projekt bemutatása.
 6. Egy talajfeltárási munka bemutatása.
 7. Egy mélyépítő cég bemutatása.
 8. Egy új mélyépítési technológia bemutatása.
 9. Egy új mélyépítő gép bemutatása.
 10. Egy új mélyépítési anyag, termék bemutatása.
 11. Egy új geotechnikai számítógépes program bemutatása.
 12. Egy új talajvizsgálati eszköz és módszer bemutatása. 
 13. Újszerű cölöpözési eljárás bemutatása.
 14. Újszerű talajjavítási eljárás bemutatása.
 15. Újszerű támfalak.
 16. A budapesti 4-es metró egy részének bemutatása.
 17. Mélygarázsok szerkezetei és építésük.
 18. Foghíjbeépítések problémái és megoldásai.
 19. Árvédelmi töltések fejlesztése.
 20. Hulladéklerakók geotechnikai kérdései.
 21. Földművek biológiai védelme.
 22. Töltésalapozási eljárások.
 23. Geoműanyagok közlekedésépítési akalmazása.
 24. Mélyépítési technológiák a környezetvédelemben.
 25. Földműépítési hibák.
 26. Alapozási hibák.
 27. Geotechnikai eredetű károsodások.
 28. Mozgásmérések a geotechnikában.
 29. Mélyépítési kérdések a sajtóban.
 30. Geotechnika az Interneten.
HF2 - Autós pihenőhely tervezése
Pihenőhely és a hozzávezető út csatlakozó szakaszának geotechnikai terve a kiadott (internet-ről levehető) térképlapon, mely A3 méretben nyomtatva 1:500 méretarányú.
Részfeladatok
A földmű geometriai terve, egy részének víztelenítési terve, a földtömegszámítás, egy földmegtámasztó szerkezet tervezése, és a földmű és a támfal építésének rövid műszaki leírása.
Kiindulási adatok (az egyes hallgatókra érvényes értékek az internetről levehető táblázatból)
Beadandó munkarészek
a) A pihenőhely és az út geometriai tervei
   helyszínrajz (a támfallal és a vízelvezetéssel), keresztmetszetek (3 db), hosszmetszet
b) A támfal tervei
   hossz-szelvény (1 oldalról), mintaszelvény (1 db), statikai számítások
c) A pihenőhely környékének víztelenítése
   egy árokszakasz hidraulikai méretezése, egy árokszakasz minta- és hossz-szelvénye
d) A földtömegszámításű
   a plató köbtartalma, a hozzávezető út tervezési szakaszának köbtartalma
e) A földmunka és a támfal építésének műszaki leírása

Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
A félévközi munkával szerezhető 50 pontból legalább 25 pontot el kell érni.    
vizsga Írásbeli vizsga
45 perc alatt egy konkrét gyakorlati jellegű geotechnikai feladat megoldási módjára vonatkozóan kell rövid rajzos vagy szöveges választ adni. (Például: adott talajviszonyok és beépítési körülmények között létesítendő munkagödör készítésének technológiáját kell megadni, vagy adott altalajú csarnokszerkezet alapozására kell javaslatot adni.) 

Szóbeli vizsga 
A szóbeli vizsgán minden hallgatónak a letölthető vizsgatételek közül 2 kérdésről kell rövid felkészülés után átfogó ismertetőt tartani.  
érdemjegy A félévközi munkát és a vizsgán mutatott teljesítményt az alábbi pontozással értékeljük:     
HF1: 20 pont     HF2: 30 pont   
ITV  30 pont      SZV  20 pont    

A vizsganapon a hallgató az addig elért összpontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet:
0-49 p. (1) elégtelen,   50-61 p. (2) elégséges,   62-73 p. (3) közepes,  74-85 p. (4) jó,   86-100 p. (5) jeles

Elégtelen érdemjegyet kap a hallgató – még ha összpontszáma jobb jegyet is indokolna – ha
– az ITV vizsgán nem teljesít legalább 10 pontot,
– az SZV vizsgán nem teljesít legalább 15 pontot.Utóvizsgán az ezeknél jobb korábbi teljesítést elfogadjuk, de a hallgatónak jogában áll mindkettőt javítani. Az osztályzatba az új teljesítés eredménye számít.
Irodalom        
kötelező irodalom Szepesházi Róbert: Geotechnika, SZIF-Universitas jegyzet
Szepesházi Róbert: Geotechnikai példatár I-II., főiskolai jegyzet J 19-666 és 19666/a
ajánlott irodalom MSZ EN 1997-1:2006 (Eurocode 7) Geotechnikai tervezés 1. rész: Általános szabályok
Szepesházi Róbert:  Tervezés az Eurocode 7 és a kapcsolódó európai geotechnikai szabványok szerint, Business Media Magyarország Kft., 2008
Letölthető anyagok        
követelmények követelmények aktuális félév ütemterve ütemterv 
vizsgakérdések vizsgakérdések eredmények 2017/18 tavasz félév végi eredmények
előadásanyagok  
házi feladat  Alaptérkép (dwg); Alapadatok
segédanyagok  Autós pihenő tervezése 
ajánlott linkek

 
Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.