Mérnöketika

NGM_SE004_1

tárgyfelelős Szép János
közreműködő oktatók dr. Scharle Péter
kredit 2 kötelező előadás 2 óra/hét gyakorlat -
szak építőmérnök Bsc beszámoló formája    vizsga oktatási félév        őszi                       
Tárgy tartalma
rövid
leírás
Az előadások a mérnöki (azon belül kiemelten az építő) tevékenység, kompetencia és társadalmi szerep összefüggéseinek etikai kérdéseit tárgyalják. Az áttekintés kiterjed az általánosabb (filozófiai, társadalomtudományi) alapokra, etikai irányzatokra és rendszerekre, a mérnöki szaktudás megszerzésének, alkalmazásának és komplex tevékenységekben történő érvényesítésének kihívásaira. A foglakozások szemináriumi jellegűek: nem egyetlen, helyesnek vélt etikai rendszer megismerése és elfogadása, hanem a hallgatói tájékozottság növelése, a saját (már létező) etikai beállítódások tudatosabbá alakítása, a különböző etikai felfogások értékeinek, együttműködési lehetőségeinek, korlátainak tisztázása, megvitatása a cél. Esettanulmányok feldolgozása során a szaktudományos ismeretek etikai kontextusban jelennek meg.
előadások témakörei
 1. Általános bevezető. Etikai iskolák.
 2. Gyakorlati etikák értékrendjei
 3. Professzionális etikák. Az érték-választások lehetőségei, motivációi és korlátai
 4. A mérnöki etika szakmai és társadalmi meghatározottsága. Etikai kódexek
 5. prezentációk
 6. Képzettségi szintek, etikai kockázatok és felelősségek
 7. Funkcionális etikák (tervezés, szakértés, vállalkozás, ellenőrzés, …)
 8. A felsőfokú képzés etikai környezete
 9. Etikai csapdák és konfliktushelyzetek a mérnöki tevékenységben
 10. prezentációk
 11. A felelős cselekvés akadályai
 12. A számítógép-használat etikai kérdései
 13. prezentációk
Félévközi feladatok        
házi
feladatok
Az óralátogatás a tanulmányi aktivitás megítélésének egyik szempontja. Távolmaradást igazolni ezért nem kell, pótolni nem lehet.
 1. Szemináriumi gyakorlatok (folyamatosan)
 2. Választott morális iskola tanításának bemutatása (prezentáció)
 3. Részvétel esettanulmányok megvitatásában

Házi feladatok:
 1. Szakirodalmi esettanulmány minősítése etikai szempontok szerint
 2. Mérnöki esetismertetés összehasonlító elemzése
A tanulmányi teljesítmény értékelése:
Összesen maximálisan 100 pont érhető el. A félév során teljesített részfeladatokban az alábbi pontszámokat lehet elérni:
 1. Szemináriumi prezentáció: 0-20 pont
 2. Részvétel esettanulmányok megvitatásában: 0-20 pont
 1. 1. házi feladat: 0-20 pont
 2. 2. házi feladat: 0-25 pont
Aktivitás: 0-15 pont
Követelmények, értékelés
aláírás
feltétele
Az aláírás feltétele legalább 25 pont elérése. A pontok megszerzésének módja tetszés szerinti. Az elért pontszámnak megfelelő érdemjegy egyszersmind megajánlott osztályzat is. A házi feladat beadásának késedelme a határidőt követő naptól kezdve hétköznaponként 1 pont elvesztésével jár. Az aktivitási pontszám az évközi munka mennyiségi és minőségi elismerésének szubjektív eszköze.
vizsga vizsga
érdemjegy Az osztályzat az alábbi határok szerint adódik:
 • 0 - 40 elégtelen
 • 41-53 elégséges
 • 54-66 közepes
 • 67-79 jó
 • 79-… jeles
Irodalom        
kötelező irodalom  
ajánlott irodalom  
Letölthető anyagok        
követelmények 2013/14 ősz tantárgyi követelmény   aktuális félév ütemterve 2013/14 ősz ütemterv  
vizsgakérdések 2013/14 ősz vizsgakérdései eredmények 2013/14 ősz félév végi eredmények
segédanyagok A tárgy hallgatói számára a http://www.sze.hu/~scharle felületen elérhetőek a tárgyhoz tartozó jegyzetek, gyakorló példák, előadások. 
ajánlott linkek http://www.sze.hu/~scharle
 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00