MÉRNÖKI MÓDSZEREK I. LGB_SE003_1
tárgyfelelős Dr. Kegyes-Brassai Orsolya, egy. docens
közreműködő oktatók Cserpes Imre
kredit 4 kötelező                                  konzultáció         4 alkalom/félév          
szak építőmérnök Bsc beszámoló formája vizsga oktatási félév ősz
Tárgy tartalma
rövid
leírás
Az előadások a mérnöki létesítmények tervezésének tartalmi és módszertani kérdéseit tárgyalják. A gyakorlatok példákkal, közös elemző munkával, kreativitást ösztönző hallgatói feladatokkal segítik elő a tervezéskor felmerülő tartószerkezeti szempontok megismerését, a terhek és méretek közelítő meghatározását. Cél a tervezői gondolkodásmód, eszköztár és feltételrendszer megismerése. A tárgy felkészít a komplex mérnöki létesítmények tervezésében való részvételre, szemléletformálást és készségfejlesztést szolgál, más szaktárgyakban oktatott ismeretekre is épít, és azok közötti összefüggéseket világít meg elsősorban az építőmérnök hallgatók számára.
előadások témakörei A tervezés célja, elvei, tartalma, rendje. A tervezés érdekeltjei. Tervfajták. A tervezés dimenziói, tervezési követelmények. Mérnöki szerkezetek tervezése. Biztonság, kockázat, felelősség. Tartószerkezet-tervezés szerepe az építmények létrehozásában.
Szabványok történeti áttekintése. Kockázat, tervezési élettartam. A tartószerkezetek modellezése. A feszültség fogalma. Anyagtörvények. Anyag- és geometriai jellemzők tervezési értékei. Hatások és határállapotok. Hatások fajtái. Hatások kombinációja. Teherbírási és használhatósági követelmények. Modellezési kérdések: elemekre bontás, épületek teherhordási módjai. A szerkezet modellezése függőleges terhekre. Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele.
Létesítmények funkcionális és formai tervezésének elvei. Tervezés műszaki, megvalósíthatósági és üzemeltetési feltételei. Tervváltozatok, hatásvizsgálat, értékelési módszerek. Megvalósíthatóság, megvalósítás. Döntés-előkészítés, egyeztetés, konfliktuskezelés a tervezésben. A tervezés informatikai környezete. Felelősség és etika a tervezésben. A fejlődés trendjei. A tervezés intézményi, jogi és igazgatási környezete.
gyakorlatok témakörei Hatások és határállapotok. Hatások fajtái. Hatások kombinációja. Teherbírási és használhatósági követelmények. Modellezési kérdések: elemekre bontás, épületek teherhordási módjai. A szerkezet modellezése függőleges terhekre. Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele.
Tervezés műszaki, megvalósíthatósági és üzemeltetési feltételei. Tervváltozatok, hatásvizsgálat, értékelési módszerek. Megvalósíthatóság, megvalósítás. Döntés-előkészítés, egyeztetés, konfliktuskezelés a tervezésben.
Félévközi feladatok        
házi
feladatok

A házi feladatok követelményeit a kiadásra kerülő feladatlapok tartalmazzák. A kötelező házi feladatot legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napján 12:00-ig teljesíteni kell. A házi feladat beadásának késedelme a határidőt követő naptól kezdve naponként 2 vagy 5 pont elvesztésével jár. A házi feladatok a Moodle felületére töltendőek fel, 3-5 fős csoportokban kell elkészíteni, 3-5 fős csoportokban, a második feladatot pedig párban. A kötelező házi feladat hiánya a félév megtagadását vonja maga után.
A feladatok célja a mérnöki tevékenység szerves részét képező, nagyon tágan értelmezhető tervezési tevékenység megismerése, további célja az írásbeli és szóbeli készségek fejlesztése: rövid két oldalas, és 12-20 oldalas dolgozatokkal, 3 diás 3 perces előadással és 12 perces projektprezentációval. Másodlagos cél a projektszerű tevékenység és a csoportmunka gyakorlása, a kreativitás fejlesztése, az írásbeli és szóbeli, prezentációs képességek fejlesztése.

HF1 Féléves projektfeladat - kötelező
A feladat egy projekt bemutatása, megvalósításának megtervezése. A projekt témája félévenként változó témakörhöz kapcsolódó elemzés és megvalósíthatósági tanulmány. A jelenlegi helyzet feltárása, hasonló példák elemzése után meg kell határozni a választott helyszínhez kötődően - a feledtkiírás szerinti szempontok szerint - a projektben rejlő lehetőségeket. Témavázlatot kell készíteni, melyben saját feladataikat felosztják és ütemezik. A dolgozatban vizsgálni kell a megvalósíthatóság feltételeit, költségtervet és időbeli ütemezést kell készíteni.
12 perces előadás keretében a harmadik házi feladat prezentálandó az utolsó két óra alkalmával, és egy maximum 12 oldalas dolgozatban kell kifejteni a témával kapcsolatban elvégzett feladatrészeket. A csoportmunka egyéni pontszámainak megállapításához a csoport tagjai nyilatkoznak a feladatmegoldáshoz történő %-os hozzájárulásukról.
Feladathoz elérhető online check-list.

HF2  Tervezési fogyatékosságok megjelenése a médiában -választható
Feldolgozandó egy nem szakmai jellegű napilapban, hetilapban vagy internet hírforrásban egy évnél nem régebben megjelent közlemény, melyet másolatban csatolni kell. Nem ismertetés, és nem a témára vonatkozó személyes vélemény részletező kifejtése a feladat, hanem a megadott szempontok szerinti, megfontolt értékelés maximum 2 oldalban.

HF3  A tervezés szabályozása - választható
Maximum 3 diás 5 perces prezentáció készítése a Mérnök Újságban vagy MMK honlapján havonta megjelenő, egy évnél nem régebbi, a tervezést érintő új jogszabályokról szóló híradások alapján. A 3 dia tartalma mérnöki szempontból vizsgálva: problémafelvetés, probléma elemzése és megoldási javaslatok.
zárthelyi dolgozatok

A gyakorlatokon bemutatott és a Moodle e-Learning felületen a tantárgy kurzuslapján feltöltött példákhoz hasonló számpéldákat kell megoldani, valamint az elméletből tesztkérdésekre válaszolni.

Két egyenként 40 pontos zárthelyi dolgozat alkalmával kell számot adni az elsajátított ismeretekről a tantárgy tematikájában megadott héten, Moodle rendszerben. A kérdések és feladatok a megelőző előadások anyagára vonatkoznak. A zárthelyikből minimum 20-20 pont megszerzése szükséges, a 20 pont alatti, pozitív pontszámú dolgozatok 0 pontot érnek. Két sikertelen ZH esetében a teljesítetlen minimum követelmény a félév megtagadását vonja maga után. A zárthelyiken és vizsgán csak toll és letöltött segédlet használható. Meg nem engedett eszköz a telefon és egyéb segédeszközök használta, mely esetben az adott ZH vagy vizsga eredménye 0 pontos lesz.
A sikertelen ZH, vagy meg nem írt ZH pótolható, sikeres ZH eredménye javítható a szorgalmi időszak utolsó hetében egy alkalommal. A pótZH eredménye a meg nem írt, sikertelenül megírt vagy javítás esetén a javított sikeres ZH pontszámának helyére kerül. A pótdolgozatban a közben leadott anyag is, és nehezebb feladatok is előfordulhatnak. A pótZH-ból minimum 20 pont megszerzése szükséges, a 20 pont alatti, pozitív pontszámú dolgozatok 0 pontot érnek. Félév végén egy sikertelen ZH esetén a teljesítetlen minimum követelmény elégtelen osztályzatot jelent.

ZH1  Tervezési követelmények
ZH2  A tervezés módszerei
ZH pótlás, javítás: mindkét ZH egyszer javítható. 
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
A zárthelyiken elérhető 40 pontból legalább 20 pontot el kell érni.
A félévközi munkával szerezhető 200 pontból legalább 100 pontot el kell érni.
UV  Egy sikeres ZH esetében egy sikertelen ZH vizsgaidőszakban UV-jelleggel pótolható. Az írásbeli vizsgán (40 pont) a tananyaghoz szorosan kapcsolódó kérdésekre kell lényegre törően, szabatosan és helyesen válaszolni. A választható szóbeli vizsgán a tananyag átfogó ismeretéről és alkalmazási készségéről kell számot adni (különösen azokról a témákról, amelyek ismerete az évközi munkában hiányosnak mutatkozott). Szóbeli vizsgát csak javítási célzattal, a legalább elégségeshez szükséges pontszámot már elért hallgató tehet, de ez nem kötelező.
érdemjegy

A félévközi munkát és a vizsgán mutatott teljesítményt az alábbi pontozással értékeljük:    
ZH1 40 pont      ZH2  40 pont       HF1   40 pont       HF2  20 pont       HF3 10 pont       ÓP   15 pont      AKT  35 pont    

A tárgy elméleti és gyakorlati ismereteinek oktatására heti 3 tanóra áll rendelkezésre. Az órákon rögzítjük a részvételt, kötelező az órákon jelen lenni. Az óralátogatás a tanulmányi aktivitás megítélésének egyik szempontja. Távolmaradást igazolni ezért nem kell, pótolni nem lehet.
6-nál több hiányzás félév megtagadást jelent
5 hiányzás: -30 pont                              4 hiányzás: -20 pont                           3 hiányzás: -10 pont
2 hiányzás: 0 pont                                 1 hiányzás: +5 pont                            0 hiányzás: +10 pont

A tárgy minden követelményét újra teljesíteniük kell azoknak a hallgatóknak is, akik a tárgy előző felvétele(i) során aláírást ugyan kaptak, de nem teljesítették a tárgyat.

A vizsganapon a hallgató az addig elért összpontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet:
0-99 p.(1) elégtelen,   100-119 p. (2) elégséges,   120-139 p. (3) közepes,  140-159 p. (4) jó,   160-200 p. (5) jeles

Elégtelen érdemjegyet kap a hallgató – még ha összpontszáma jobb jegyet is indokolna – ha
– a féléves kötelező projektfeladatban nem vesz részt,
– bármelyik ZH-n nem éri el a minimum pontot.

Javítás esetén a jobb korábbi teljesítést elfogadjuk.
Irodalom        
kötelező irodalom 1. Kollár László: Bevezetés a tartószerkezetek tervezésébe. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék, 2007.
2. A tartószerkezeti méretezés alapjai terhek és hatások. Segédlet. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék, 2006.
3. Scharle Péter: Mérnöki módszerek I. jegyzet, SZE MTK SzGT, 2009. (kézirat – Moodle-felületen elérhető)
ajánlott irodalom 4. Módszertani útmutató költség-haszon elemzéshez. ROP útmutató. NFÜ, 2009.
5. Megvalósíthatósági tanulmányok fokozatai, pozicionálása a műszaki tervezési folyamatban. MMK tanulmány, 2010.
6. Általános jogi ismeretek. MMK jegyzet, 2010.
7. MMK etikai-fegyelmi szabályzata. 2008.
Letölthető anyagok        
követelmények őszi félév tantárgyi követelmény   aktuális félév ütemterve 2014/15 ősz ütemterv
vizsgakérdések aktuális őszi félév vizsgakérdései eredmények 2014/15 ősz félév végi eredmények
segédanyagok A tárgy hallgatói számára a https://elearning.sze.hu/moodle felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó jegyzetek, gyakorló példák, előadások. 
ajánlott linkek www.mmk.hu
www.mek.hu
 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00