ngb_se012_1

 

GEOTECHNIKA 1. NGB_SE012_1
tárgyfelelős Dr. Koch Edina
közreműködő oktatók Hudacsek PéterWolf Ákos
kredit 3 kötelező előadás 2 óra/hét gyakorlat 1óra/hét
szak építészmérnök Bsc beszámoló formája    vizsga         oktatási félév        ősz                      
Tárgy tartalma
rövid
leírás
A tárgy ismerteti az építmények földtani környezetének, ill. az érintett talajzónáknak alapvető jellemzőit, viselkedését. Áttekintést ad az építmények alapozási lehetőségeiről, a földből épülő és a föld alá kerülő létesítményekről, bemutatva funkcióikat, a velük szembeni követelményeket és építési technológiáikat. Célunk az, hogy a hallgató e témakörökben alapfokú, de átfogó tájékozottságot szerezzen.
Az építészmérnök hallgatókban, akik több kötelező geotechnikai kurzust nem kapnak, ezzel olyan képességek kifejlődését kívánjuk elindítani, melyekkel saját szakterületük művelésekor figyelembe tudják venni a talajadottságokat, a korszerű geotechnikai szerkezetek és technológiák által nyújtott lehetőségeket, s együtt tudnak működni a geotechnikus szakemberekkel.
Az építőmérnök hallgatók e félév után majd 3 következő kurzusban elmélyedt geotechnikai tanulmányokat fognak folytatni, s a geotechnika része a záróvizsgának is. Az ő számukra e tárgy bevezetést ad a geotechnika világába, mely elősegíti a geotechnika különböző részterületei közötti összefüggések megértését, és alapot ad más tantárgyak (pl. Közlekedésépítés) geotechnikai vonatkozású problémáinak értelmezéséhez is
előadások témakörei Bevezetés a geotechnikába
Építésföldtani alapismeretek.
A talajok alapvető tulajdonságai és olytályozásuk, vízmozgások a talajban. A talajok alapvető mechanikai tulajdonságai, földsztatikai alapok.
Geotechnikai tervezés általános elvei, szempontjai és módszerei.
Síkalapozás, cölöpalapozás, támszerkezetek.
Talajadottságok javítása, földművek, földmunkák, földalatti műtárgyak.  
gyakorlatok témakörei Kőzet- és talajfelismerés. 
A talajok szemeloszlásának ábrázolása és értelmezése. A talajok állapotjellemzőinek számítása. Talajosztályozás.
Laborbemutató.
Földnyomás számítása, síkalap méretezés, cölöpalap méretezés
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
HF1 - Természetes építőkő állapotának értékelése
2 fős csoportokban Győr egy kijelölt utcarészén vagy egyedi létesítményén kell legalább 3 különböző természetes kőanyagot felkutatni, azonosítani és erről jelentést írni. Ez a következőket tartalmazza: a helyszín és a létesítmény rövid bemutatása, a természetes kőanyag funkciójának megállapítása, a kőanyag típusa, a megmunkálás módja, a kőanyag állapota (mállottsága), általános értékelés és a szükséges teendők megfogalmazása. A 4-6 oldalas jelentésben legyenek fényképfelvételek és szabadkézi vázlatrajzok. A ritkábban előfordulású, speciális megmunkálású és mállottabb állapotú kőzetek felkutatását magasabbra értékeljük. A vizsgálati helyek listáját a hálózaton lehet tanulmányozni és, a TIGER-teremnél függesztjük ki, itt kell azon kettesével jelentkezni. A beadott anyag a csoport közös munkája legyen, ennek megfelelően a munka minősítése minden tag számára érvényes lesz. 

HF2 - Irodalom feldolgozás
2-3 oldalas idegen nyelvű cikket, prospektust kell feldolgoznia minden hallgatónak. Tárgya valamilyen geotechnikai projekt (építkezés), szerkezet (pl. alapozás), technológia (pl. injektálás) legyen. Az anyagot a fordítás mellett értelmezni kell, be kell illeszteni a tartalmát abba a tudásanyagba, melyet a félév tananyaga és a kötelező irodalom képez. A feladatot hozzávetőlegesen úgy kell felfogni, mintha egy ifjú mérnök egy cég dolgozójaként azt a feladatot kapná, hogy egy valamilyen forrásból (konferencia, szaklap, internet stb.) kapott dokumentumot a cég szemszögéből értelmezze, értékelje. Azt kell vizsgálni, mennyiben tartalmaz új ismereteket a dokumentum, mennyiben tudja azokat a cég hasznosítani.  Úgy kell felfogni, hogy a cég a félév tananyagában megtestesülő ismeretekkel és képességekkel rendelkezik. A beadandó dolgozat terjedelme kb. 4-5 oldal legyen, amihez csatolni kell az eredeti dokumentumot vagy annak másolatát.
zárthelyi dolgozatok Két zárthelyi dolgozat van a félév során, melyek keretében számpéldákat kell megoldani, amihez 1 db A4 lapon (2 oldalon) saját kezűleg elkészített segédlet használható. A feladatok terjedelme azonban olyan nagy, hogy csak annak van esélye elfogadható eredmény teljesítésére, aki készségfokot ér el a felkészülés során, a számításokat nem csak ismeri, hanem be is gyakorolja és a zárthelyi munkát az előbbi segédlettel előkészíti. 
évközi dolgozatok A félév során 10 alkalommal lesz az előző heti előadás anyagából kisdolgozat. Erre 5 perc áll majd rendelkezésre, és segédeszköz nem használható (ÉD).
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Az aláírás megszerzésének, az írásbeli vizsgázásnak az a feltétele, hogy a hallgató a félévközi munkával szerezhető 70 pontból legalább 35 pontot, s ezen belül a két zárthelyire kapható 30 pontból legalább 12 pontot elérjen. 
vizsga Írásbeli vizgsa - ITV
50 perc alatt 30 tesztkérdésre kell válaszolni. A kérdések 2/3 részben a tájékozottság, 1/3 részben az összefüggések ismeretére irányulnak. A vizsgán segédeszköz nem használható.
érdemjegy A félévközi munkát és a vizsgán mutatott teljesítményt az alábbi pontozással értékeljük:     
ZH1 10 pont      ZH2  15 pont       
HF1  10 pont     HF2  15 pont       
ÉD   20 pont      ITV  30 pont    
A korábbi félévekben leadott házi feladatokat elfogadjuk. Aki korábbi félévben aláírást szerzett, kérheti a zh pontok elfogadtatását is.

A vizsganapon a hallgató az addig elért összpontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet:
0-49 p. (1) elégtelen,
50-61 p. (2) elégséges,
62-73 p. (3) közepes,
74-85 p. (4) jó,
86-100 p. (5) jeles

Elégtelen érdemjegyet kap a hallgató - még ha az összpontszáma jobb jegyet is indokolna - ha a vizsgán nem teljesít legalább 15 pontot. 
Irodalom        
kötelező irodalom Szepesházi Róbert: Geotechnika, SZIF-Universitas jegyzetfőiskolai jegyzet, 
ajánlott irodalom Szepesházi Róbert: Geotechnika példatár I-II., J19-666 és J19-666/a
Letölthető anyagok        
követelmények  2018-19/1. félévi ütemterv, követelmények   aktuális félév ütemterve  
vizsgakérdések   eredmények

 

előadásanyagok 01. Bevezetés a geotechnikába (1. rész; 2. rész)
02. Építésföldtani alapismeretek
03. Talajtani alapok
04. Vízmozgások a talajban
05. Talajok mechanikai tulajdonságai
06. Földstatikai alapok
07. Geotechnikai tervezés
08. Síkalapozás
09. Cölöpalapozás (1. rész; 2. rész)
10. Támfalak (1. rész; 2. rész)
11. Földművek
12. Talajjavítás (1. rész; 2. rész)
13. Alagútépítés (1. rész; 2. rész; 3. rész)
14. Geotechnikai előkészítés (1. rész; 2. rész)
házi feladat  HF1 - utcanévlista
segédanyagok

Talajosztályozási segédlet
Talajosztályozás - háromszögdiagram
Szemeloszlási diagram
Jegyzet
Cölöpalapozás táblázatok

ajánlott linkek

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00