MÉRNÖKI MÓDSZEREK II. LGB_SE003_2
tárgyfelelős Dr. Kegyes-Brassai Orsolya, egy. docens
közreműködő oktatók Dr. Füleki Péter
kredit 4 kötelező                                     konzultáció           4 alkalom/félév    
szak építőmérnök Bsc beszámoló formája vizsga oktatási félév tavasz
Tárgy tartalma
rövid
leírás
Az előadások a mérnöki létesítmények kivitelezésének tartalmi és módszertani kérdéseit tárgyalják. Cél a kivitelezői gondolkodásmód, eszköztár és feltételrendszer megismerése. A tárgy felkészít a komplex mérnöki létesítmények kivitelezésében való részvételre.
előadások témakörei Építés előkészítés. Az építési tevékenység résztvevői, együttműködésük szabályozása. Az építés feltételei. Építés előkészítés. Az organizációs tervezés alapelvei. (Időbeli, térbeli org.)
Anyag előkészítés. Alaptechnológiák: bontás, fejtés. Anyag előkészítés. Törés, osztályozás. Anyagok tömörítése, tömörítő eszközök. A tömörítés minőségének ellenőrzése. Anyagok mozgatása. Vízszintes szállítás, anyagok emelése, terhelési diagram. Anyagok keverési technológiái, a keverés minőségét meghatározó tényezők.
Vonalas létesítmények építési sajátosságai. Útépítés. Vasútépítés.
Építési módszerek. Monolit építési technológia. Előregyártás. Könnyűszerkezetes építés.
Építmények átadása-átvétele. Az építés dokumentációi.
gyakorlatok témakörei Féléves projekfeladat konzultációk, mely az előadások témaköreire épül.
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
HF1 Féléves projektfeladat - kötelező
A házi feladat követelményeit a kiadásra kerülő feladatlapok tartalmazzák. A házi feladatokat legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napjáig teljesíteni kell, azonban a házi feladat beadásának késedelme a határidőt követő naptól kezdve naponként 5 pont elvesztésével jár. A házi feladatok a Moodle felületére töltendőek fel, a feladatot 5-6 fős csoportokban kell elkészíteni. A házi feladat hiánya a félév megtagadását vonja maga után.
A feladatok célja a mérnöki tevékenység szerves részét képező, nagyon tágan értelmezhető kivitelezési tevékenység megismerése, további célja az írásbeli és szóbeli készségek fejlesztése: 12-20 oldalas dolgozattal, és 15 perces projektprezentációval. Másodlagos cél a projektszerű tevékenység és a csoportmunka gyakorlása, a kreativitás fejlesztése, az írásbeli és szóbeli, prezentációs képességek fejlesztése.
zárthelyi dolgozatok

Két egyenként 50 pontos zárthelyi dolgozat alkalmával kell számot adni az elsajátított ismeretekről a tantárgy tematikájában megadott héten, Moodle rendszerben. A kérdések és feladatok a megelőző előadások anyagára vonatkoznak. A zárthelyikből minimum 25-25 pont megszerzése szükséges, a 25 pont alatti, pozitív pontszámú dolgozatok 0 pontot érnek. Két sikertelen ZH esetében a teljesítetlen minimum követelmény a félév megtagadását vonja maga után. A zárthelyiken és vizsgán csak toll használható. Meg nem engedett eszköz a telefon és egyéb segédeszközök használta, mely esetben az adott ZH vagy vizsga eredménye 0 pontos lesz.
A sikertelen ZH, vagy meg nem írt ZH pótolható, sikeres ZH eredménye javítható a szorgalmi időszak utolsó hetében egy pótlási alkalommal. A pótZH eredménye a meg nem írt, sikertelenül megírt vagy javítás esetén a legkisebb pontszámú sikeres ZH pontszámának helyére kerül. Pótdolgozat mindkét témakörből írható, feladatai mindkét dolgozat témáit felölelik. A pótdolgozatban a közben leadott anyag is, és nehezebb feladatok is előfordulhatnak. A pótZH-ból minimum 25 pont megszerzése szükséges, az 50 pont alatti, pozitív pontszámú dolgozatok 0 pontot érnek. Egy sikertelen ZH esetében a teljesítetlen minimum követelmény elégtelen osztályzatot jelent.

ZH1  Anyagok tömörítése, szállítása, építés előkészítés
ZH2  Vonalas létesíítmények, építési módszerek, átadás
ZH pótlás, javítás: mindkét ZH egyszer javítható. 
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
A zárthelyiken elérhető 50 pontból legalább 25 pontot el kell érni.
A félévközi munkával szerezhető összesen 200 pontból legalább 100 pontot el kell érni.
UV  Egy sikeres ZH esetében egy sikertelen ZH vizsgaidőszakban UV-jelleggel pótolható. Az írásbeli vizsgán (50 pont) a tananyaghoz szorosan kapcsolódó kérdésekre kell lényegre törően, szabatosan és helyesen válaszolni. Az UV pontszáma a legkisebb pontszámú ZH pontszámának helyére kerül. A szóbeli vizsgán a tananyag átfogó ismeretéről és alkalmazási készségéről kell számot adni (különösen azokról a témákról, amelyek ismerete az évközi munkában hiányosnak mutatkozott). Szóbeli vizsgát csak javítási célzattal, a legalább elégségeshez szükséges pontszámot már elért hallgató tehet, de ez nem kötelező.
érdemjegy

A félévközi munkát és a vizsgán mutatott teljesítményt az alábbi pontozással értékeljük:    
ZH1 50 pont      ZH2  50 pont       HF1   70 pont      AKT  30 pont    

A tárgy elméleti és gyakorlati ismereteinek oktatására heti 3 tanóra áll rendelkezésre. Az órákon rögzítjük a részvételt, kötelező az órákon jelen lenni. Az óralátogatás a tanulmányi aktivitás megítélésének egyik szempontja. Távolmaradást igazolni ezért nem kell, pótolni nem lehet.
6-nál több hiányzás félév megtagadást jelent
5 hiányzás: -30 pont                              4 hiányzás: -20 pont                           3 hiányzás: -10 pont
2 hiányzás: 0 pont                                 1 hiányzás: +5 pont                            0 hiányzás: +10 pont

A tárgy minden követelményét újra teljesíteniük kell azoknak a hallgatóknak is, akik a tárgy előző felvétele(i) során aláírást ugyan kaptak, de nem teljesítették a tárgyat.

A vizsganapon a hallgató az addig elért összpontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet:
0-99 p. (1) elégtelen,   100-119 p. (2) elégséges,   120-139 p. (3) közepes,  140-159 p. (4) jó,   160-200 p. (5) jeles

Elégtelen érdemjegyet kap a hallgató – még ha összpontszáma jobb jegyet is indokolna – ha
– a féléves kötelező projektfeladatban nem vesz részt,
– bármelyik ZH-n nem éri el a minimum pontot.

Javítás esetén a jobb korábbi teljesítést elfogadjuk.
Irodalom        
kötelező irodalom 1. Dr. Nagy Pál: Építéstechnológia I.(alaptechnológiák) vonatkozó részei TK.Bp. J 8-348
2. Dr. Palotás László: Mérnöki kézikönyv IV. vonatkozó fejezetei.
3. Dr. Fátrai György: Építéskivitelezés (Sze hálózaton)
ajánlott irodalom 4. Magyar Építéstechnika folyóirat számai
5. Mélyépítő Tükörkép folyóirat számai
Letölthető anyagok        
követelmények tavaszi félév tantárgyi követelmény   aktuális félév ütemterve 2013/14 tavasz ütemterv
vizsgakérdések aktuális tavaszi félév vizsgakérdései eredmények 2013/14 tavasz félév végi eredmények
segédanyagok A tárgy hallgatói számára a moodle.sze.hu felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó jegyzetek, gyakorló példák, előadások. 
ajánlott linkek www.mmk.hu
www.mek.hu
 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak vége 2020. július 11.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.