ngb_se012_1

 

GEOTECHNIKA 1. NGB_SE012_1
tárgyfelelős Dr. Koch Edina
közreműködő oktatók Hudacsek PéterWolf Ákos
kredit 3 kötelező előadás 2 óra/hét gyakorlat 1óra/hét
szak építészmérnök Bsc beszámoló formája    vizsga         oktatási félév        ősz                      
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A tárgy ismerteti az építmények földtani környezetének, ill. az érintett talajzónáknak alapvető jellemzőit, viselkedését. Áttekintést ad az építmények alapozási lehetőségeiről, a földből épülő és a föld alá kerülő létesítményekről, bemutatva funkcióikat, a velük szembeni követelményeket és építési technológiáikat. Célunk az, hogy a hallgató e témakörökben alapfokú, de átfogó tájékozottságot szerezzen.
Az építészmérnök hallgatókban, akik több kötelező geotechnikai kurzust nem kapnak, ezzel olyan képességek kifejlődését kívánjuk elindítani, melyekkel saját szakterületük művelésekor figyelembe tudják venni a talajadottságokat, a korszerű geotechnikai szerkezetek és technológiák által nyújtott lehetőségeket, s együtt tudnak működni a geotechnikus szakemberekkel.
Az építőmérnök hallgatók e félév után majd 3 következő kurzusban elmélyedt geotechnikai tanulmányokat fognak folytatni, s a geotechnika része a záróvizsgának is. Az ő számukra e tárgy bevezetést ad a geotechnika világába, mely elősegíti a geotechnika különböző részterületei közötti összefüggések megértését, és alapot ad más tantárgyak (pl. Közlekedésépítés) geotechnikai vonatkozású problémáinak értelmezéséhez is
előadások témakörei Bevezetés a geotechnikába
Építésföldtani alapismeretek.
A talajok alapvető tulajdonságai és olytályozásuk, vízmozgások a talajban. A talajok alapvető mechanikai tulajdonságai, földsztatikai alapok.
Geotechnikai tervezés általános elvei, szempontjai és módszerei.
Síkalapozás, cölöpalapozás, támszerkezetek.
Talajadottságok javítása, földművek, földmunkák, földalatti műtárgyak.  
gyakorlatok témakörei Kőzet- és talajfelismerés. 
A talajok szemeloszlásának ábrázolása és értelmezése. A talajok állapotjellemzőinek számítása. Talajosztályozás.
Laborbemutató.
Földnyomás számítása, síkalap méretezés, cölöpalap méretezés
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
HF1 - Természetes építőkő állapotának értékelése
2 fős csoportokban Győr egy kijelölt utcarészén vagy egyedi létesítményén kell legalább 3 különböző természetes kőanyagot felkutatni, azonosítani és erről jelentést írni. Ez a következőket tartalmazza: a helyszín és a létesítmény rövid bemutatása, a természetes kőanyag funkciójának megállapítása, a kőanyag típusa, a megmunkálás módja, a kőanyag állapota (mállottsága), általános értékelés és a szükséges teendők megfogalmazása. A 4-6 oldalas jelentésben legyenek fényképfelvételek és szabadkézi vázlatrajzok. A ritkábban előfordulású, speciális megmunkálású és mállottabb állapotú kőzetek felkutatását magasabbra értékeljük. A vizsgálati helyek listáját a hálózaton lehet tanulmányozni és, a TIGER-teremnél függesztjük ki, itt kell azon kettesével jelentkezni. A beadott anyag a csoport közös munkája legyen, ennek megfelelően a munka minősítése minden tag számára érvényes lesz. 

HF2 - Irodalom feldolgozás
2-3 oldalas idegen nyelvű cikket, prospektust kell feldolgoznia minden hallgatónak. Tárgya valamilyen geotechnikai projekt (építkezés), szerkezet (pl. alapozás), technológia (pl. injektálás) legyen. Az anyagot a fordítás mellett értelmezni kell, be kell illeszteni a tartalmát abba a tudásanyagba, melyet a félév tananyaga és a kötelező irodalom képez. A feladatot hozzávetőlegesen úgy kell felfogni, mintha egy ifjú mérnök egy cég dolgozójaként azt a feladatot kapná, hogy egy valamilyen forrásból (konferencia, szaklap, internet stb.) kapott dokumentumot a cég szemszögéből értelmezze, értékelje. Azt kell vizsgálni, mennyiben tartalmaz új ismereteket a dokumentum, mennyiben tudja azokat a cég hasznosítani.  Úgy kell felfogni, hogy a cég a félév tananyagában megtestesülő ismeretekkel és képességekkel rendelkezik. A beadandó dolgozat terjedelme kb. 4-5 oldal legyen, amihez csatolni kell az eredeti dokumentumot vagy annak másolatát.
zárthelyi dolgozatok Két zárthelyi dolgozat van a félév során, melyek keretében számpéldákat kell megoldani, amihez 1 db A4 lapon (2 oldalon) saját kezűleg elkészített segédlet használható. A feladatok terjedelme azonban olyan nagy, hogy csak annak van esélye elfogadható eredmény teljesítésére, aki készségfokot ér el a felkészülés során, a számításokat nem csak ismeri, hanem be is gyakorolja és a zárthelyi munkát az előbbi segédlettel előkészíti. 
évközi dolgozatok A félév során 10 alkalommal lesz az előző heti előadás anyagából kisdolgozat. Erre 5 perc áll majd rendelkezésre, és segédeszköz nem használható (ÉD).
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Az aláírás megszerzésének, az írásbeli vizsgázásnak az a feltétele, hogy a hallgató a félévközi munkával szerezhető 70 pontból legalább 35 pontot, s ezen belül a két zárthelyire kapható 30 pontból legalább 12 pontot elérjen. 
vizsga Írásbeli vizgsa - ITV
50 perc alatt 30 tesztkérdésre kell válaszolni. A kérdések 2/3 részben a tájékozottság, 1/3 részben az összefüggések ismeretére irányulnak. A vizsgán segédeszköz nem használható.
érdemjegy A félévközi munkát és a vizsgán mutatott teljesítményt az alábbi pontozással értékeljük:     
ZH1 10 pont      ZH2  15 pont       
HF1  10 pont     HF2  15 pont       
ÉD   20 pont      ITV  30 pont    
A korábbi félévekben leadott házi feladatokat elfogadjuk. Aki korábbi félévben aláírást szerzett, kérheti a zh pontok elfogadtatását is.

A vizsganapon a hallgató az addig elért összpontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet:
0-49 p. (1) elégtelen,
50-61 p. (2) elégséges,
62-73 p. (3) közepes,
74-85 p. (4) jó,
86-100 p. (5) jeles

Elégtelen érdemjegyet kap a hallgató - még ha az összpontszáma jobb jegyet is indokolna - ha a vizsgán nem teljesít legalább 15 pontot. 
Irodalom        
kötelező irodalom Szepesházi Róbert: Geotechnika, SZIF-Universitas jegyzetfőiskolai jegyzet, 
ajánlott irodalom Szepesházi Róbert: Geotechnika példatár I-II., J19-666 és J19-666/a
Letölthető anyagok        
követelmények  2018-19/1. félévi ütemterv, követelmények   aktuális félév ütemterve  
vizsgakérdések   eredmények: 2018-19/1 eredmények (12.13.)

 

előadásanyagok 01. Bevezetés a geotechnikába (1. rész; 2. rész)
02. Építésföldtani alapismeretek
03. Talajtani alapok
04. Vízmozgások a talajban
05. Talajok mechanikai tulajdonságai
06. Földstatikai alapok
07. Geotechnikai tervezés
08. Síkalapozás
09. Cölöpalapozás (1. rész; 2. rész)
10. Támfalak (1. rész; 2. rész)
11. Földművek
12. Talajjavítás (1. rész; 2. rész)
13. Alagútépítés (1. rész; 2. rész; 3. rész)
14. Geotechnikai előkészítés (1. rész; 2. rész)
házi feladat  HF1 - utcanévlista
segédanyagok

Talajosztályozási segédlet
Talajosztályozás - háromszögdiagram
Szemeloszlási diagram
Jegyzet
Cölöpalapozás táblázatok

ajánlott linkek

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak kezdete 2021. június 23. - 2021. július 2.
Vizsgaidőszak vége 2021. június 26.
Szenátusi Ülés 2021. június 28. 14:00 - 16:00
Méltányossági vizsgák 2021. június 30. - 2021. július 3.
AHJK, GIVK, ÉÉKK közös diplomaátadó 2021. július 10. 14:00 - 16:00