Segédlet  Segédlet füzet formátum Eredmények

Vizsga: 60 perc alatt kell írásban kidolgozni két tételt.

TARTÓSZERKEZETEK V.

LGB_SE004_5
tárgyfelelős Halvax Katalin
közreműködő oktatók Fekete Ferenc
kredit 3 előadás 3 alkalom gyakorlat - oktatási félév ősz
oktatott szakok építőmérnök Bsc  levelező tagozat
Tárgy tartalma
A Tartószerkezetek V. tantárgy során a hallgatók megismerkednek a faszerkezetek anyagaival, anyagjellemzőivel, az azokat befolyásoló tényezőkkel, a tömör és összetett szelvényű hajlított-nyírt fatartók, a fa kapcsolatok és kapcsolószerek valamint a fa oszlopok kialakításával és méretezésével. Ezen felül, a jelen érvényben lévő előírások miatt egyre inkább előtérbe kerülő, tűzteherre való méretezés, megfeleltetés problémakörével is megismerkedhetnek hallgatóink. Ezen tantárgy keretein belül foglakozunk a falazatok szilárdsági jellemzőivel, a szilárdságot befolyásoló tényezőkkel illetve a teherbírás meghatározásának módjával is.
Előadások témakörei   1.előadás
Tantárgyi követelmények. A szerkezeti fa szilárdsági tulajdonságai, a szilárdságot befolyásoló tényezők. Feladatok egyszerű igénybevételekre és hajlított-nyírt tartókra (zh-felkészülés)
2.előadás
Nyomott oszlopok és kapcsolatok méretezése, ellenőrzése (zh-felkészülés)
3.előadás
Faszerkezetek méretezése tűzteherre. Falazatok szilásrdági jellemzői, teherbírás meghatározása.
Félévközi feladatok        
házi feladatok   ---
zárthelyi dolgozatok  

A félév során a hallgatóknak egy zárthelyi dolgozatot kell megírnia, melynek keretében számpéldát kell megoldani 90 perc alatt. A ZH-n a kiadott segédlet használható.
A zh témaköre: Hajlított-nyírt tartók, nyomott oszlopok és fa kapcsolatok méretezése és ellenőrzése.

ZH-t az alábbi időpontok bármelyikén lehet írni, vagy a skertelen ZH-t lehet pótolni:

2017. október 20. 8:00-9:40 A1
2017. november 17. 8:00-9:40 A1
2017. december 1. 8:00-9:40 A1

Követelmények, értékelés
  aláírás feltétele

Az aláírás megszerzésének és így a vizsgára bocsátás feltétele, hogy a hallgató a zárthelyi dolgozaton elérhető 100 pontból legalább 50 pontot elérjen.
A félévközi érdemjegy számítási módja a ZH-n szerzett pontszám alapján:

0-49 elégtelen
50-64 elégséges
65-79 közepes
80-89 jó
90-100 jeles

vizsga   Az írásbeli vizsgán szerzett pontszám alapján a vizsgajegy számítási módja a következő:
0 – 59  1(elégtelen)   60 – 69  2(elégséges)   70 – 79   3(közepes)   80 – 89   4(jó)   90 – 100 5(jeles)
Az írásbeli vizsgán el kell érni legalább 60 pontot a félév végi érdemjegy megszerzéséhez.
érdemjegy   A vizsgajegy valamint a félévközi érdemjegy átlaga adja a félév végi érdemjegyet, ez kerül rögzítésre a neptun rendszeren keresztül a hallgató indexébe. 
Irodalomjegyzék        
  kötelező irodalom jegyzetek, gyakorló példák:  http://elearning.sze.hu/ (a nappalis ngb_se004_5 tárgynál)
Armuth Miklós, Bodnár Miklós: Fa tartószerkezetek – tervezés az Eurocode alapján, 2011 
ajánlott irodalom MSZ EN 1995-1-1 Eurocode 5 Faszerkezetek tervezése
MSZ EN 1996-1-1 Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése 
Letölthető anyagok        
tárgytematika és ütemterv: Tartószerkezetek V.           
Tanulmányi segédanyagok A tárgy hallgatói számára a elearning.sze.hu felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó jegyzetek, gyakorló példák, előadások (a nappalis ngb_se004_5 tárgynál). 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00