ngb_se001_1

eredmények

MECHANIKA I.

NGB_SE001_1
tárgyfelelős Dr. Baróti Enikő
közreműködő oktatók Herczeg Géza
kredit 5 kötelező előadás 2 óra/hét gyakorlat 2 óra/2hét
szak építő- és építészmérnök Bsc, építész osztatlan beszámoló formája vizsga oktatási félév őszi    
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A tárgy elsőrendű célja azon alapvető statikai ismeretek átadása, amelyek minden mérnöki és műszaki tevékenység fontos részét képezik, nélkülük sajátos mérnöki szemlélet nem alakulhat ki. Jellegénél fogva a mérnöki tevékenység számára elengedhetetlen problémafelismerő- és megoldó képesség kialakításának hatékony eszköze. Ezt a képességet az elméleti tananyag elsajátításán túl gyakorlati feladatok megoldásán keresztül lehet megszerezni. A feladatok öntevékeny kidolgozása elősegíti az elmélet megértését, a mérnöki gyakorlatban előforduló problémák felismerését, modellezését, megoldását és a megoldás alkalmazását. A tárgy további célja, hogy ezen ismereteket a hallgatók jól tudják hasznosítani további tanulmányaik során és a műszaki gyakorlatban.
előadások témakörei A klasszikus mechanika alapfogalmai, bevezetés a mechanikába. Síkbeli erőrendszerek vizsgálata, eredőmeghatározás-helyettesítés,  egyensúlyozás esetei analitikus, grafo-analitikus és szerkesztő eljárásokkal. Egyszerű síkbeli tartók reakciói, kényszerek, statikai határozottság és a megtámasztások minősítése. Rácsos tartók kialakítása, típusai, rúderő számítási módszerei. Igénybevétel fogalma, igénybevételi függvények, igénybevételi ábrák matematikai összeföggései és szerkesztése, igénybevételi szélsőértékek meghatározása. Egyszerű síkbeli tartók igénybevételi ábrái: kéttámaszú és konzoltartók, ferde és tört tengelyű tartók. Összetett síkbeli tartók igénybevételi ábrái: tört tengelyű ágas tartók, háromcsuklós tartók, több csuklós Gerber tartók. Térbeli erőrendszer, térbeli szerkezetek. Modellalkotás. Mechanika verseny. Csoportmunka.
gyakorlatok témakörei  A klasszikus mechanika alapfogalmai, bevezetés a mechanikába. Síkbeli erőrendszerek vizsgálata, eredőmeghatározás-helyettesítés,  egyensúlyozás esetei analitikus, grafo-analitikus és szerkesztő eljárásokkal. Egyszerű síkbeli tartók reakciói, kényszerek, statikai határozottság és a megtámasztások minősítése. Rácsos tartók kialakítása, típusai, rúderő számítási módszerei. Igénybevétel fogalma, igénybevételi függvények, igénybevételi ábrák matematikai összeföggései és szerkesztése, igénybevételi szélsőértékek meghatározása. Egyszerű síkbeli tartók igénybevételi ábrái: kéttámaszú és konzoltartók, ferde és tört tengelyű tartók. Összetett síkbeli tartók igénybevételi ábrái: tört tengelyű ágas tartók, háromcsuklós tartók, több csuklós Gerber tartók. Térbeli erőrendszer, térbeli szerkezetek. Modellalkotás. Csoportmunka.
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
Dokumentumdosszié készítése
A dokumentumdosszié saját kézzel megírt jegyzet, amely gyakorló példákat és elméleti összefoglalókat tartalmaz a Mechanika I megadott témaköreiből.Célja:a tananyag megértésének és begyakorlásának elősegítése és egyéni sajátosságokat is tartalmazó tömör összefoglalójának elkészítése, amely felhasználható a további tanulmányokhoz.
Gyakorló példák: A félév során hétről - hétre témakörönként – legalább 10 témakörből - előírt minimum számú (4 db.) szabadon választott gyakorló feladat elkészítése. A gyakorló feladatokat a gyakorlati órák tananyaga alapján haladva kell készíteni és mindig a megbeszélt ZH dolgozatok időpontjában beadni. A késve beadott gyakorló feladatok és elméleti összefoglalók heti plusz négy feladattal adhatóak be a megelőző témakörök tananyagából.
Elméleti összefoglalók: A Mechanika I elméleti témaköreiből legalább 10 témakör rövid egy oldalas összefoglalóját kell elkészíteni, amely tartalmazza a témakör megnevezését, kulcsszavait, definícióit, tételeit, alapösszefüggéseit és azok magyarázatát.Lehetőség van az adott témakörök alapfogalmainak, definícióinak, tételeinek Moodle felületre való feltöltésére és csoportmunkára. Az elméleti összefoglalókat a félév során hétről hétre kell az elméleti órák tananyaga alapján haladva készíteni és gyakorlati órán az adott részhez tartozó gyakorló feladatokkal együtt beadni.
Formai követelmények: Igényes kivitelben, előlappal, tartalomjegyzékkel, ceruzás, vonalzóval szerkesztett rajzokkal és olvasható, igényes feladat kidolgozással, kiemelt eredményekkel A4-es irattartóban gyűjtve, irattartót, dokumentumokat címlappal, felirattal ellátva kérjük. Felirat tartalmazza a tárgy (Mechanika I - NGB_SE001_1) és a dokumentum megnevezését (Pl. Gyakorló feladatok, Rácsos tartók), a hallgató nevét, Neptun kódját, tanulmányi félévet. Elkészült részeit a gyakorlati órákon, illetve konzultációs időpontokban lehet megmutatni. Hiányos és nem igényes kivitelű dokumentumdossziét nem fogadunk be!
Mechanika verseny: Plusz gyakorló példák készítésével és beadásával a félév során +10 pont megszerzésére van lehetőség. Legalább 8 témakörből + 4 feladat készítése egyben a „Mechanika versenyre” ill. elővizsgára való jelentkezés előfeltétele is.
Minden beadott témakör elején és a tartalomjegyzékben jelezni kell, hogy hány feladatot tartalmaz és plusz gyakorló példaként, vagy késés miatti plusz gyakorló példát tartalmaz-e!
zárthelyi dolgozatok  4 db kis elméleti ZH, vagy csoportmunka
 4 db kis gyakorlati ZH
 nagy ZH 1: Síkbeli erőrendszerek vizsgálata, egyszerű tartók reakciómeghatározásai és rácsos tartók
 nagy ZH 2: Egyszerű és összetett tartók igénybevételi ábráinak szerkesztése
 PÓT ZH 1: a teljes féléves anyagból, amely egyben a „Mechanika verseny” dolgozata és eredménye is lehet választás esetén.
 PÓTZH 2: a teljes féléves anyagból, amely egyben a „Mechanika verseny” dolgozata és eredménye is lehet választás esetén.
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Aláírás feltétele:
-Órai aktív jelenlét
-Csoportmunkában való aktív részvétel
-Zh dolgozatok legalább elégséges szintje
-Dokumentumdosszié igényes és a követelményeknek megfelel

Féléves értékelés:
Félévközi érdemjegy számítási módja:

Kötelező félévközi követelmények teljesítése esetén

„Mechanika verseny” választása esetén

 

Követelmény

Max pont

Követelmény

Max pont

1 nagy ZH

60

1 nagy ZH

60

2 nagy ZH

60

2 nagy ZH

60

1-4 gyakorlati kis ZH

4×4

1 -4 gyakorlati kis ZH

4×4

1 -4 elméleti kis ZH, vagy csoportmunka

4×4

1-4 elméleti kis ZH

4×4

Dokumentumdosszié

18

Dokumentumdosszié

18

 

 

Plusz gyakorló feladat

10

Összesen közös:

170

 

180

Dokumentumdosszié értékelése:
Kivitel igényessége:     4 pont
Gyakorló feladatok:    10 pont
Elméleti összefoglalók: 4 pont
Összesen:                 18 pont

 Félévközi teljesítmény alapján a félévközi érdemjegy számítási módja:
    0-84     elégtelen (1)
  85-110   elégséges (2)
111-130   közepes (3)
131-150   jó (4)
151-170   jeles (5)
vizsga  A vizsga egy írásbeli részből áll. A vizsgajegy összetevői: 50%-ban félévközi teljesítmény, 50%-ban írásbeli vizsgateljesítmény.
érdemjegy  Félévközi teljesítményből és a vizsgateljesítményből számított érdemjegyek átlaga.
 Írásbeli vizsga maximális pontszáma: 120 pont, minimum pontszáma: 80 pont.
   0-79     elégtelen (1)
 80-89     elégséges (2)
 90-99     közepes(3)
100-109   jó(4)
110-120   jeles(5)
Irodalom        
kötelező irodalom  Lublóy László – Agárdy Gyula: Mechanika I. Statika elektronikus jegyzet
 Göde-Lublóy- Németh: Mechanika I. (Statika) Írott jegyzet: J 19366
 Agárdy- Molnár: Mechanika Példatár (Statika) Írott példatár: J19 472
ajánlott irodalom  M. Csizmadia Béla, Nándori Ernő: Statika, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996 tankönyv elektronikus gyakorló példákkal
 Dr. Roller Béla - Dr. Árvai K.: Mechanika- Merev testek staikája (BME jegyzet)
 Gáspár Zsolt-Tarnai Tibor: Statika (BMGE jegyzet 95036)
Letölthető anyagok        
követelmények 2013/14 ősz tantárgyi követelmény   aktuális félév ütemterve 2013/14 ősz ütemterv  
vizsgakérdések  2013/14 ősz vizsgakérdései   eredmények  2013/14 ősz félév végi eredmények
segédanyagok A tárgy hallgatói számára a moodle.sze.hu felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó jegyzetek, gyakorló példák, előadások. 
ajánlott linkek  

 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00