TARTÓK TERVEZÉSE I. NGB_SE052_1
tárgyfelelős Dr. Kegyes-Brassai Orsolya, egy. docens
közreműködő oktatók Dr. Bukovics Ádám, Cserpes Imre, Deák Albert, Szabó Lívia
kredit 2 kötelező előadás             1 óra/hét                  gyakorlat            1 óra/hét               
szak építészmérnök Bsc beszámoló formája vizsga oktatási félév ősz
Tárgy tartalma
rövid
leírás
Az előadások a mérnöki létesítmények tervezésének tartalmi és módszertani kérdéseit tárgyalják. A gyakorlatok példákkal, közös elemző munkával, kreativitást ösztönző hallgatói feladatokkal segítik elő a tervezéskor felmerülő tartószerkezeti szempontok megismerését, a terhek és méretek közelítő meghatározását. Cél a tervezői gondolkodásmód, eszköztár és feltételrendszer megismerése. A tárgy felkészít a komplex mérnöki létesítmények tervezésében való részvételre, szemléletformálást és készségfejlesztést szolgál, más szaktárgyakban oktatott ismeretekre is épít, és azok közötti összefüggéseket világít meg elsősorban az építészmérnök hallgatók számára.
előadások témakörei A tervezés célja, elvei, tartalma, rendje. A tervezés érdekeltjei. Tervfajták. A tervezés dimenziói, tervezési követelmények. Mérnöki szerkezetek tervezése. Biztonság, kockázat, felelősség. Tartószerkezet-tervezés szerepe az építmények létrehozásában.
Szabványok történeti áttekintése. Kockázat, tervezési élettartam. A tartószerkezetek modellezése. A feszültség fogalma. Anyagtörvények. Anyag- és geometriai jellemzők tervezési értékei. Hatások és határállapotok. Hatások fajtái. Hatások kombinációja. Teherbírási és használhatósági követelmények. Modellezési kérdések: elemekre bontás, épületek teherhordási módjai. A szerkezet modellezése függőleges terhekre. Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele.
gyakorlatok témakörei Hatások és határállapotok. Hatások fajtái. Hatások kombinációja. Teherbírási és használhatósági követelmények. Modellezési kérdések: elemekre bontás, épületek teherhordási módjai. A szerkezet modellezése függőleges terhekre. Tartószerkezetek közelítő méretfelvétele.
Félévközi feladatok        
házi
feladatok

A házi feladatok követelményeit a kiadásra kerülő feladatlapok tartalmazzák. A kötelező házi feladatot legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó napján 12:00-ig teljesíteni kell. A házi feladat beadásának késedelme a határidőt követő naptól kezdve naponként 2 vagy 5 pont elvesztésével jár. A házi feladatok a Moodle felületére töltendőek fel, 3-5 fős csoportokban kell elkészíteni, 3-5 fős csoportokban, a második feladatot pedig párban. A kötelező házi feladat hiánya a félév megtagadását vonja maga után.
A feladatok célja a mérnöki tevékenység szerves részét képező, nagyon tágan értelmezhető tervezési tevékenység megismerése, további célja az írásbeli és szóbeli készségek fejlesztése: rövid két oldalas, és 12-20 oldalas dolgozatokkal, 3 diás 3 perces előadással és 15 perces projektprezentációval. Másodlagos cél a projektszerű tevékenység és a csoportmunka gyakorlása, a kreativitás fejlesztése, az írásbeli és szóbeli, prezentációs képességek fejlesztése.

HF1 Féléves projektfeladat - kötelező
A feladat egy épület teherelemzésének elvégzése, tartószerkezeti vizsgálattal. Egy maximum 12 oldalas dolgozatban kell kifejteni a témával kapcsolatban elvégzett feladatrészeket. A csoportmunka egyéni pontszámainak megállapításához a csoport tagjai nyilatkoznak a feladatmegoldáshoz történő %-os hozzájárulásukról.
Feladathoz elérhető online check-list.

HF2  Tervezési fogyatékosságok megjelenése a médiában -kötelező
Feldolgozandó egy nem szakmai jellegű napilapban, hetilapban vagy internet hírforrásban egy évnél nem régebben megjelent közlemény, melyet másolatban csatolni kell. Nem ismertetés, és nem a témára vonatkozó személyes vélemény részletező kifejtése a feladat, hanem a megadott szempontok szerinti, megfontolt értékelés maximum 2 oldalban.

HF3  A tervezés szabályozása - választható
Maximum 3 diás 5 perces prezentáció készítése a Mérnök Újságban vagy MMK honlapján havonta megjelenő, egy évnél nem régebbi, a tervezést érintő új jogszabályokról szóló híradások alapján. A 3 dia tartalma mérnöki szempontból vizsgálva: problémafelvetés, probléma elemzése és megoldási javaslatok.
zárthelyi dolgozatok A gyakorlatokon bemutatott és a Moodle e-Learning felületen a tantárgy kurzuslapján feltöltött példákhoz hasonló számpéldákat kell megoldani, valamint az elméletből tesztkérdésekre válaszolni.

Egy 40 pontos zárthelyi dolgozat alkalmával kell számot adni az elsajátított ismeretekről a tantárgy tematikájában megadott héten, Moodle rendszerben. A kérdések és feladatok a megelőző előadások anyagára vonatkoznak. A zárthelyiből minimum 20 pont megszerzése szükséges, a 20 pont alatti, pozitív pontszámú dolgozatok 0 pontot érnek. Sikeres 2. ZH elővizsgaként vehető figyelembe. A zárthelyiken és vizsgán csak toll és letöltött segédlet használható. Meg nem engedett eszköz a telefon és egyéb segédeszközök használta, mely esetben az adott ZH vagy vizsga eredménye 0 pontos lesz.

A sikertelen ZH, vagy meg nem írt ZH pótolható, sikeres ZH eredménye javítható a szorgalmi időszakban egy pótlási alkalommal. A pótZH eredménye a meg nem írt, sikertelenül megírt vagy javítás esetén a kisebb pontszámú sikeres ZH pontszámának helyére kerül. A pótdolgozat feladatai a teljes félév témáit felölelik. A pótdolgozatban a közben leadott anyag is, és nehezebb feladatok is előfordulhatnak. A pótZH-ból minimum 20 pont megszerzése szükséges, a 20 pont alatti, pozitív pontszámú dolgozatok 0 pontot érnek. Sikertelen ZH esetében a teljesítetlen minimum követelmény elégtelen osztályzatot jelent.

ZH1  Tervezési követelmények
ZH pótlás, javítás - két alkalommal. 
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
A zárthelyiken elérhető 40 pontból legalább 20 pontot el kell érni.
A félévközi munkával szerezhető összesen 200 pontból legalább 100 pontot el kell érni.
Vizsga

Sikeres ZH esetében javítani, sikertelen ZH esetében vizsgázni lehet a vizsgaidőszakban. Az írásbeli vizsgán (40 pont) a tananyaghoz szorosan kapcsolódó kérdésekre kell lényegre törően, szabatosan és helyesen válaszolni. A választható szóbeli vizsgán a tananyag átfogó ismeretéről és alkalmazási készségéről kell számot adni (különösen azokról a témákról, amelyek ismerete az évközi munkában hiányosnak mutatkozott). Szóbeli vizsgát csak javítási célzattal, a legalább elégségeshez szükséges pontszámot már elért hallgató tehet, de ez nem kötelező.

érdemjegy

A félévközi munkát és a vizsgán mutatott teljesítményt az alábbi pontozással értékeljük:    
ZH 40 pont      HF1   25 pont       HF2  20 pont       HF3 10 pont        ÓP   40 pont      AKT  30 pont     ELŐVIZSGA/VIZSGA  40 pont

A tárgy elméleti és gyakorlati ismereteinek oktatására heti 2 tanóra áll rendelkezésre. Az órákon rögzítjük a részvételt, kötelező az órákon jelen lenni. Az óralátogatás a tanulmányi aktivitás megítélésének egyik szempontja. Távolmaradást igazolni ezért nem kell, pótolni nem lehet.
6-nál több hiányzás félév megtagadást jelent
5 hiányzás: -30 pont                              4 hiányzás: -20 pont                           3 hiányzás: -10 pont
2 hiányzás: 0 pont                                 1 hiányzás: +5 pont                            0 hiányzás: +10 pont

A tárgy minden követelményét újra teljesíteniük kell azoknak a hallgatóknak is, akik a tárgy előző felvétele(i) során aláírást ugyan kaptak, de nem teljesítették a tárgyat.

A vizsganapon a hallgató az addig elért összpontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet:
0-99 p. (1) elégtelen,   100-119 p. (2) elégséges,   120-139 p. (3) közepes,  140-159 p. (4) jó,   160-200 p. (5) jeles

Elégtelen érdemjegyet kap a hallgató – még ha összpontszáma jobb jegyet is indokolna – ha
– a féléves kötelező projektfeladatban nem vesz részt,
– ZH-n nem éri el a minimum pontot.

Javítás esetén a jobb korábbi teljesítést elfogadjuk.
Irodalom        
kötelező irodalom 1. Kollár László: Bevezetés a tartószerkezetek tervezésébe. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék, 2007.
2. A tartószerkezeti méretezés alapjai terhek és hatások. Segédlet. BME Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék, 2006.
ajánlott irodalom 3. Scharle Péter: Mérnöki módszerek I. jegyzet, SZE MTK SzGT, 2009. (kézirat – Moodle-felületen elérhető) Az https://elearning.sze.hu/moodle/ felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó jegyzetek, gyakorló példák, előadások.
Letölthető anyagok        
követelmények őszi félév tantárgyi követelmény   aktuális félév ütemterve 2013/14 ősz ütemterv
vizsgakérdések aktuális őszi félév vizsgakérdései eredmények 2013/14 ősz félév végi eredmények
segédanyagok A tárgy hallgatói számára a moodle.sze.hu felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó jegyzetek, gyakorló példák, előadások. 
ajánlott linkek www.mmk.hu
www.mek.hu
 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Vizsgaidőszak vége 2020. július 11.
Áramszünet a Központi Campuson 2020. augusztus 14. 07:00 - 12:00
Bejelentkezés a 2020/21-es tanév I. 2020. augusztus 18. 06:00 - 2020. augusztus 29. 23:55