lgb_se007_1

Hidak I.

LGB_SE007_1

tárgyfelelős

Teiter Zoltán

közreműködő oktatók

Teiter Zoltán

kredit

3

előadás

3 alkalom

gyakorlat

--

oktatási félév

ősz

tartalom:
Az építőmérnöki alaptárgyakban megszerzett tudásra építve bevezetést adunk a hídépítés világába, előbb a hídépítés történeti és esztétikai vonatkozásai által, majd megismertetjük a hídépítéstani alapokat, bemutatjuk a vonalas létesítmények akadályok feletti átvezetési módján, megoldási lehetőségein és szabályain keresztül a hídnak, mint műtárgynak a felépítését, szerkezeti részeit, gyakori ill. szabványos kialakításának módjait. Tárgyaljuk a főbb felszerkezet- és hídtípusokat anyaguk, statikai vázuk, építési módjuk és élettartamuk szempontjából. Foglalkozunk a hidak méretezésének alapjaival és a hidak életciklusának ill. üzemeltetésének kérdéseivel. A tárgy olyan általános és áttekintő tudást kíván adni, amely alapszinten egységes szerkezetű, ismeretanyagára a más szakágban magukat továbbképző szakemberek támaszkodhatnak és jó alapot ad a magasabb szintű hídépítési képzéshez is.

ütemterv:

előadás

1. Féléves feladat: kiadása, általános tervről, hosszmetszet alapvonalai, támaszok helyei, keresztmetszet szerkesztése
2. Féléves feladat: alapozás, felülnézet kezdete, oldalnézet folytatása, alépítmények véglegesítése, oldalnézet-hosszmetszet véglegesítése
3. A204 Féléves feladat: hídfő nézet, felülnézet véglegesítése, pillér nézete

félévközi feladatok

házi feladatok

Híd általános tervének megszerkesztése (HF)
A feladat egy megadott jellemzőkkel rendelkező híd általános tervének elkészítése, amely méretarányos
rajzot jelent, tartalmazva a híd oldalnézetét, hosszmetszetét, jellemző keresztmetszetét, felülnézetét és az
alépítmények (hídfő, pillér) nézetét. A rajzot az alábbiak szerint kell beadni.
Féléves feladat bemutatása és beadása (HB)
Az elkészítendő tervrajzot a beadás előtt a félév során egyszer be kell mutatni (legalább az
oldalnézet-hosszmetszet befejezése után, de legkésőbb az utolsó előtti héten) és legkésőbb a félév utolsó
hetében le kell adni. A bemutatáskor a hallgató a feladathoz szorosan kapcsolódó kérdésekre adott
válaszok alapján pontokat kap.

zárthelyi dolgozatok

----

értékelés

aláírás feltétele

 

vizsga

Írásbeli vizsga lesz a vizsgaidőszakban az előadások és a kiadott kötelező irodalom anyagából összeállított, a vizsgaidőszak kezdetére kiadandó kérdésekből.

érdemjegy

Pontozás (zárójelben a minimálisan elérendő pontok)
HF: 35 pont (15) HB: 15 pont (5) HV: 50 pont (20)

Osztályozás
A vizsganapon az addig elért összegzett pontszám alapján az alábbiak szerint adunk jegyet:
0 – 39 pont: 1 (elégtelen
40 – 54 pont: 2 (elégséges)
55 – 69 pont: 3 (közepes)
70 – 84 pont: 4 (jó)
85 – 100 pont: 5 (jeles)

irodalom-jegyzék

kötelező

 

Dr. Tóth Zoltán: Hidak I., Universitas-Győr Kht. jegyzet, Győr, 2003.
- a honlapról letölthető előadásanyagok és kapcsolódó kéziratok
- az ajánlott irodalom megjelölt részei

ajánlott

 

Träger Herbert (szerk.): Hídépítéstan, Tankönyvmester kiadó, Budapest, 2009

letölthető fájlok

tanulmányi segéd-anyagok

honlap: moodle.sze.hu 

Hidak I. követelmények_ütemterv

gyakorló példák

 

ajánlott linkek

 

 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00