lgb_se005_1

 

GEOTECHNIKA I. LGB_SE005_1
tárgyfelelős dr. Szepesházi Róbert; Hudacsek Péter
közreműködő oktatók  
kredit 4 kötelező előadás 10 óra/félév gyakorlat -
szak építőmérnök Bsc beszámoló formája    vizsga         oktatási félév        tavasz                       
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A tárgy keretében a földtani, mérnökgeológiai alapismeretek után a talajok alapvető műszaki tulajdonságait, hidraulikai és mechanikai viselkedésének elméleti kezelését tárgyaljuk, és ismertetjük a talajok vizsgálatának főbb módszereit. A tárgyban tanultakra épülnek a geotechnikai képzés további kurzusaiban a földsztatikai módszerek, valamint a geotechnikai tervezési eljárások.
előadások témakörei A Föld felépítése, anyagai, a kőzetciklus. A földkérget alakító folyamatok. Vízföldtani alapok. Magyarország földtana.
A talajok alkotói és alapvető paraméterei. A talajok szerkezete és története. Talajosztályozás.
Vízmozgások hidraulikai alapjai és a szivárgás törvénye. Szivárgási feladatok megoldása. Egyéb vízmozgások.
Szilárdságtani alapismeretek. A talajok mechanikai viselkedésének sajátosságai.
A talajtörés és a nyírószilárdság vizsgálata. A talajok alakváltozásának meghatározása.
gyakorlatok témakörei -
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
HF1 - Természetes építőkő állapotának értékelése
Lakóhelyükön, lehetőleg egy utcában vagy egy egyedi létesítményen kell legalább 2 különböző természetes kőanyagot felkutatni, azonosítani és erről jelentést írni. Ez a következőket tartalmazza: a helyszín és a létesítmény rövid bemutatása, a természetes kőanyag funkciójának megállapítása,  a kőanyag típusa, a megmunkálás módja, a kőanyag állapota (mállottsága), általános értékelés és a szükséges teendők megfogalmazása. A 3-4 oldalas jelentésben legyenek fényképfelvételek és szabadkézi vázlatrajzok. A ritkább előfordulású, speciális megmunkálású és mállottabb állapotú kőzetek felkutatását magasabbra értékeljük. 

HF2 - Szádfal körüli vízáramlás vizsgálata
A feladat a kiadott rajzon vázolt esetben bekövetkező vízáramlás áramképének megszerkesztése legalább 4 csatornával, vízhozamszámítás egy a fal folyóméterére vonatkozóan, a falra ható víznyomás meghatározása, a hidraulikus talajtörés ellenőrzése. A számszerű alapadatokat a honlapon tesszük közzé. A munka határidőn túli beadása 4 pont levonással jár.

zárthelyi dolgozatok Két zárthelyi dolgozat lesz a félév során, melynek keretében számpéldákat kell megoldani. A zh-íráshoz 1 db A4 lapon (2 oldalon) sajátkezüleg elkészített segédlet használható. A feladatok terjedelme, azonban olyan nagy, hogy csak annak van esélye elfogadható eredmény teljesítésére, aki készségfokot ér el a felkészülés során, aki a számításokat nem csak ismeri, hanem be is gyakorolja, és a zárthelyi munkát az előbbi segédlettel előkészíti.

ZH1  A talajok azonosító és állapotjellemzői
ZH2  A talajok mechanikai jellemzői
ZH pótlás, javítás: mindenki csak egy dolgozatot javíthat. 
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
A zárthelyiken elérhető 35 pontból legalább 15 pontot el kell érni.
A félévközi munkával szerezhető 50 pontból legalább 25 pontot el kell érni.    
vizsga Írásbeli vizgsa
40 perc alatt 30 tesztkérdésre kell válaszolni. A kérdések a teljes tananyag alapvető ismereteire irányulnak. Az írásbeli vizsga teljesítéséhez a vizsgát min. 50%-osra kell teljesíteni.

Szóbeli vizsga
Az letölthető vizsgakérdések közül 2 kérdésről kell rövid felkészülés után átfogó ismertetőt tartani. Az egyes kérdésekre adandó válaszok elvárt mélységét, részletességét elsősorban az előadások és a kötelező irodalmak érzékeltetik.  
érdemjegy A félévközi munkát és a vizsgán mutatott teljesítményt az alábbi pontozással értékeljük:     
ZH1 15 pont      ZH2  20 pont       
HF1   5 pont      HF2  10 pont     
ITV  30 pont      SZV  20 pont    

A korábbi féléves HF1+HF2 házi feladat pontokat együttesen elfogadjuk. A ZH1+ZH2 pontokat csak abban az esetben fogadjuk el, ha a hallgató korábbi félévben aláírást kapott.

A vizsganapon a hallgató az addig elért összpontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet:
0-49 p. (1) elégtelen,  
50-61 p. (2) elégséges,   
62-73 p. (3) közepes,  
74-85 p. (4) jó,   
86-100 p. (5) jeles

Elégtelen érdemjegyet kap a hallgató – még ha összpontszáma jobb jegyet is indokolna – ha
– az ITV vizsgán nem teljesít legalább 15 pontot,
– az SZV vizsgán nem teljesít legalább 10 pontot.

Utóvizsgán az ezeknél jobb korábbi teljesítést elfogadjuk, de a hallgatónak jogában áll mindkettőt javítani. Az osztályzatba az új teljesítés eredménye számít.
Irodalom        
kötelező irodalom Szepesházi Róbert: Geotechnika, SZIF-Universitas jegyzet
Szepesházi Róbert: Geotechnikai példatár I-II., főiskolai jegyzet J 19-666 és 19666/a
ajánlott irodalom Szepesházi Róbert: Talajmechanikai kiegészítő ismeretek. Kézirat.
Török Ákos: Geológia mérnököknek, Egyetemi Tankönyv, Műegyetemi Könyvkiadó, 2007
Szepesházi Róbert: Geotechnika I., Talajmechanika, főiskolai jegyzet J 19-591 
Kézdi Árpád: Talajmechanika I., Tankönyvkiadó, Budapest 1977.
Letölthető anyagok        
követelmények 2014/15 tavasz tantárgyi követelmény   aktuális félév ütemterve 2014/15 tavasz ütemterv  
vizsgakérdések 2014/15 tavasz vizsgakérdései eredmények  2014/15 tavasz eredmények (2015.05.24.)
előadásanyagok 1. Földtani alapismeretek (1.rész, 2.rész, 3.rész) (ásványok, kőzetek)
2. Talajok alapvető tulajdonságai, vízmozgások a talajban
3. Talajok szilárdsági jellemzői
4. Talajok alakváltozási jellemző 
házi feladat Szádfal körüli vízáramlás - alapadatok
segédanyagok  1. zárthelyi dolgozat segédanyag
 2. zárthelyi dolgozat segédanyag 
ajánlott linkek www.sze.hu/~szepesrSzerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00