ngb_se001_1

eredmények

MECHANIKA I.

NGB_SE001_1
tárgyfelelős Dr. Baróti Enikő
közreműködő oktatók Herczeg Géza
kredit 5 kötelező előadás 2 óra/hét gyakorlat 2 óra/2hét
szak építő- és építészmérnök Bsc, építész osztatlan beszámoló formája vizsga oktatási félév őszi    
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A tárgy elsőrendű célja azon alapvető statikai ismeretek átadása, amelyek minden mérnöki és műszaki tevékenység fontos részét képezik, nélkülük sajátos mérnöki szemlélet nem alakulhat ki. Jellegénél fogva a mérnöki tevékenység számára elengedhetetlen problémafelismerő- és megoldó képesség kialakításának hatékony eszköze. Ezt a képességet az elméleti tananyag elsajátításán túl gyakorlati feladatok megoldásán keresztül lehet megszerezni. A feladatok öntevékeny kidolgozása elősegíti az elmélet megértését, a mérnöki gyakorlatban előforduló problémák felismerését, modellezését, megoldását és a megoldás alkalmazását. A tárgy további célja, hogy ezen ismereteket a hallgatók jól tudják hasznosítani további tanulmányaik során és a műszaki gyakorlatban.
előadások témakörei A klasszikus mechanika alapfogalmai, bevezetés a mechanikába. Síkbeli erőrendszerek vizsgálata, eredőmeghatározás-helyettesítés,  egyensúlyozás esetei analitikus, grafo-analitikus és szerkesztő eljárásokkal. Egyszerű síkbeli tartók reakciói, kényszerek, statikai határozottság és a megtámasztások minősítése. Rácsos tartók kialakítása, típusai, rúderő számítási módszerei. Igénybevétel fogalma, igénybevételi függvények, igénybevételi ábrák matematikai összeföggései és szerkesztése, igénybevételi szélsőértékek meghatározása. Egyszerű síkbeli tartók igénybevételi ábrái: kéttámaszú és konzoltartók, ferde és tört tengelyű tartók. Összetett síkbeli tartók igénybevételi ábrái: tört tengelyű ágas tartók, háromcsuklós tartók, több csuklós Gerber tartók. Térbeli erőrendszer, térbeli szerkezetek. Modellalkotás. Mechanika verseny. Csoportmunka.
gyakorlatok témakörei  A klasszikus mechanika alapfogalmai, bevezetés a mechanikába. Síkbeli erőrendszerek vizsgálata, eredőmeghatározás-helyettesítés,  egyensúlyozás esetei analitikus, grafo-analitikus és szerkesztő eljárásokkal. Egyszerű síkbeli tartók reakciói, kényszerek, statikai határozottság és a megtámasztások minősítése. Rácsos tartók kialakítása, típusai, rúderő számítási módszerei. Igénybevétel fogalma, igénybevételi függvények, igénybevételi ábrák matematikai összeföggései és szerkesztése, igénybevételi szélsőértékek meghatározása. Egyszerű síkbeli tartók igénybevételi ábrái: kéttámaszú és konzoltartók, ferde és tört tengelyű tartók. Összetett síkbeli tartók igénybevételi ábrái: tört tengelyű ágas tartók, háromcsuklós tartók, több csuklós Gerber tartók. Térbeli erőrendszer, térbeli szerkezetek. Modellalkotás. Csoportmunka.
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
Dokumentumdosszié készítése
A dokumentumdosszié saját kézzel megírt jegyzet, amely gyakorló példákat és elméleti összefoglalókat tartalmaz a Mechanika I megadott témaköreiből.Célja:a tananyag megértésének és begyakorlásának elősegítése és egyéni sajátosságokat is tartalmazó tömör összefoglalójának elkészítése, amely felhasználható a további tanulmányokhoz.
Gyakorló példák: A félév során hétről - hétre témakörönként – legalább 10 témakörből - előírt minimum számú (4 db.) szabadon választott gyakorló feladat elkészítése. A gyakorló feladatokat a gyakorlati órák tananyaga alapján haladva kell készíteni és mindig a megbeszélt ZH dolgozatok időpontjában beadni. A késve beadott gyakorló feladatok és elméleti összefoglalók heti plusz négy feladattal adhatóak be a megelőző témakörök tananyagából.
Elméleti összefoglalók: A Mechanika I elméleti témaköreiből legalább 10 témakör rövid egy oldalas összefoglalóját kell elkészíteni, amely tartalmazza a témakör megnevezését, kulcsszavait, definícióit, tételeit, alapösszefüggéseit és azok magyarázatát.Lehetőség van az adott témakörök alapfogalmainak, definícióinak, tételeinek Moodle felületre való feltöltésére és csoportmunkára. Az elméleti összefoglalókat a félév során hétről hétre kell az elméleti órák tananyaga alapján haladva készíteni és gyakorlati órán az adott részhez tartozó gyakorló feladatokkal együtt beadni.
Formai követelmények: Igényes kivitelben, előlappal, tartalomjegyzékkel, ceruzás, vonalzóval szerkesztett rajzokkal és olvasható, igényes feladat kidolgozással, kiemelt eredményekkel A4-es irattartóban gyűjtve, irattartót, dokumentumokat címlappal, felirattal ellátva kérjük. Felirat tartalmazza a tárgy (Mechanika I - NGB_SE001_1) és a dokumentum megnevezését (Pl. Gyakorló feladatok, Rácsos tartók), a hallgató nevét, Neptun kódját, tanulmányi félévet. Elkészült részeit a gyakorlati órákon, illetve konzultációs időpontokban lehet megmutatni. Hiányos és nem igényes kivitelű dokumentumdossziét nem fogadunk be!
Mechanika verseny: Plusz gyakorló példák készítésével és beadásával a félév során +10 pont megszerzésére van lehetőség. Legalább 8 témakörből + 4 feladat készítése egyben a „Mechanika versenyre” ill. elővizsgára való jelentkezés előfeltétele is.
Minden beadott témakör elején és a tartalomjegyzékben jelezni kell, hogy hány feladatot tartalmaz és plusz gyakorló példaként, vagy késés miatti plusz gyakorló példát tartalmaz-e!
zárthelyi dolgozatok  4 db kis elméleti ZH, vagy csoportmunka
 4 db kis gyakorlati ZH
 nagy ZH 1: Síkbeli erőrendszerek vizsgálata, egyszerű tartók reakciómeghatározásai és rácsos tartók
 nagy ZH 2: Egyszerű és összetett tartók igénybevételi ábráinak szerkesztése
 PÓT ZH 1: a teljes féléves anyagból, amely egyben a „Mechanika verseny” dolgozata és eredménye is lehet választás esetén.
 PÓTZH 2: a teljes féléves anyagból, amely egyben a „Mechanika verseny” dolgozata és eredménye is lehet választás esetén.
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Aláírás feltétele:
-Órai aktív jelenlét
-Csoportmunkában való aktív részvétel
-Zh dolgozatok legalább elégséges szintje
-Dokumentumdosszié igényes és a követelményeknek megfelel

Féléves értékelés:
Félévközi érdemjegy számítási módja:

Kötelező félévközi követelmények teljesítése esetén

„Mechanika verseny” választása esetén

 

Követelmény

Max pont

Követelmény

Max pont

1 nagy ZH

60

1 nagy ZH

60

2 nagy ZH

60

2 nagy ZH

60

1-4 gyakorlati kis ZH

4×4

1 -4 gyakorlati kis ZH

4×4

1 -4 elméleti kis ZH, vagy csoportmunka

4×4

1-4 elméleti kis ZH

4×4

Dokumentumdosszié

18

Dokumentumdosszié

18

 

 

Plusz gyakorló feladat

10

Összesen közös:

170

 

180

Dokumentumdosszié értékelése:
Kivitel igényessége:     4 pont
Gyakorló feladatok:    10 pont
Elméleti összefoglalók: 4 pont
Összesen:                 18 pont

 Félévközi teljesítmény alapján a félévközi érdemjegy számítási módja:
    0-84     elégtelen (1)
  85-110   elégséges (2)
111-130   közepes (3)
131-150   jó (4)
151-170   jeles (5)
vizsga  A vizsga egy írásbeli részből áll. A vizsgajegy összetevői: 50%-ban félévközi teljesítmény, 50%-ban írásbeli vizsgateljesítmény.
érdemjegy  Félévközi teljesítményből és a vizsgateljesítményből számított érdemjegyek átlaga.
 Írásbeli vizsga maximális pontszáma: 120 pont, minimum pontszáma: 80 pont.
   0-79     elégtelen (1)
 80-89     elégséges (2)
 90-99     közepes(3)
100-109   jó(4)
110-120   jeles(5)
Irodalom        
kötelező irodalom  Lublóy László – Agárdy Gyula: Mechanika I. Statika elektronikus jegyzet
 Göde-Lublóy- Németh: Mechanika I. (Statika) Írott jegyzet: J 19366
 Agárdy- Molnár: Mechanika Példatár (Statika) Írott példatár: J19 472
ajánlott irodalom  M. Csizmadia Béla, Nándori Ernő: Statika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996 tankönyv elektronikus gyakorló példákkal
 Dr. Roller Béla - Dr. Árvai K.: Mechanika- Merev testek staikája (BME jegyzet)
 Gáspár Zsolt-Tarnai Tibor: Statika (BMGE jegyzet 95036)
Letölthető anyagok        
követelmények 2013/14 ősz tantárgyi követelmény   aktuális félév ütemterve 2013/14 ősz ütemterv  
vizsgakérdések  2013/14 ősz vizsgakérdései   eredmények  2013/14 ősz félév végi eredmények
segédanyagok A tárgy hallgatói számára a moodle.sze.hu felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó jegyzetek, gyakorló példák, előadások. 
ajánlott linkek  

 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Finanszírozási forma módoítására jelentkezés 2021. április 19. 06:00 - 2021. április 24. 23:00
XXXV. OTDK - Műszaki Tudományi Szekció 2021. április 22. - 2021. április 24.
Levelező tagozat óráinak időpontja 2021. április 23. - 2021. április 24.
Záróvizsga jelentkezési időszak 2021. április 26. 06:00 - 2021. május 10. 00:00
Szenátusi Ülés 2021. április 26. 14:00 - 16:00