Tudományos tevékenység

A tanszék tudományos tevékenysége

A tanszék az Egyetem elődjének, a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola 1968. évi alapításakor létesített két tanszék egyesítésével 1999-ben jött létre. A Hídépítési Tanszék meghatározó vezetője egykoron Klatsmányi Tibor, a Geotechnika Tanszéké Varga László főiskolai tanárok voltak, az egyesített tanszék működését 2007-ig Scharle Péter egyetemi tanár irányította. A Tanszék személyi állománya 2010 óta nagyban változott, több nyugdíjba vonult kollégánk helyére fiatalok léptek be, miközben a „régiek” közül többen ma is aktív tagjai a közösségünknek. A munkatársak egyik fele tudományos minősítéssel rendelkezik, másik fele doktorandusz.

A Tanszék három diszciplínát művel, a mechanika alaptudományában, a tartószerkezetek és a geotechnika építőmérnöki tudományterületén oktat, kutat és szakért. Meghatározó szerepe van az építőmérnöki alap-képzésben, közreműködik az építészmérnöki alap- és osztatlan képzésben, s vannak tárgyai az infrastruktúra-építőmérnöki, a szerkezettervező építészmérnöki mesterképzésben is. A tanszék egyetemi tanára, R. Ray a Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola tagja, s több munkatársának van ott tárgya, illetve doktorandusz hallgatója.

A két elődtanszék elismert kutatóhely volt már a múlt században is elsősorban a közlekedésépítés területén, s a szakértői tevékenység is e szakterületre irányult. Új hidak tervezése, méretezése, régiek állapotvizsgálata és a hídgazdálkodás rendszerének kidolgozása, fejlesztése máig tartóan fémjelzi a „hidasok” munkáját. A geo-technika területéről elsősorban a hidak cölöpalapozásának, a hídfők viselkedésének vizsgálata, a károsodott szerkezetek analízise, speciális útépítési talajvizsgálatok, a geotechnikai szabványosítás a legrégebb óta s ma is művelt témakörök. A két szakterület összevont kutatásai az évezred első évtizedében a Kooperációs Kutató Központ égisze alatt a Hídalépítmények tervezésének fejlesztése című, Szepesházi Róbert által vezetett alprojektben valósult meg. Ennek részeként sok eredményt értünk el a talajok és a szerkezetek kölcsönhatásának és a töltésalapozások véges elemes modellezésében.

Az utolsó 5 évben, Richard Ray professzor megjelenésével egy új kutatási irányt is nyitottunk, a talajdinamikai és földrengési jelenségek laboratóriumi és terepi vizsgálatával, a szerkezetek dinamikai viselkedésének fizikai és numerikus modellezésével, a földrengés eredetű kockázatok analízisével. Megjelentek más új témakörök is, alapvetően egyes oktatók egyéni doktori kutatásaiként. Ezek általában a magasépítési tartószerkezetek tervezésének fejlesztését szolgálják, s ezzel kibővül a Tanszék kompetenciája.

A kutatások közben megismert vagy általunk elért új eredményeket megjelenítjük a hallgatóink és a már gyakorlatban dolgozó mérnökök számára. Ennek jegyében folynak tudományos diákköri programok, tovább-képzések, konferenciaszervezés, tankönyvírás, s várhatóan 2014 elején geotechnikai specializációval bővül az infrastruktúra mesterképzés.

Tudományos felkészültségünk révén – elsősorban a közlekedésépítési geotechnika területén – széleskörű szak-értői tevékenységet is folytatunk, melyek bevételei nélkülözhetetlenek a Tanszék oktatási és kutatási munká-jához is. E munkák ugyanakkor tartalmilag gazdagítják is az oktatást, és új kutatási témákat vetnek fel.

A kutatás, a szakmagyakorlás és az oktatás összekapcsolódik azokban a kutatásokban is, melyek a mérnök-képzés fejlesztését célozzák. Vizsgáljuk pl. a „soft skill” kompetenciáknak a mérnökképzésen belüli fejlesztési lehetőségeit, illetve a modellezés és az esettanulmányok hasznosításának lehetőségeit és indokoltságát a képzés különböző szintjein.   

Az oktatási, tudományos és szakértői feladatok elvégzését a Szerkezetvizsgáló Laboratórium és a Geotechnikai Laboratórium segíti. Ezek a hazai viszonylatban korszerű eszközökkel rendelkeznek, a talajdinamikai vizsgáló-rendszerek pedig európai viszonylatban is kiemelkedő színvonalúak. A modellezési kutatások lehetőségét szá-mos korszerű szoftver teszi lehetővé, s a kutatók gazdag könyvtárra is támaszkodhatnak.

A tanszék kutatási kapacitása

 • teljes munkaidős oktató: 13 fő + félállású oktató: 5 fő + prof. emeritus: 1 fő + tanszéki mérnök: 1 fő
 • ebből minősített: 8 fő

a tanszéken doktori képzésben részt vevő hallgatók száma: 11 fő

A tanszék kutatási irányvonalai

 1. Szerkezetek modellezése, optimalizálása és állapotértékelése
 2. A hidak tervezésének és fenntartásának fejlesztése
 3. A talaj és a szerkezet kölcsönhatásának FEM-modellezése hidak, cölöpalapozások és töltések esetében
 4. A talaj és a mérnöki szerkezetek viselkedésének vizsgálata földrengések és más dinamikai hatásokra
 5. A mérnökképzés fejlesztése különös tekintettel a „soft skill” kompetenciákra, az esettanulmányok és a modellezés alkalmazására

A legjelentősebb nemzetközi partnerek megnevezése

 1. University of South Carolina
 2. STU Bratislava
 3. TU Wien
 4. TU Graz

A legjelentősebb hazai partnerek megnevezése

 1. HBM Soletanche Bachy Kft.
 2. MÁV Zrt.
 3. Hídépítő Zrt.
 4. Magyar Közút Nonprofit Zrt.
 5. Geoplan Kft.
 6. Geo-Terra Kft.

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2020. február 24. 14:00 - 16:00
Spin-off Klub 2020. február 24. 18:00 - 20:00
Levelező tagozat óráinak időpontja 2020. február 28. - 2020. február 29.
Egyetemi szerver leállás 2020. február 29. 08:00 - 12:00
Szakirányválasztás 2020. március 2. - 2020. március 7.