lgm_se012_1

 

GEOTECHNNIKAI TERVEZÉS I. LGM_SE012_1
tárgyfelelős Dr. Wolf Ákos
közreműködő oktatók Wolf Ákos
kredit 3 kötelező előadás 8 óra/félév gyakorlat  
szak építőmérnök MSc beszámoló formája folyamatos számonkérés oktatási félév tavasz                 
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A cél a BSc képzésen szerzett ismeretanyag jelentős bővítése a geotechnikai tervezési feladatok terén.
A tárgy a tervezői gondolkodást és készséget kívánja fejleszteni a döntéshozatali módszerek, méretezési eljárások megismertetésével, gyakorlásával olyan szintig, hogy a további tárgyakban és a gyakorlatban megszerzendő ismeretekkel a hallgatók eljuthassanak a geotechnikai tervezési jogosultság megszerzéséhez. Bemutatjuk az adatgyűjtés, adatértékelés módszereit, a tervezési szempontok, követelmények rögzítésének módját, az optimális szerkezeti-technológiai megoldás kiválasztásának módszereit. A számítási eljárások tekintetében mind a hagyományos eljárások, mind a véges elemes módszerre épülő szoftverek alkalamzására nagy figyelmet fordítunk.
előadások témakörei Geotechnikai tervezés filozófiája, Tervezési folyamat az Eurocode 7 tükrében
Síkalapok tervezése
Mélyalapok tervezése
gyakorlatok témakörei  
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
HF1 Projekt geotechnikai feladattervének összeállítása feltárási tervvel együtt
Egy konkrét projekt geotehnikai feladatainak előkészítését kell elvégezni. A feladatot úgy kell elképzelni, mintha egy induló projekt geotechnikai munkálataira vonatkozó árajánlatot kellene összeállítani. Ennek keretében a vizsgálandó területről előzmény adatokat kell gyűjteni, mérlegelni kell a várható geotechnikai problémákat, az ezek megoldásához kapcsolódó tervezési feladatokat, s meg kell határozni a geotechnikai tervezéshez szükséges vizsgálati programot. A feladat tárgya célszerűen a hallgató munkájában megjelenő projekt lehet, erről egyeztetni kell a tárgy oktatóival.

HF2 Cölöpalapozás tervezése
Konkrét létesítmény (csarnok, híd, irodaépület) egy támasza alatti cölöpalapozás geotechnikai tervezését kell végrehajtani a terhelési adatok és helyszíni statikus szondázási (CPT) vizsgálatok alapján az Eurocode 7 elveit követve. A feladatok egyénre szabottan kerülnek kiadásra.

HF3 Síkalapozás modellezése AXIS szoftverrel
Egy síkalapozás modellezését kell végrehajtani Axis szoftverrel, melyhez süllyedésszámításon alapulva kell meghatározni a figyelembe vehető ágyazási tényezőt.

HFM Házi feladatok megvédése
A házi feladatokat leadásukkal egy időben, az oktatókkal előre egyeztetett időpontban meg kell védeni. Ennek keretében a házi feladat elkészítése során alkalmazott eljárásokról és az ehhez kapcsolódó tananyagok ismeretéről kell számot adni. A felkészülést segítheti az alábbiakban, a félévi tananyagot felölelő témakörök megadása.
 1. Talajparaméter karakterisztikus értékének felvétele
 2. Talajvizsgálati jelentés követelményei, tartalma
 3. Geotechnikai terv követelményei, tartalma
 4. Tervezési biztonság (tervezési módszer, parciális tényezők)
 5. Tervezési eljárások
 6. Geotechnikai tervezés során figyelembe veendő szempontok, körülmények, geotechnikai kategóriák
 7. Megfigyelés, műszaki felügyelet, fenntartás
 8. Geotechnikai modellezés talaj szerkezet kölcsönhatás figyelembe vételével
 9. Síkalapok süllyedésszámítása
 10. Síkalapok határállapotainak áttekintése
 11. Rugalmas ágyazású síkalapok (gerenda, lemez) számítása
 12. Cölöpök kiválasztásának szempontjai
 13. Cölöpalapok határállapotainak áttekintése
 14. Cölöp nyomási ellenállásának meghatározási módszerei
 15. Cölöpalapok biztonsága
 
zárthelyi dolgozatok  nincs
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
A félévközi munkával szerezhető 100 pontból legalább 50 pontot el kell érni.    
vizsga -
érdemjegy A félévközi munkát és a vizsgán mutatott teljesítményt az alábbi pontozással értékeljük: 
HF1         20 pont
HF2         25 pont
HF3         25 pont
HFM         30 pont

A vizsganapon a hallgató az addig elért összpontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet:
0-49 p. (1) elégtelen,
50-61 p. (2) elégséges,
62-73 p. (3) közepes,
74-85 p. (4) jó,
86-100 p. (5) jeles
Irodalom        
kötelező irodalom Szepesházi R.: Geotechnikai tervezés. Tervezés az Eurocode 7 és a kapcsolódó európai geotechnikai szabványok alapján. Média Business. Budapest, 2008.
Szepesházi Róbert: Geotechnikai példatár I-II., főiskolai jegyzet J 19-666 és 19666/aU.
Szepesházi Róbert: GEotechnika, 2008
Szepesházi Róbert: Cölöpalapok méretezése az Eurocode 7 követelményei szerint, PhD értekezés, 2011.
ajánlott irodalom

 Smoltzczyk szerk.: Geotechnical Engineering Handbook Volume 1-3, Ernst and Sohn, 2003.
Richard P. Ray: Design practice for tieback excavation in the U.S.
Szepesházi Róbert, Meszlényi Zsolt, Radványi László: Munkatérhatárolások tervezésének magyarországi gyakorlata az Eurocode 7 tükrében
Szepesházi Róbert: Mély munkagödrök mentén bekövetkező mozgások 

Letölthető anyagok        
követelmények   aktuális félév ütemterve  
vizsgakérdések   eredmények  
előadásanyagok moodle felületen érhető el
házi feladat

 

segédanyagok  
ajánlott linkek  

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak vége 2020. július 11.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55