lgb_se012_1

 

GEOTECHNIKA 1. LGB_SE012_1
tárgyfelelős Dr. Koch Edina
közreműködő oktatók  
kredit 3 kötelező előadás 9 óra/félév gyakorlat  
szak

építőmérnök BSc

beszámoló formája    vizsga     oktatási félév   ősz                   
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A tárgy ismerteti az építmények földtani környezetének, ill. az érintett talajzónáknak alapvető jellemzőit, viselkedését. Áttekintést ad az építmények alapozási lehetőségeiről, a földből épülő és a föld alá kerülő létesítményekről, bemutatva funkcióikat, a velük szembeni követelményeket és építési technológiáikat. Célunk az, hogy a hallgató e témakörökben alapfokú, de átfogó tájékozottságot szerezzen.

Az építőmérnök hallgatók e félév után majd 3 következő kurzusban elmélyedt geotechnikai tanulmányokat fognak folytatni, s a geotechnika része a záróvizsgának is. Az ő számukra e tárgy bevezetést ad a geotechnika világába, mely elősegíti a geotechnika különböző részterületei közötti összefüggések megértését, és alapot ad más tantárgyak (pl. Közlekedésépítés) geotechnikai vonatkozású problémáinak értelmezéséhez is
előadások témakörei Bevezetés a geotechnikába
Építésföldtani alapismeretek.
A talajok alapvető tulajdonságai és olytályozásuk, vízmozgások a talajban. A talajok alapvető mechanikai tulajdonságai, földsztatikai alapok.
Geotechnikai tervezés általános elvei, szempontjai és módszerei.
Síkalapozás, cölöpalapozás, támszerkezetek.
Talajadottságok javítása, földművek, földmunkák, földalatti műtárgyak.  
gyakorlatok témakörei  
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
HF1 - Természetes építőkő állapotának értékelése
Egyénileg, lakóhelyük egy kijelölt utcarészén vagy egyedi létesítményén kell legalább 3 különböző természetes kőanyagot felkutatni, azonosítani és erről jelentést írni. Ez a következőket tartalmazza: a helyszín és a létesítmény rövid bemutatása, a természetes kőanyag funkciójának megállapítása, a kőanyag típusa, a megmunkálás módja, a kőanyag állapota (mállottsága), általános értékelés és a szükséges teendők megfogalmazása. A 4-6 oldalas jelentésben legyenek fényképfelvételek és szabadkézi vázlatrajzok. A ritkábban előfordulású, speciális megmunkálású és mállottabb állapotú kőzetek felkutatását magasabbra értékeljük.   

HF2 - Irodalom feldolgozás
2-3 oldalas idegen nyelvű cikket, prospektust kell feldolgoznia minden hallgatónak. Tárgya valamilyen geotechnikai projekt (építkezés), szerkezet (pl. alapozás), technológia (pl. injektálás) legyen. Az anyagot a fordítás mellett értelmezni kell, be kell illeszteni a tartalmát abba a tudásanyagba, melyet a félév tananyaga és a kötelező irodalom képez. A feladatot hozzávetőlegesen úgy kell felfogni, mintha egy ifjú mérnök egy cég dolgozójaként azt a feladatot kapná, hogy egy valamilyen forrásból (konferencia, szaklap, internet stb.) kapott dokumentumot a cég szemszögéből értelmezze, értékelje. Azt kell vizsgálni, mennyiben tartalmaz új ismereteket a dokumentum, mennyiben tudja azokat a cég hasznosítani.  Úgy kell felfogni, hogy a cég a félév tananyagában megtestesülő ismeretekkel és képességekkel rendelkezik. A beadandó dolgozat terjedelme kb. 4-5 oldal legyen, amihez csatolni kell az eredeti dokumentumot vagy annak másolatát.
zárthelyi dolgozatok Két zárthelyi dolgozat van a félév során, melyek keretében számpéldákat kell megoldani, amihez 1 db A4 lapon (2 oldalon) saját kezűleg elkészített segédlet használható. A feladatok terjedelme azonban olyan, hogy csak annak van esélye elfogadható eredmény teljesítésére, aki készségfokot ér el a felkészülés során, a számításokat nem csak ismeri, hanem be is gyakorolja és a zárthelyi munkát az előbbi segédlettel előkészíti. 

ZH1: A talajok azonosító és állapotjellemzői
ZH2: Földnyomás, síkalapozás, cölöpalapozás
ZH pótlás, javítás: (mindenki csak egy dolgozatot javíthat)
évközi dolgozatok  
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
 Az aláírás megszerzésének, az írásbeli vizsgázásnak az a feltétele, hogy a hallgató a két zárthelyire kapható 25 pontból legalább 12 pontot elérjen.
vizsga

VT Tesztlap kitöltése - Íásbeli vizgsa
30 kérdés a tananyag egészéből kb. 2/3 részben a tájékozottság, 1/3 részben az összefüggések ismeretének felmérésére. A kitöltésre 50 perc áll rendelkezésre, segédeszköz nem használható.
SZV Szóbeli vizsga
2 kérdés a tananyag egészéből.

érdemjegy A félévközi munkát és a vizsgán mutatott teljesítményt az alábbi pontozással értékeljük:     
HF1 - 10 pont    HF2 - 15 pont    ZH1 - 10 pont    ZH2 - 15 pont    VT - 30 pont    SZV 20 pont

A vizsganapon a hallgató az addig elért összpontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet:
0-49 p. (1) elégtelen
50-61 p. (2) elégséges
62-73 p. (3) közepes
74-85 p. (4) jó
86-100 p. (5) jeles

Elégtelen érdemjegyet kap a hallgató - még ha az összpontszáma jobb jegyet is indokolna - ha az írásbeli vizsgán nem teljesít legalább 15 pontot, a szóbeli vizsgán pedig 10 pontot. 
Irodalom        
kötelező irodalom Szepesházi Róbert: Geotechnika, SZIF-Universitas jegyzetfőiskolai jegyzet, 
ajánlott irodalom Szepesházi Róbert: Geotechnika példatár I-II., J19-666 és J19-666/a
Letölthető anyagok        
követelmények     aktuális félév ütemterve  
vizsgakérdések   eredmények

 

előadásanyagok 01. Bevezetés a geotechnikába
02. Építésföldtani alapismeretek
03. Talajtani alapok
04. Vízmozgások a talajban
05. Talajok mechanikai tulajdonságai
06. Földstatikai alapok
07. Geotechnikai tervezés
08. Síkalapozás
09. Cölöpalapozás
10. Támfalak
11. Földművek
12. Talajjavítás
13. Alagútépítés
14. Geotechnikai előkészítés
házi feladat  HF1 - utcanévlista
segédanyagok Talajosztályozási segédlet
Talajosztályozás - háromszögdiagram
Szemeloszlási diagram
ajánlott linkek  

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2019. március 25. 14:00 - 16:00
Elektronikus ZH nap 2019. március 27.
Véradás 2019. március 27. 10:00 - 16:00
Hallgatói klubkoncert 2019. március 27. 19:00 - 23:00
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontjai 2019. március 29. - 2019. március 30.