Tudományos tevékenység

A tanszék tudományos tevékenysége

A tanszék az Egyetem elődjének, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola 1968. évi alapításakor létesített két tanszék egyesítésével 1999-ben jött létre. A Hídépítési Tanszék meghatározó vezetője egykoron Klatsmányi Tibor, a Geotechnika Tanszéké Varga László főiskolai tanárok voltak, az egyesített tanszék működését 2007-ig Scharle Péter egyetemi tanár irányította. A Tanszék személyi állománya 2010 óta nagyban változott, több nyugdíjba vonult kollégánk helyére fiatalok léptek be, miközben a „régiek” közül többen ma is aktív tagjai a közösségünknek. A munkatársak egyik fele tudományos minősítéssel rendelkezik, másik fele doktorandusz.

A Tanszék három diszciplínát művel, a mechanika alaptudományában, a tartószerkezetek és a geotechnika építőmérnöki tudományterületén oktat, kutat és szakért. Meghatározó szerepe van az építőmérnöki alap-képzésben, közreműködik az építészmérnöki alap- és osztatlan képzésben, s vannak tárgyai az infrastruktúra-építőmérnöki, a szerkezettervező építészmérnöki mesterképzésben is. A tanszék egyetemi tanára, R. Ray a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola tagja, s több munkatársának van ott tárgya, illetve doktorandusz hallgatója.

A két elődtanszék elismert kutatóhely volt már a múlt században is elsősorban a közlekedésépítés területén, s a szakértői tevékenység is e szakterületre irányult. Új hidak tervezése, méretezése, régiek állapotvizsgálata és a hídgazdálkodás rendszerének kidolgozása, fejlesztése máig tartóan fémjelzi a „hidasok” munkáját. A geo-technika területéről elsősorban a hidak cölöpalapozásának, a hídfők viselkedésének vizsgálata, a károsodott szerkezetek analízise, speciális útépítési talajvizsgálatok, a geotechnikai szabványosítás a legrégebb óta s ma is művelt témakörök. A két szakterület összevont kutatásai az évezred első évtizedében a Kooperációs Kutató Központ égisze alatt a Hídalépítmények tervezésének fejlesztése című, Szepesházi Róbert által vezetett alprojektben valósult meg. Ennek részeként sok eredményt értünk el a talajok és a szerkezetek kölcsönhatásának és a töltésalapozások véges elemes modellezésében.

Az utolsó 5 évben, Richard Ray professzor megjelenésével egy új kutatási irányt is nyitottunk, a talajdinamikai és földrengési jelenségek laboratóriumi és terepi vizsgálatával, a szerkezetek dinamikai viselkedésének fizikai és numerikus modellezésével, a földrengés eredetű kockázatok analízisével. Megjelentek más új témakörök is, alapvetően egyes oktatók egyéni doktori kutatásaiként. Ezek általában a magasépítési tartószerkezetek tervezésének fejlesztését szolgálják, s ezzel kibővül a Tanszék kompetenciája.

A kutatások közben megismert vagy általunk elért új eredményeket megjelenítjük a hallgatóink és a már gyakorlatban dolgozó mérnökök számára. Ennek jegyében folynak tudományos diákköri programok, tovább-képzések, konferenciaszervezés, tankönyvírás, s várhatóan 2014 elején geotechnikai specializációval bővül az infrastruktúra mesterképzés.

Tudományos felkészültségünk révén – elsősorban a közlekedésépítési geotechnika területén – széleskörű szak-értői tevékenységet is folytatunk, melyek bevételei nélkülözhetetlenek a Tanszék oktatási és kutatási munká-jához is. E munkák ugyanakkor tartalmilag gazdagítják is az oktatást, és új kutatási témákat vetnek fel.

A kutatás, a szakmagyakorlás és az oktatás összekapcsolódik azokban a kutatásokban is, melyek a mérnök-képzés fejlesztését célozzák. Vizsgáljuk pl. a „soft skill” kompetenciáknak a mérnökképzésen belüli fejlesztési lehetőségeit, illetve a modellezés és az esettanulmányok hasznosításának lehetőségeit és indokoltságát a képzés különböző szintjein.   

Az oktatási, tudományos és szakértői feladatok elvégzését a Szerkezetvizsgáló Laboratórium és a Geotechnikai Laboratórium segíti. Ezek a hazai viszonylatban korszerű eszközökkel rendelkeznek, a talajdinamikai vizsgáló-rendszerek pedig európai viszonylatban is kiemelkedő színvonalúak. A modellezési kutatások lehetőségét szá-mos korszerű szoftver teszi lehetővé, s a kutatók gazdag könyvtárra is támaszkodhatnak.

A tanszék kutatási kapacitása

 • teljes munkaidős oktató: 13 fő + félállású oktató: 5 fő + prof. emeritus: 1 fő + tanszéki mérnök: 1 fő
 • ebből minősített: 8 fő

a tanszéken doktori képzésben részt vevő hallgatók száma: 11 fő

A tanszék kutatási irányvonalai

 1. Szerkezetek modellezése, optimalizálása és állapotértékelése
 2. A hidak tervezésének és fenntartásának fejlesztése
 3. A talaj és a szerkezet kölcsönhatásának FEM-modellezése hidak, cölöpalapozások és töltések esetében
 4. A talaj és a mérnöki szerkezetek viselkedésének vizsgálata földrengések és más dinamikai hatásokra
 5. A mérnökképzés fejlesztése különös tekintettel a „soft skill” kompetenciákra, az esettanulmányok és a modellezés alkalmazására

A legjelentősebb nemzetközi partnerek megnevezése

 1. University of South Carolina
 2. STU Bratislava
 3. TU Wien
 4. TU Graz

A legjelentősebb hazai partnerek megnevezése

 1. HBM Soletanche Bachy Kft.
 2. MÁV Zrt.
 3. Hídépítő Zrt.
 4. Magyar Közút Nonprofit Zrt.
 5. Geoplan Kft.
 6. Geo-Terra Kft.

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Munkaszüneti nap 2018. október 22.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Elektronikus ZH nap 2018. október 24.
Elektronikus ZH nap 2018. október 26.
Levelező oktatás kontaktóráinak időpontja 2018. október 26. 00:00 - 2018. október 27. 23:00